จำหน่ายหนังสือ

จำหน่ายหนังสือ

แบบฟอร์มสั่งซื้อหนังสือและเงื่อนไขการใช้สิทธิ์สมาชิกเพื่อรับส่วนลด Download

ช่องทางการสั่งซื้อหนังสือ
1. สั่งซื้อหนังสือด้วยตนเองติดต่อที่สำนักงานสภาวิชาวิชาชีพบัญชี (อโศก) เคาน์เตอร์ 9 จำหน่ายหนังสือ
2. ให้จัดส่งทางไปรษณีย์
        • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสั่งซื้อและส่งใบสั่งซื้อหนังสือของท่านมาที่ E-mail ส่วนบริการสมาชิก : tfac_service@tfac.or.th
        • เมื่อเจ้าหน้าที่ ได้รับใบสั่งซื้อแล้วจะทำการตรวจสอบสิทธิ์ส่วนลดสมาชิก และตอบกลับทางอีเมลเพื่อสรุปราคาให้ทราบก่อนจะชำระเงิน
        • ให้ท่านแนบหลักฐานการชำระเงินส่งทางอีเมล หลังจากได้รับหลักฐานการชำระเงินแล้วเจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดส่งหนังสือให้กับสมาชิก

ลำดับที่ รหัสสินค้า รายการหนังสือ รูปหนังสือ ราคา(บาท)
เรื่อง

New!!! หนังสือใหม่ ปี 2563

1

NEW!!!

SMP4-2(2563)

1

แนวทางในการใช้มาตรฐานสอบบัญชี เพื่อการตรวจสอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม เล่มที่ 2-แนวทางปฏิบัติ

800.-

2

TFRS2562-1 NEW!!!

Promotion Click 

1

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2562) ฉบับรวมเล่ม 1

400.-

3

TFRS2562-2 NEW!!!

Promotion Click 

2

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2562) ฉบับรวมเล่ม 2

400.-

4

TFRS2562-3 NEW!!!

Promotion Click 

3

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เล่ม 3 (กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน) พร้อมตัวอย่างประกอบความเข้าใจ 

400.-

5

มีวางจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

TERMS-2563
NEW !!!

Promotion Click 

1

TERMS-2563 : นิยามคำศัพท์ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ฉบับปรับปรุง)
“ปรับปรุงและรวบรวมใหม่ สะดวกและง่ายในการค้นหายิ่งขึ้น !! สามารถใช้อ้างอิงกับศัพท์บัญชีภาษาอังกฤษพร้อมความหมายตาม IFRS”

150.-

6 SMP4-1(2563)
NEW !!!
1

รหัสสินค้า SMP4-1(2563) : แนวทางในการใช้มาตรฐานการสอบบัญชีเพื่อการตรวจสอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม เล่มที่ 1 – แนวคิดหลัก

500.-

7

มีวางจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

COSO ERM 2017

1

COSO ERM 2017 : บริหารความเสี่ยงขององค์กร การบูรณาการร่วมกับกลยุทธ์และผลการปฏิบัติงาน

900.-

8

CE005 -2019

1 คู่มือประมวลจรรยาบรรณสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

100.-

9 TFRS2560-1 1

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(ปรับปรุง 2560) ฉบับรวมเล่ม 1 * ประกอบด้วย

กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน และมาตรฐานการบัญชี 29 ฉบับ *

400.-

10 TFRS2560-2 2

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(ปรับปรุง 2560) ฉบับรวมเล่ม 2 * ประกอบด้วย

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 30 ฉบับ และ แนวปฏิบัติทางการบัญชี *

300.-

ชุด การควบคุมภายใน
11 COSO2013-1
COSO2013-2
COSO2013-3

หนังสือชุด

กรอบการควบคุมภายในแบบบูรณาการ 

* ประกอบด้วย

เล่ม 1 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

เล่ม 2 กรอบการควบคุมภายในและภาคผนวก

เล่ม 3 ตัวอย่างเครื่องมือสำหรับการประเมิน ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน

750.-

เล่มที่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
(ปรับปรุง 2559)
12 TFRS2559-1 เล่มที่ 1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2559) ฉบับรวมเล่ม 1 ประกอบด้วย กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน และมาตรฐานการบัญชี 29 ฉบับ
350.-
13 TFRS2559-2 เล่มที่ 2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2559) ฉบับรวมเล่ม 2 ประกอบด้วย มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 30 ฉบับ และ แนวปฏิบัติทางการบัญชี
250.-
เล่มที่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
(ปรับปรุง 2558)
14 TFRS2558-1 เล่มที่ 1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ฉบับรวมเล่ม 1 ประกอบด้วย กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี 27 ฉบับ และ แนวปฏิบัติทางการบัญชี


350.-
สินค้าหมด ! มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ฉบับรวมเล่ม 2 ประกอบด้วย มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 30 ฉบับ * สามารถ Download เพิ่มเติมได้ที่ www.tfac.or.th เมนูหลัก/มาตรฐานทางวิชาชีพบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
(ปรับปรุง 2557)
15 TFRS2/2558 2 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์


