• หน้าแรก

  • เมนูลัด

  • การเปิดรับฟังความคิดเห็นสำหรับการพัฒนาตัวอย่างกระดาษทำการของผู้สอบบัญชี

การเปิดรับฟังความคิดเห็นสำหรับการพัฒนาตัวอย่างกระดาษทำการของผู้สอบบัญชี

  • หน้าแรก

  • เมนูลัด

  • การเปิดรับฟังความคิดเห็นสำหรับการพัฒนาตัวอย่างกระดาษทำการของผู้สอบบัญชี

การเปิดรับฟังความคิดเห็นสำหรับการพัฒนาตัวอย่างกระดาษทำการของผู้สอบบัญชี

            สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีเจตนารมณ์ในการพัฒนาเครื่องมือสำหรับการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีและมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานสอบบัญชีให้ดีขึ้น

            สภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะอนุกรรมการมาตรฐานด้านการสอบบัญชีและเทคนิคด้านการสอบบัญชี จึงได้ยกร่างแรกของตัวอย่างกระดาษทำการเพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางสำหรับการปฏิบัติงานตรวจสอบ ทั้งนี้เพื่อให้เครื่องมือดังกล่าวเป็นที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้สอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ จึงได้เผยแพร่ร่างแรกของตัวอย่างกระดาษทำการ เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้สอบบัญชีสำหรับนำมาพัฒนาตัวอย่างกระดาษทำการดังกล่าวต่อไป

ร่างตัวอย่างกระดาษทำการเป็นร่างแรกที่ยังไม่สมบูรณ์หากผู้สอบบัญชีนำไปใช้ต้องทำความเข้าใจประกอบกับมาตรฐานการสอบบัญชี

            หมายเหตุ ตัวอย่างกระดาษทำการข้างต้นเป็นเพียงร่างแรกสำหรับใช้ในการรับฟังความคิดเห็น ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี ดังนั้นสภาวิชาชีพบัญชี จึงขอให้ผู้สอบบัญชีทุกท่านติดตามการเปลี่ยนแปลงของตัวอย่างกระดาษทำการเป็นระยะ

ข้อแนะนำในการแสดงความเห็น
1. ผู้สอบบัญชีสามารถดาวน์โหลดไฟล์ร่างแรกตัวอย่างกระดาษทำการได้ตามตารางด้านล่าง
2. ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นโดยการแก้ไขบนไฟล์ โดยขอความร่วมมือในการแสดง track change หรือใส่ comment
3. ผู้สอบบัญชีสามารถตอบกลับความคิดเห็นได้ที่ auditing@fap.or.th ฝ่ายวิชาการ ด้านมาตรฐานการสอบบัญชี (ในรูปแบบ word excel และ PDF)

แบบฟอร์มตัวอย่างกระดาษทำการ/เครื่องมือ
 ลำดับ ขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบ ตัวอย่างกระดาษทำการ
1 แบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงในการรับงานและสภาวะแวดล้อมของการควบคุมภายใน ดาวน์โหลด
2 แบบฟอร์มประเมินความเป็นอิสระ ดาวน์โหลด
3 แบบฟอร์มสรุปประเด็นการประชุมหารือร่วมกันกับลุกค้า ดาวน์โหลด
4 แบบฟอร์มการทำความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของกิจการ ดาวน์โหลด
5 แบบฟอร์มประเมินระบบการควบคุมภายในของกิจการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ
6 แบบฟอร์มทำความเข้าใจระดับการใช้คอมพิวเตอร์ของกิจการ ดาวน์โหลด
7 แบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองในระดับงบการเงิน อยู่ระหว่างการดำเนินการ
8 แบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับความเสี่ยงสืบเนื่องทางธุรกิจ ดาวน์โหลด
9 แบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับทุจริต ดาวน์โหลด
10 แผนการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ ดาวน์โหลด
11 แบบฟอร์มระบุสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองสำหรับแต่ละรายการในงบการเงิน ดาวน์โหลด
12 แบบฟอร์มประเมินความต้องการในการใช้ผู้เชี่ยวชาญในทีมตรวจสอบ ดาวน์โหลด
13 แบบฟอร์มการประเมินในเรื่องการประมาณการโดยผู้บริหาร ดาวน์โหลด
14 แบบฟอร์มการวิเคราะห์เปรียบเทียบขั้นต้น ดาวน์โหลด
15 แบบฟอร์มการกำหนดความมีสาระสำคัญ ดาวน์โหลด
16 แบบฟอร์มสรุปประเด็นการประชุมหารือร่วมกันในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ ดาวน์โหลด
17 แผนการตรวจสอบบัญชีโดยรวมสำหรับแต่ละรายการในงบการเงินตามสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ ดาวน์โหลด

โพสต์เมื่อ :
23 พ.ย. 2561 9:36:28
 7120
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์