What's new

 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ปิดการใช้ “ระบบหน่วยงานจัดการอบรม” เพื่อปรับปรุงระบบ และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการในวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 22.00 ถึง 23.59 น. ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการยื่นขอความเห็นชอบหลักสูตรอบรม และวิทยากร รวมถึงการแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการอบรมได้ สภาวิชาชีพบัญชีขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้


 • หากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสงสัยว่าตนเอง อาจถูกปลอมแปลงลายมือชื่อในรายงานผู้สอบบัญชีจะดำเนินการอย่างไร
  More Details.. • เพื่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความสะดวกรวดเร็วในการรับ e-Tax Invoice & e-Receipt ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านดำเนินการอัปเดตข้อมูลที่อยู่และอีเมลในระบบทะเบียนสมาชิก More Details..


 • การขอความยินยอมจากผู้เข้าอบรมสัมมนาในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 More Details..


 • คลังข้อมูลความรู้เกี่ยวกับหลักการจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พร้อมกรณีศึกษาที่น่าสนใจ
  More Details.. • เปิดให้ Download Free! หนังสือ COSO Enterprise Risk Management – Applying enterprise risk management to environmental, social and governance – related risks More Details..


 • แนะนำ TFAC Easy E-Mail ช่องทางการติดต่อที่ง่ายและสะดวกที่สุด More Details..
 • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

  หลักสูตรแนะนำ

  ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมสัมมนา


   • เอกสารประกอบการอบรม Financial Fraud กลโกงทางการเงินใกล้ตัวกว่าที่คิด รุ่นที่ 2/66 Download

  หลักสูตรอบรมสัมมนา

  โพสต์เมื่อ : 
  6 ก.ค. 2566 19:30:40
  1 ต.ค. 2566 - 25 ธ.ค. 2566 (3 ชั่วโมง)
  โพสต์เมื่อ : 
  25 ก.ย. 2566 12:03:34
  วันที่ 19 - 20 ต.ค. 2566 09.00 - 16.30 น.
  โพสต์เมื่อ : 
  24 ส.ค. 2566 11:48:14
  ระหว่างวันที่ 3 ต.ค. ถึงวันที่ 8 ธ.ค. 2566 09.00 - 16.30 น.

  สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์