ขอเชิญชวนเข้ารับการสรรหาเพื่อเสนอชื่อต่อที่ประชุมใหญ่ฯ แต่งตั้ง เป็นกรรมการจรรยาบรรณ

ขอเชิญชวนเข้ารับการสรรหาเพื่อเสนอชื่อต่อที่ประชุมใหญ่ฯ แต่งตั้ง เป็นกรรมการจรรยาบรรณ

            คณะอนุกรรมการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการจรรยาบรรณ มีความยินดี ขอเชิญสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติและความสามารถ ดังต่อไปนี้

  1. เป็นสมาชิกสามัญสภาวิชาชีพบัญชี (ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยสมาชิก พ.ศ. 2556)
  2. ประกอบวิชาชีพบัญชีด้านหนึ่งด้านใดหรือหลายด้านรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี ตามที่กำหนดในข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยระยะเวลาการประกอบวิชาชีพบัญชีของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการจรรยาบรรณ พ.ศ. 2557
  3. ไม่เคยถูกลงโทษฐานประพฤติผิดจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
  4. ไม่ดำรงตำแหน่งนายกสภาวิชาชีพบัญชีหรือเป็นกรรมการหรืออนุกรรมการอื่นตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
  5. เป็นผู้ซึ่งมีจริยธรรม ความเที่ยงธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
  6. สามารถปฏิบัติหน้าที่สอบสวนและพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

            เข้ารับการสรรหา เพื่อเสนอชื่อต่อที่ประชุมใหญ่สภาวิชาชีพบัญชีประจำปี 2563 แต่งตั้ง เป็นกรรมการจรรยาบรรณ

           
            ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และรายละเอียดเกี่ยวกับหลักฐานประกอบการยื่นคำขอพร้อมกรอกข้อมูลลงในแบบคำขอเสนอชื่อ และแนบเอกสารของผู้เข้ารับการเสนอชื่อ
  • กรอกแบบฟอร์มคำขอ Click 
  • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอ Click (สำหรับผู้ที่มีโปรแกรม Adobe)
  • หรือดาวน์โหลดเป็นไฟล์ Word Click


            ส่งเอกสารด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ ไปยัง คณะอนุกรรมการสรรหาบุคคลที่เหมาะสม สภาวิชาชีพบัญชี ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง 17.00 น. (เว้นวันหยุดทำการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) เลขที่ 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (อีเมล) Email: Rattanaphon.su@tfac.or.th ตามแบบคำขอที่กำหนด เป็น PDF File ภายในวัน และเวลาที่กำหนดข้างต้น

            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายเลขานุการหมายเลขโทรศัพท์ 02-685-2516 และ 02-685-2585

โพสต์เมื่อ :
14 ก.พ. 2563 17:38:57
 1301
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์