จำหน่ายหนังสือ

จำหน่ายหนังสือ

แบบฟอร์มสั่งซื้อหนังสือและเงื่อนไขการใช้สิทธิ์สมาชิกเพื่อรับส่วนลด Download

ช่องทางการสั่งซื้อหนังสือ
1. สั่งซื้อหนังสือด้วยตนเองติดต่อที่สำนักงานสภาวิชาวิชาชีพบัญชี (อโศก) เคาน์เตอร์ 9 จำหน่ายหนังสือ
2. ให้จัดส่งทางไปรษณีย์
        • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสั่งซื้อและส่งใบสั่งซื้อหนังสือของท่านมาที่ E-mail ส่วนบริการสมาชิก : tfac_service@tfac.or.th
        • เมื่อเจ้าหน้าที่ ได้รับใบสั่งซื้อแล้วจะทำการตรวจสอบสิทธิ์ส่วนลดสมาชิก และตอบกลับทางอีเมลเพื่อสรุปราคาให้ทราบก่อนจะชำระเงิน
        • ให้ท่านแนบหลักฐานการชำระเงินส่งทางอีเมล หลังจากได้รับหลักฐานการชำระเงินแล้วเจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดส่งหนังสือให้กับสมาชิก

ลำดับที่ รหัสสินค้า รายการหนังสือ รูปหนังสือ ราคา(บาท)
เรื่อง

เล่มที่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 

1

New!! หนังสือใหม่ 2564

TFRS2563-1

1

มาตรฐานการรายงานทางเงินฉบับรวมเล่ม (เล่ม 1)

450.-

2

New!! หนังสือใหม่ 2564

TFRS2563-2

2

มาตรฐานการรายงานทางเงินฉบับรวมเล่ม (เล่ม 2)

450.-

3

มีวางจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

TFRS2562-1 

สมาชิกและบุคคลทั่วไปรับส่วนลด 50%

1

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2562) ฉบับรวมเล่ม 1

400.-
200.-

4

มีวางจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

TFRS2562-2 

สมาชิกและบุคคลทั่วไปรับส่วนลด 50%

2

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2562) ฉบับรวมเล่ม 2

400.-
200.-

5

มีวางจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

TFRS2562-3 

Promotion Click 

3

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เล่ม 3 (กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน) พร้อมตัวอย่างประกอบความเข้าใจ 

400.-

6

มีวางจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

TERMS-2563

Promotion Click 

1

TERMS-2563 : นิยามคำศัพท์ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ฉบับปรับปรุง)
“ปรับปรุงและรวบรวมใหม่ สะดวกและง่ายในการค้นหายิ่งขึ้น !! สามารถใช้อ้างอิงกับศัพท์บัญชีภาษาอังกฤษพร้อมความหมายตาม IFRS”

150.-

เล่มที่

มาตรฐานการสอบบัญชีและการตรวจสอบบัญชี

7

SMP4-1(2563)

1

รหัสสินค้า SMP4-1(2563) : แนวทางในการใช้มาตรฐานการสอบบัญชีเพื่อการตรวจสอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม เล่มที่ 1 – แนวคิดหลัก

500.-

8

SMP4-2(2563)

1

แนวทางในการใช้มาตรฐานสอบบัญชี เพื่อการตรวจสอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม เล่มที่ 2-แนวทางปฏิบัติ

800.-

เล่มที่

มาตรฐานการสอบบัญชีและการตรวจสอบบัญชี

9 TSQC1-2560

สมาชิกและบุคคลทั่วไปรับส่วนลด 50%
 

แนวทางปฏิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 สำหรับผู้สอบบัญชีปฏิบัติงานคนเดียว+CD

400.-
200.-

10 TSQC1(3/57)

สมาชิกและบุคคลทั่วไปรับส่วนลด 50%
 

คู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 สำหรับสำนักงานขนาดกลางและขนาดเล็ก+CD

