What's new

ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมสัมมนา

  • เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการอบรมจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เฉพาะผู้สอบบัญชีรับอนุญาต Download
  • เอกสารประกอบการบรรยาย Facebook Live เรื่อง ESG กับ Emerging technologies วันที่ 20 ตุลาคม 2565 Download
  • เอกสารประกอบการบรรยาย Facebook Liveการเสวนาสรุปความแตกต่างหลักการทางบัญชีกับหลักการทางภาษีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs) บทที่ 18 เรื่อง รายได้ วันที่ 27 ตุลาคม 2565 Download
  • เอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตร Financial Fraud: กลโกงทางการเงินใกล้ตัวกว่าที่คิด รุ่นที่ 1/65 วันที่ 31 ตุลาคม 2565 Download
  • เอกสารประกอบการเสวนาการเตรียมความพร้อมกับ TFRS for NPAEs ปรับปรุง วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 Download
  • เอกสารประกอบบรรยายหลักสูตรการวางแผนทำ Digital transformation สำนักงานบัญชี อย่างเป็นระบบ รุ่นที่ 1/65 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน Download
  • เอกสารประกอบการเสวนา faecbook live ในหัวข้อ "รายได้ที่ดีกับค่าสอบบัญชีที่ใช่" ในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 Download
  • เอกสารประกอบการเสวนา faecbook live ในหัวข้อ NPAEs "บทที่ 19 เรื่อง การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์" ในวันที่ 1 ธันวาคม 2565Download

หลักสูตรอบรมสัมมนา

โพสต์เมื่อ : 
4 พ.ย. 2565 16:02:59
1 ต.ค. - 25 ธ.ค. 65 (3 ชั่วโมง)
โพสต์เมื่อ : 
25 พ.ย. 2565 9:35:11
"ศ. 9 ธ.ค. 65 09.00-16.30 น." " อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)"
โพสต์เมื่อ : 
25 พ.ย. 2565 9:39:15
"พฤ. 15 ธ.ค. 65 9.00-16.30 น." "อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)"
โพสต์เมื่อ : 
25 พ.ย. 2565 9:44:44
"จ.-พ. 19 - 21 ธ.ค. 65 09.00-16.30 น." "อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)"

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์