• หน้าแรก

  • ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • หน้าแรก

  • ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

17 รายการ
โดย : 
|
โพสต์เมื่อ : 
10 ต.ค. 2560 14:13:46
ธนาคารโลก โดยคณะผู้ประเมินภายใต้โครงการ Report on the Observance Standards and Codes – Accounting and Auditing (ROSC A&A) ได้จัดทำผลการศึกษาพร้อมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ในการพัฒนาวิชาชีพบัญชีด้านต่างๆ ของประเทศไทย 5 ข้อ ได้แก่ 1) การทบทวนกฏ ระเบียบต่างๆ 2) การจัดตั้งหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการกำกับดูแลการตรวจสอบคุณภาพการ ปฏิบัติงานของสำนักงานสอบบัญชี (Quality Assurance and Review)ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 3) การจัดทำมาตรฐานการบัญชีและการใช้มาตรฐานการบัญชีดังกล่าวกับธุรกิจที่เป็น ลักษณะ public interest entities การจัดทำมาตรฐานการบัญชีสำหรับ SMEs 4) การพัฒนาวิชาชีพบัญชีของไทยในด้านต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพบัญชีสากล และ IFAC’s statements of membership obligations (SMOs) และ 5) การจัดหาแหล่งทรัพยากร ทั้งด้านงบประมาณ บุคลากร และอื่นๆ เพื่อให้สามารถดำเนินการในด้านต่างๆเพื่อพัฒนาวิชาชีพบัญชีให้สำเร็จลุล่วงตามคำแนะนำของธนาคารโลก
2705 ผู้เข้าชม
โดย : 
|
โพสต์เมื่อ : 
10 ต.ค. 2560 14:06:33
ผลการสำรวจผู้นำระดับโลกในด้านวิชาชีพบัญชี สำรวจจากประธานและผู้บริหารระดับสูง 113 ราย จาก 72 ประเทศ ซึ่งสำรวจระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม ถึง 10 ธันวาคม ค.ศ. 2012 ชี้ให้เห็นประเด็นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อวิชาชีพบัญชี อันดับแรกคือปัญหาด้านการเงินของโลก ไม่ว่าจะเป็นหนี้สาธารณะ ต่อมาคือ ความต้องการวิธีปฏิบัติสำหรับกิจการขนาดเล็กและกลาง ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับร่างกฎหมายของสหภาพยุโรป การบริหารจัดการภาคสาธารณะทางการเงินและปัญหาหนี้สาธารณะ และสุดท้ายคือ เรื่องของความมีชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของวิชาชีพบัญชี..อ่านรายงานฉบับเต็ม จาก link (http://www.ifac.org/news-events/2013-03/global-accountancy-leaders-identify-major-themes-2013)
3864 ผู้เข้าชม
โดย : 
|
โพสต์เมื่อ : 
10 ต.ค. 2560 14:08:42
เมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2555 นายกสภาวิชาชีพบัญชี คุณพิชัย ชุณหวชิร และเลขาธิการ คุณวิไล ฉัททันต์รัศมี ได้รับเชิญจาก Philippine Institute of Certified Public Accountants, Metro Manila Region ร่วมในการเปิดการสัมมนา The 9th International Conference หัวข้อ Raising the Bar.. A journey to Excellence ที่จัด ณ โรงแรม อมารีวอเตอร์เกต กรุงเทพ ในช่วงวันที่ 23 -26 พฤษภาคม 2555 โดยนายกสภาวิชาชีพบัญชีได้ บรรยายให้ผู้สอบบัญชีจากฟิลิปปินส์จำนวนร่วมร้อยคนที่เดินทางเข้าร่วมในการสัมมนาฟัง ในหัวข้อ “ Federation of Accounting Professions of Thailand – Initiatives in Enhancing the Accountancy Practice in Thailand”
2028 ผู้เข้าชม
โดย : 
|
โพสต์เมื่อ : 
10 ต.ค. 2560 14:12:28
เมื่อวันที่ 13-14 สิงหาคม 2554 นายพิชัย ชุณหวชิร นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ประธานคณะกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพ และคณะฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร สหพันธ์นักบัญชีอาเซียน(ASEAN Federation of Accountants Council Meeting) ครั้งที่ 105 ณ กรุงย่างกุ้ง สหภาพพม่า ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2554 ซึ่ง Myanmar Accountancy Council (MAC) เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม นายพิชัย ชุณหวชิร นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เผยว่า การเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยเนื่องจากทำให้ได้รับทราบถึงการเตรียมความพร้อมของประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ในการเปิดเสรีของวิชาชีพบัญชีตามเจตนารมย์ของการสร้างประชาคมอาเซียนในปี 2558 ภายใต้กฎบัตรอาเซียน ซึ่งคณะกรรมการบริหารสหพันธ์นักบัญชีอาเซียนให้ความสำคัญกับความพร้อมของนักบัญชีในประเทศของตนค่อนข้างมาก สำหรับประเทศไทยนั้นก็มีกรอบการเตรียมพร้อมที่ชัดเจนเช่นกัน ทั้งนี้ในเดือนพฤศจิกายน 2554 Malaysian Institute of Accountants (MIA) จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม MIA-AFA 2011 ขึ้นที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ภายใต้แนวคิด การปรับตัวเข้าหากัน การเปลี่ยนแปลง และความยั่งยืน เพื่อความเป็นเลิศในระดับโลก (Converge,Transform, Sustain : towards World Class Excellence)ซึ่งจะมีการสัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจหลายประเด็น อาทิ การรวมกันเป็นหนึ่งเดียวของตลาดทุนอาเซียน และผลกระทบต่อประชาคมเศรษฐกิจโลก ตลอดจนวิกฤตการณ์หนี้สินตลอดจนผลกระทบต่ออาเซียน ความยั่งยืนและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เช่น เพื่อให้เกิดการตระหนักและรับรู้ถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของนักบัญชี ตลอดจนการร่วมมือกันเพื่อสร้างสรรสังคมที่เกื้อกูลและพัฒนาไปพร้อมกันตลอดจนคำนึงถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อร่วมมือกันหยุดยั้งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมของโลกในอนาคต ทั้งนี้ การร่วมมือกับกลุ่มประเทศในประชาคมอาเซียนดังกล่าวทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมนักบัญชีไทยให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อประเทศโดยรวมต่อไป
2952 ผู้เข้าชม
โดย : 
|
โพสต์เมื่อ : 
10 ต.ค. 2560 14:12:48
จัดขึ้น ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในวันที่ 8 - 11 พฤศจิกายน 2010 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.wcoa2010kualalumpur.com/
2253 ผู้เข้าชม
โดย : 
|
โพสต์เมื่อ : 
10 ต.ค. 2560 14:15:23
ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมการประชุม 16th ASEAN FEDERATION OF ACCOUNTANTS CONFERENCE DECEMBER 8 - 9, 2009 BANDAR SERI BEGAWAN, BRUNEI DARUSSALUM The Brunei Darussalam Institute of Certifiled Public Accountants (BICPA) will be hosting the 16th AFA Conference, with the theme "Accountants : Facing Challenges and Shaping the Economy" in Bandar Seri Begawan on December 8 - 9, 2009 รายละเอียดเพิ่มเติม : www.afa16brunei.com
2012 ผู้เข้าชม
โดย : 
|
โพสต์เมื่อ : 
10 ต.ค. 2560 14:11:15
The Conference, with contributions from Price Waterhouse Coopers, will be held on Nov. 7-8, 2011 at Hilton London Metropole, London, England. The Conference will address the latest development at the IASB, FASB and European regulators. For more details: www.pwc.co.uk or www.meet-the-experts.org
2103 ผู้เข้าชม
โดย : 
|
โพสต์เมื่อ : 
10 ต.ค. 2560 14:11:57
The MIA-AFA Conference 2011 will be held on November 2-3, 2011 at Kuala Lumpur Convention Centre, Kuala Lumpur, Malaysia. The MIA Conference is held in conjunction with the 17th edition of AFA Conference under the theme “Converge, Transform, Sustain: Towards World Class Excellence”. For more details: mia-afa2011.mia.org.my
2169 ผู้เข้าชม
โดย : 
|
โพสต์เมื่อ : 
10 ต.ค. 2560 14:10:41
The Asian-Oceania Standards Setters Group’s (AOSSG) third annual conference will be held in Melbourne on 23-24 November 2011. Observers are welcome and there is no cost to attend - however, individuals will need to register at www.aossg.org/meetings-and-events as there are limited places available. At the meeting, AOSSG members will be discussing recent developments in International Financial Reporting Standards with members of the International Accounting Standards Board (IASB). Attendees at the meeting include the IASB Chairman, IASB Vice-Chairman, other IASB members from Asia-Oceania, and National Standard-Setters from throughout the region.
2084 ผู้เข้าชม
โดย : 
|
โพสต์เมื่อ : 
10 ต.ค. 2560 14:09:15
article IFAC Small and Medium Practices Forum 2012 will be held in Singapore on 19 March 2012. The event will be attended by delegates from accountancy bodies, standard-setters, government agencies and other organisations from around the world. It will discuss the opportunities and challenges facing small and medium-sized practices (SMP) and their small and medium-sized entity (SME) clients, and possible collaboration in addressing the challenges and seizing the opportunities. The invitation to the Forum extended to the respective national accountancy bodies is complimentary. However, all the travelling, accommodation and any related costs will be at the delegate’s own expense. For more details and brochure: http://www.ifac.org/about-ifac/small-and-medium-practices-committee
2210 ผู้เข้าชม
50989 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์