500.-
250.-

11 TSA010

สมาชิกและบุคคลทั่วไปรับส่วนลด 50%
10

มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง หมวดรหัส 4000-4699

60.-
30.-

12 R-CPA(2/58)

สมาชิกและบุคคลทั่วไปรับส่วนลด 50%

ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ฉบับปี 2558

100.-
50.-

ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแบบใหม่ ปี 2559 สามารถ download ได้ที่ www.tfac.or.th และรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เมนูหลัก - มาตรฐานทางวิชาชีพบัญชี - มาตรฐานการสอบบัญชี หมวดรหัส 700

  เล่มที่    จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

13 CE005-2019

แถมฟรีหนังสือCE005-2019 เมื่อซื้อครบ 500.- /ราคาสุทธิหลังหักส่วนลด/1ใบเสร็จ/1ท่า
1 คู่มือประมวลจรรยาบรรณสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

100.-

  ชุด   COSO - กรอบการควบคุมภายใน / บริหารความเสี่ยง

14 COSO2013-1
COSO2013-2
COSO2013-3
จำหน่ายทั้งชุด 3 เล่ม  


750.-

15

มีวางจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

COSO ERM 2017

1

COSO ERM 2017 : บริหารความเสี่ยงขององค์กร การบูรณาการร่วมกับกลยุทธ์และผลการปฏิบัติงาน

900.-

16 CPA5-1

สมาชิกและบุคคลทั่วไปรับส่วนลด 50%
1 ความรู้ที่วไปเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ


50.-
25.-
17 CPA5-3

สมาชิกและบุคคลทั่วไปรับส่วนลด 50%
3 การควบคุมทั่วไปในระบบสารสนเทศ


80.-
40.-
18 CPA5-5/2553

สมาชิกและบุคคลทั่วไปรับส่วนลด 50%
5 การควบคุมและข้อพิจารณาในการตรวจสอบระบบฐานข้อมูล


60.-
30.-
19 CPA5-6

สมาชิกและบุคคลทั่วไปรับส่วนลด 50%
6 การควบคุมและข้อพิจารณาในการตรวจสอบระบบออนไลน์


60.-
30.-
20 CPA5-7

สมาชิกและบุคคลทั่วไปรับส่วนลด 50%
7 การควบคุมและตรวจสอบด้านการสื่อสาร


80.-
40.-
21 CPA5-9

สมาชิกและบุคคลทั่วไปรับส่วนลด 50%
9 การควบคุมและตรวจสอบวงจรรายได้


60.-
30.-
22 CPA5-10/2553

สมาชิกและบุคคลทั่วไปรับส่วนลด 50%
10 การควบคุมและตรวจสอบวงจรรายจ่าย


60.-
30.-
23 CPA5-11

สมาชิกและบุคคลทั่วไปรับส่วนลด 50%
11 การควบคุมและตรวจสอบวงจรการผลิต


50.-
25.-
24 CPA5-12

สมาชิกและบุคคลทั่วไปรับส่วนลด 50%
12 การควบคุมและตรวจสอบวงจรทางการเงิน


50.-
25.-บทที่ 2 และ บทที่ 4 และบทที่ 8 สามารถ Download เพิ่มเติมได้ที่ www.tfac.or.th เมนูหลัก/มาตรฐานทางวิชาชีพบัญชี/มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 , 330 ,402

Download

หนังสือคู่มือของสภาวิชาชีพบัญชี

  • หนังสือคู่มือของสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง การสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์

            บทที่ 3 การควบคุมทั่วไปในระบบสารสนเทศ Click

            บทที่ 8 เทคนิคการตรวจสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย Click

  • หนังสือคู่มือของสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำและตรวจสอบบัญชี

            บทที่ 2 การตรวจสอบกรณีกิจการใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูลและการประเมินความเสี่ยง Click

            บทที่ 4 การควบคุมระบบงานและการประเมินความเสี่ยง Click

Download รายการหนังสือ Click

ส่วนบริการสมาชิก Tel.02 685 2591 Fax.02 685 2501 E mail: tfac_service@tfac.or.th

โพสต์เมื่อ :
19 ต.ค. 2560 15:14:33
 63770
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์