60.-
16 TFRS3/2558 3 การรวมธุรกิจ


60.-
17 TFRS4/2558 4 สัญญาประกันภัย


50.-
18 TFRS5/2558 5 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย และการดำเนินงานที่ยกเลิก


50.-
19 TFRS6/2558 6 การสำรวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่


35.-
20 TFRS8/2558 8 ส่วนงานดำเนินงาน


35-
21 TFRS10/2558 10 งบการเงิน


50.-
22 TFRS11/2558 11 การร่วมการงาน


40.-
23 TFRS12/2558 12 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น


40.-
24 TFRS13/2558 13 การวัดมูลค่ายุติธรรม


60.-
ฉบับที่ มาตรฐานการบัญชี (ปรับปรุง 2557)


25 TAS1/2558 1 การนำเสนองบการเงิน


50.-
26 TAS2/2558 2 สินค้าคงเหลือ


40.-
27 TAS7/2558 7 งบกระแสเงินสด


40.-
28 TAS8/2558 8 นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด


40.-
29 TAS10/2558 10 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน


35.-
30 TAS11/2558 11 สัญญาก่อสร้าง


35.-
31 TAS12/2558 12 ภาษีเงินได้


60.-
32 TAS16/2558 16 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์


50.-
33 TAS17/2558 17 สัญญาเช่า


50.-
34 TAS18/2558 18 รายได้


40.-
35 TAS19/2558 19 ผลประโยชน์ของพนักงาน


50.-
36 TAS20/2558 20 การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล


40.-
37 TAS21/2558 21 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ


50.-
38 TAS23/2558 23 ต้นทุนการกู้ยืม


35.-
39 TAS24/2558 24 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน


40.-
40 TAS26/2558 26 การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน


35.-
41 TAS27/2558 27 งบการเงินเฉพาะกิจการ


35.-
42 TAS28/2558 28 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า


40.-
43 TAS29/2558 29 การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อ รุนแรง


35.-
44 TAS33/2558 33 กำไรต่อหุ้น


50.-
45 TAS34/2558 34 งบการเงินระหว่างกาล


40.-
46 TAS36/2558 36 การด้อยค่าของสินทรัพย์


60.-
47 TAS37/2558 37 ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น


40.-
48 TAS38/2558 38 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน


60.-
49 TAS40/2558 40 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน


50.-
50 FW/2558กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557)


50.-
51 SIC/2558การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน


160.-52TERMS(2558)


นิยามคำศัพท์ ตามมาตรรฐานการรายงานทางการเงิน150.-53R-CPA(2/58)


ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ฉบับปี 2558100.-

*ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแบบใหม่ ปี 2559 สามารถ Download ได้ที่ www.tfac.or.th ภายใต้เมนูหลัก/มาตรฐานทางวิชาชีพบัญชี/มาตรฐานการสอบบัญชี หมวดรหัส 700


54 AG001


มาตรฐานการสอบบัญชีภาครัฐ ฉบับที่1


30.-


มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ


55 TSQC1-2560


แนวทางปฏิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 สำหรับผู้สอบบัญชีปฏิบัติงานคนเดียว+CD


400.-
56 TSQC1(3/57)


คู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 สำหรับสำนักงานขนาดกลางและขนาดเล็ก+CD


500.-
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


57 CE002


ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 19 จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


50.-
58 CE004


Booklet ผู้ทำบัญชี คำชี้แจงข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553


50.-
บทที่ คู่มือเตรียมสอบ CPA : วิชาคอมพิวเตอร์ ฯ


59 CPA5-1 1 ความรู้ที่วไปเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ


50.-
60 CPA5-3 3 การควบคุมทั่วไปในระบบสารสนเทศ


80.-
61 CPA5-5/2553 5 การควบคุมและข้อพิจารณาในการตรวจสอบระบบฐานข้อมูล


60.-
62 CPA5-6 6 การควบคุมและข้อพิจารณาในการตรวจสอบระบบออนไลน์


60.-
63 CPA5-7 7 การควบคุมและตรวจสอบด้านการสื่อสาร


80.-
64 CPA5-9 9 การควบคุมและตรวจสอบวงจรรายได้


60.-
65 CPA5-10/2553 10 การควบคุมและตรวจสอบวงจรรายจ่าย


60.-
66 CPA5-11 11 การควบคุมและตรวจสอบวงจรการผลิต


50.-
67 CPA5-12 12 การควบคุมและตรวจสอบวงจรทางการเงิน


50.-


บทที่ 2 และ บทที่ 4 สามารถ Download เพิ่มเติมได้ที่ www.tfac.or.th เมนูหลัก/มาตรฐานทางวิชาชีพบัญชี/มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 , 330 ,402
เล่มที่ มาตรฐานการสอบบัญชี (ฉบับปี 2013)


68 TSA06 6 หมวดรหัส 700-799 การสรุปผลงานสอบบัญชีและการรายงาน


160.-
69 TSA010 10 มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง หมวดรหัส 4000-4699


60.-

Download รายการหนังสือ Click

ส่วนบริการสมาชิก Tel.02 685 2591 Fax.02 685 2501 E mail: tfac_service@tfac.or.th

โพสต์เมื่อ :
19 ต.ค. 2560 15:14:33
 55828
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์