What's new

ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมสัมมนา

     • เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตร เรื่องเล่าข่าวทุจริตฯ รุ่นที่ 1/63 Download
     • เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตรประเด็นทุจริตที่ต้องรู้เท่าทัน Download
     • เอกสารประกอบการเสวนา การวิเคราะห์เจาะลึกข้อมูลและการประยุกต์ในการบัญชีนิติวิทยา ไฟล์ที่ 1 Download และไฟล์ที่ 2 Download
     • เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตรการเตรียมความพร้อมและแนวทางการนำส่งงบการเงิน (e-Filing) รุ่นที่ 2/63 ไฟล์ที่ 1 Download และไฟล์ที่ 2 Download
     • เอกสารประกอบการเสวนา หัวข้อ Fraud Risk and Control in The New Normal Age Download

หลักสูตรอบรมสัมมนา

โพสต์เมื่อ : 
28 ก.ย. 2560 8:34:24
ศ. 9 ต.ค. 63 09.00-16.30 น. ณ โรงแรมพาลาสโซ่ ถ.รัชดาภิเษก Register...
โพสต์เมื่อ : 
28 ก.ย. 2560 8:33:44
พ. 14 ต.ค. 63 09.00 - 16.30 น. อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 Register...
โพสต์เมื่อ : 
28 ก.ย. 2560 8:35:53
ส.-อา. 17-18 ต.ค. 63 09.00-16.30 น. โรงแรมจัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23 Register...

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์