AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

What’s New

การประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านวิชาชีพบัญชีแห่งอาเซียน (ACPACC) ครั้งที่ 6 และการขึ้นทะเบียนนักยัญชีวิชาชีพาอาเซียน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สภาวิชาชีพบัญชีให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและนักบัญชีจาก Philippine Institute of Certified Public Accountants (PICPA) Chapter Pampanga ประเทศฟิลิปปินส์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
การประชุม ASEAN Federation of Accountants Council Meeting (AFA Council Meeting) ครั้งที่ 124 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ความพร้อมในการแข่งขันของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยภายใต้ข้อตกลงการยอมรับร่วมบริการวิชาชีพบัญชี ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
การประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านวิชาชีพบัญชีแห่งอาเซียน (ACPACC) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สภาวิชาชีพบัญชี ได้จัดการสัมมนา “ก้าวสู่นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ASEAN Federation of Accountants (AFA) ออกรายงานประจำปี สำหรับปี 2015 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สิงคโปร์และกัมพูชาลงนามในสนธิสัญญาภาษีซ้อน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Accountancy Services ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
LIBERALISATION OF PROFESSIONAL SERVICES IN ASEAN THROUGH MUTUAL RECOGNITION: ACCOUNTANCY SERVICES ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สิทธิประโยชน์ทางภาษีสาหรับ SMEs ของประเทศในอาเซียน (ที่มา : กรมสรรพากร) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ASEAN Status Report

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Knowledge Center

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

AEC Link

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

FAP Newsletter : AEC

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

AEC คืออะไร?

          ก่อนอื่นคงต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่า AEC ย่อมาจาก ASEAN Economic Community ซึ่งเรียกในภาษาไทยว่า ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน โดยในปัจจุบันมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม โดยมีเป้าหมายหลักในการรวม 10 ประเทศให้เป็นตลาดและฐานผลิตเดียวเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนภายในกลุ่ม AEC เอง และสร้างอำนาจต่อรองทางการค้าการลงทุนกับประเทศนอกกลุ่ม AEC ซึ่งเป็นลักษณะคล้ายกับการรวมกลุ่มของสหภาพยุโรป

 

AEC ในปี 2558

          แน่นอนจากการรวมตลาดและฐานผลิตให้เป็นหนึ่งเดียวย่อมหมายถึงการไหลเวียนเคลื่อนย้ายไปมาอย่างเสรี (Free Flow) ของสินค้า บริการ และเงินทุน หรือเปรียบเทียบง่ายๆ ว่าเมื่อรวมเป็นประชาคมอาเซียนได้ ประเทศไทย และอีก 9 ประเทศสมาชิกอาเซียนจะเป็นเสมือนจังหวัดหนึ่งในอาเซียน เพราะฉะนั้นการที่จังหวัดไทยจะส่งสินค้าไปขายในจังหวัดบรูไน หรือจังหวัดสิงคโปร์จะไปลงทุนในจังหวัดกัมพูชา หรือจังหวัดพม่าจะส่งคนไปทำงานในจังหวัด เวียดนาม ก็สามารถทำได้อย่างเสรีเพราะทุกคนคือประชากรของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยไม่มีการแบ่งแยกประชากรตามแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียนอีกต่อไป

 

ผลกระทบของ AEC ที่มีต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

          เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศในกลุ่มสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน (Association of Southeast Asian Nations; ASEAN) รวมทั้งประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community; AEC) ในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มกันทางเศรษฐกิจโดยมีวัตถุประสงค์ในการเปิดเสรีทางการค้าและพัฒนาเศรษฐกิจในกลุ่มภูมิภาคให้มีความเข้มแข็ง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆภายใต้แนวความคิดที่จะสร้างฐานการผลิตและตลาดร่วมเดียวกัน (Single Market and Production Base) ให้เกิดขึ้นในภูมิภาคการมุ่งไปสู่การเป็น AEC ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายของสินค้าและบริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานฝีมืออย่างเสรีในกลุ่มภูมิภาค

 

การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ

          วิชาชีพวิชาชีพบัญชีเป็นหนึ่งในเจ็ดวิชาชีพที่อยู่ในข้อตกลงร่วมกันว่าด้วยเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรี นั่นหมายความว่าเมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็น AECในปี พ.ศ.2558 นักวิชาชีพบัญชีจากประเทศใดประเทศหนึ่ง ในกลุ่มอาเซียนจะสามารถเข้ามาประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศไทยได้อย่างเสรี ในทางกลับกันนักวิชาชีพบัญชีไทยก็สามารถไปประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศกลุ่มอาเซียนได้อย่า งเสรีเช่นกัน โดยผ่านการจัดทำข้อตกลงร่วมกัน (MRA) ดังนั้น AEC ส่งผลกระทบต่อวิชาชีพบัญชีในกลุ่มประเทศอาเซียนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

 

การดำเนินการของสภาวิชาชีพบัญชี

          โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการยกระดับคุณภาพของวิชาชีพบัญชีไทย จึงได้ดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักวิชาชีพบัญชีไทยไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ การเพิ่มบทบาทของสภาวิชาชีพฯในฐานะผู้นำองค์กรวิชาชีพระหว่างประเทศ การจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมวิชาชีพบัญชีการจัดหลักสูตรอบรมด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี การจัดทำฐานข้อมูลด้านวิชาการและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางด้านบัญชีให้แก่สมาชิกและบุคคลทั่วไปทราบ รวมทั้งการพัฒนามาตรฐานการศึกษา

 

โพสต์เมื่อ :
6 พ.ย. 2560 15:22:32
 25073
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์