What's new

ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมสัมมนา

     • เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร Refreshment Traditional Costing รุ่นที่ 3/63  Download
     • บทความประกอบการบรรยาย New TSA 540 : Accounting Estimate  Download
     • เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร เรื่องเล่าข่าวทุจริตและผิดมาตรฐานบัญชีของบริษัทจดทะเบียน รุ่นที่ 2/63  Download

หลักสูตรอบรมสัมมนา

โพสต์เมื่อ : 
28 ก.ย. 2560 8:36:27
พ.25 พ.ย.63 09.00-16.30 น. ห้อง The Chamber ชั้น B โรงแรม S31 ถนนสุขุมวิท 31 Register...
โพสต์เมื่อ : 
28 ก.ย. 2560 8:34:24
ส. 28 พ.ย. 63 09.00-16.30 น. โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส (MBK Center) Register...
โพสต์เมื่อ : 
28 ก.ย. 2560 8:33:44
อ. 1 ธ.ค. 63 09.00-17.30 น. โรงแรมปทุมวันปริ๊สเซส (MBK Center) Register...
โพสต์เมื่อ : 
28 ก.ย. 2560 8:36:59
พ.2 ธ.ค.63 09.00-16.30 น. อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 Register...
โพสต์เมื่อ : 
28 ก.ย. 2560 8:35:53
ส.-อา ที่ 5-6 ธ.ค.63 09.00-16.30 น. อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 Register...

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์