What's new

 • หากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสงสัยว่าตนเอง อาจถูกปลอมแปลงลายมือชื่อในรายงานผู้สอบบัญชีจะดำเนินการอย่างไร
  More Details.. • เพื่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความสะดวกรวดเร็วในการรับ e-Tax Invoice & e-Receipt ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านดำเนินการอัปเดตข้อมูลที่อยู่และอีเมลในระบบทะเบียนสมาชิก More Details..


 • การขอความยินยอมจากผู้เข้าอบรมสัมมนาในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 More Details..


 • คลังข้อมูลความรู้เกี่ยวกับหลักการจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พร้อมกรณีศึกษาที่น่าสนใจ
  More Details.. • เปิดให้ Download Free! หนังสือ COSO Enterprise Risk Management – Applying enterprise risk management to environmental, social and governance – related risks More Details..


 • แนะนำ TFAC Easy E-Mail ช่องทางการติดต่อที่ง่ายและสะดวกที่สุด More Details..


 • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

  หลักสูตรแนะนำ

  ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมสัมมนา


   • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนาพิจารณ์ (ร่าง) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุง 2567 (BV 2024) ที่มีการปรับปรุง/เพิ่มเติมหลักการ Download

  หลักสูตรอบรมสัมมนา

  โพสต์เมื่อ : 
  24 เม.ย. 2567 14:30:40
  ตั้งแต่ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 67
  โพสต์เมื่อ : 
  24 เม.ย. 2567 14:30:57
  ระหว่างวันที่ 4 มิ.ย. - 29 ส.ค. 67 09.00 - 16.30 น., 09.00 - 12.15 น. และ 13.00 - 16.15 น.

  สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์