Form Download

Form Download

โปรดทราบ!!! การเป็นผู้ทำบัญชีได้จะต้องดำเนินการดังนี้ 
          ลำดับที่ 1. สมัครเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชี หรือสมัครเป็นผู้ขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชี ก่อน 
(ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชีขอแนะนำให้ท่านสมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี คลิก ดีกว่าการสมัครเป็นผู้ขึ้นทะเบียน ซึ่งท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษสำหรับการเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีมากมาย คลิก)
          ลำดับที่ 2. หลังจากนั้นให้ดำเนินการแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วยทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ website : www.dbd.go.th หัวข้อ ผู้ทำบัญชี ระบบงาน e-Accountant 
          ลำดับที่ 3. เมื่อดำเนินการทั้งสองอย่างแล้วเสร็จ จึงจะสามารถประกอบวิชาชีพเป็นผู้ทำบัญชีได้
          หมายเหตุ หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมให้ประสานงานโดยตรงที่ ส่วนงานทะเบียน e-mail : tfacmember@tfac.or.th

ทะเบียนสมาชิกและผู้ทำบัญชี
คำขอสมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี (สวบช.1) ดาวน์โหลด
คำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี (สวบช.2) ดาวน์โหลด
คำขอชำระค่าบำรุงสมาชิก/ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดาวน์โหลด
คำขอต่ออายุผู้ทำบัญชี (สวบช.4) ดาวน์โหลด
คำขอทั่วไป ดาวน์โหลด
ทะเบียนนิติบุคคล
คำขอจดทะเบียนของนิติบุคคล (สวบช.5) ดาวน์โหลด
คำขอแก้ไขข้อมูลนิติบุคคล (สวบช.5.1) ดาวน์โหลด
คำขอต่ออายุทะเบียนนิติบุคคล (สวบช.5.2) ดาวน์โหลด
คำขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกัน (สวบช.5.3) ดาวน์โหลด
คำขอเปลี่ยนแปลงประเภทของหลักประกัน (สวบช.5.4) ดาวน์โหลด
ทะเบียนผู้ฝึกหัดงาน
คำขอแจ้งการฝึกหัดงาน (ผส.1) ดาวน์โหลด
รายงานการฝึกหัดงานสอบบัญชี (ผส.2), คำรับรองของผู้ให้การฝึกหัดงาน (ผส.3) ดาวน์โหลด
คำขอแจ้งการเปลี่ยนผู้ให้การฝึกหัดงาน (ผส.4) ดาวน์โหลด
ทะเบียนผู้รับการทดสอบ
แบบหนังสืออุทธรณ์ผลการทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (อท.1) ดาวน์โหลด
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงวันเวลาดูผลการทดสอบ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการขอคืนเงินค่าสมัครเข้าทดสอบ CPA ดาวน์โหลด
ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
คำขอทั่วไป ดาวน์โหลด
แบบแจ้งรายละเอียดการจัดส่งเอกสาร (ผส.8) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มรายละเอียดการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ผส.10) ดาวน์โหลด
คำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดาวน์โหลด
คำขอชำระค่าบำรุงสมาชิก/ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดาวน์โหลด
คำขอคืนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดาวน์โหลด
อบรมสัมมนา
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการขอใช้บริการจัดอบรม (Inhouse) ดาวน์โหลด
จรรยาบรรณ
แบบคำกล่าวหาคดีความผิดต่อจรรยาบรรณ แห่งวิชาชีพบัญชี (จบ.1) ดาวน์โหลด
แบบคำแก้ข้อกล่าวหาคดีความผิดต่อจรรยาบรรณ แห่งวิชาชีพบัญชี (จบ.2) ดาวน์โหลด
ผู้จัดการอบรมหรือประชุมสัมมนา
แบบฟอร์มขอเป็นผู้จัดการอบรมหรือประชุมสัมมนา ดาวน์โหลด
หนังสือแต่งตั้งผู้แทนดำเนินการ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอความเห็นชอบหลักสูตรและวิทยากร และแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมและประชุมสัมมนา ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดอบรมหรือประชุมสัมมนา ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มรูปแบบไฟล์การแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมและประชุมสัมมนา ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มคำขออื่น ๆ
แบบแจ้งข้อมูลการขอคืนเงินอื่นๆ ดาวน์โหลด
แบบแจ้งการขอเปลี่ยนข้อมูลใบเสร็จรับเงิน ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มสั่งซื้อหนังสือ ดาวน์โหลด
Post Date :
7 Nov 2017 10:25:52
 233950
Visitor
Create a website for free Online Stores