จำหน่ายหนังสือ

จำหน่ายหนังสือ

แบบฟอร์มสั่งซื้อหนังสือและเงื่อนไขการใช้สิทธิ์สมาชิกเพื่อรับส่วนลด Download

ช่องทางการสั่งซื้อหนังสือ
1. สั่งซื้อหนังสือด้วยตนเองติดต่อที่สำนักงานสภาวิชาวิชาชีพบัญชี (อโศก) เคาน์เตอร์ 9 จำหน่ายหนังสือ
2. ให้จัดส่งทางไปรษณีย์
        • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสั่งซื้อและส่งใบสั่งซื้อหนังสือของท่านมาที่ E-mail ส่วนบริการสมาชิก : tfac_service@tfac.or.th
        • เมื่อเจ้าหน้าที่ ได้รับใบสั่งซื้อแล้วจะทำการตรวจสอบสิทธิ์ส่วนลดสมาชิก และตอบกลับทางอีเมลเพื่อสรุปราคาให้ทราบก่อนจะชำระเงิน
        • ให้ท่านแนบหลักฐานการชำระเงินส่งทางอีเมล หลังจากได้รับหลักฐานการชำระเงินแล้วเจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดส่งหนังสือให้กับสมาชิก

ลำดับที่ รหัสสินค้า รายการหนังสือ รูปหนังสือ ราคา(บาท)
เรื่อง

เล่มที่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 

1

TFRS2562-1 

Promotion Click 

1

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2562) ฉบับรวมเล่ม 1

400.-

2

TFRS2562-2 

Promotion Click 

2

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2562) ฉบับรวมเล่ม 2

400.-

3

TFRS2562-3 

Promotion Click 

3

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เล่ม 3 (กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน) พร้อมตัวอย่างประกอบความเข้าใจ 

400.-

4

มีวางจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

TERMS-2563

Promotion Click 

1

TERMS-2563 : นิยามคำศัพท์ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ฉบับปรับปรุง)
“ปรับปรุงและรวบรวมใหม่ สะดวกและง่ายในการค้นหายิ่งขึ้น !! สามารถใช้อ้างอิงกับศัพท์บัญชีภาษาอังกฤษพร้อมความหมายตาม IFRS”

150.-

เล่มที่

มาตรฐานการสอบบัญชีและการตรวจสอบบัญชี

5

SMP4-1(2563)

1

รหัสสินค้า SMP4-1(2563) : แนวทางในการใช้มาตรฐานการสอบบัญชีเพื่อการตรวจสอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม เล่มที่ 1 – แนวคิดหลัก

500.-

6

SMP4-2(2563)

1

แนวทางในการใช้มาตรฐานสอบบัญชี เพื่อการตรวจสอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม เล่มที่ 2-แนวทางปฏิบัติ

800.-

เล่มที่

มาตรฐานการสอบบัญชีและการตรวจสอบบัญชี

7 TSQC1-2560  

แนวทางปฏิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 สำหรับผู้สอบบัญชีปฏิบัติงานคนเดียว+CD

400.-

8 TSQC1(3/57)  

คู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 สำหรับสำนักงานขนาดกลางและขนาดเล็ก+CD

500.-

9 TSA010 10

มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง หมวดรหัส 4000-4699

60.-

10 R-CPA(2/58)

ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ฉบับปี 2558

100.-

ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแบบใหม่ ปี 2559 สามารถ download ได้ที่ www.tfac.or.th และรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เมนูหลัก - มาตรฐานทางวิชาชีพบัญชี - มาตรฐานการสอบบัญชี หมวดรหัส 700

  เล่มที่    จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

11 CE005-2019 1 คู่มือประมวลจรรยาบรรณสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

100.-

  ชุด   COSO - กรอบการควบคุมภายใน / บริหารความเสี่ยง

12 COSO2013-1
COSO2013-2
COSO2013-3
จำหน่ายทั้งชุด 3 เล่ม  


750.-

13

มีวางจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

COSO ERM 2017

1

COSO ERM 2017 : บริหารความเสี่ยงขององค์กร การบูรณาการร่วมกับกลยุทธ์และผลการปฏิบัติงาน

900.-

14 CPA5-1 1 ความรู้ที่วไปเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ


50.-
15 CPA5-3 3 การควบคุมทั่วไปในระบบสารสนเทศ


80.-
16 CPA5-5/2553 5 การควบคุมและข้อพิจารณาในการตรวจสอบระบบฐานข้อมูล


60.-
17 CPA5-6 6 การควบคุมและข้อพิจารณาในการตรวจสอบระบบออนไลน์


60.-
18 CPA5-7 7 การควบคุมและตรวจสอบด้านการสื่อสาร


80.-
19 CPA5-9 9 การควบคุมและตรวจสอบวงจรรายได้


60.-
20 CPA5-10/2553 10 การควบคุมและตรวจสอบวงจรรายจ่าย


60.-
21 CPA5-11 11 การควบคุมและตรวจสอบวงจรการผลิต


50.-
22 CPA5-12 12 การควบคุมและตรวจสอบวงจรทางการเงิน


50.-


บทที่ 2 และ บทที่ 4 และบทที่ 8 สามารถ Download เพิ่มเติมได้ที่ www.tfac.or.th เมนูหลัก/มาตรฐานทางวิชาชีพบัญชี/มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 , 330 ,402

Download รายการหนังสือ Click

ส่วนบริการสมาชิก Tel.02 685 2591 Fax.02 685 2501 E mail: tfac_service@tfac.or.th

โพสต์เมื่อ :
19 ต.ค. 2560 15:14:33
 58788
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์