ด้านกำหนดมาตรฐานบัญชี

ด้านกำหนดมาตรฐานบัญชี

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุงในปี 2566 ได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว 16/08/2566
ตัวอย่างประกอบความเข้าใจของ TFRS for NPAEs (ปรับปรุง 2565) ระยะที่ 2 29/06/2566
ตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจสำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย 31/03/2566
ตัวอย่างประกอบความเข้าใจของ TFRS for NPAEs (ปรับปรุง 2565) ระยะที่ 1 21/02/2566
เครื่องมือรายการตรวจสอบรายการที่ต้องเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
(TFRS Disclosure checklist)
03/02/2566
การประชุม The 14th Annual AOSSG Meeting 14-16 November 2022, Nepal 04/01/2566
การประชุม World Standard-setters Conference 2022 04/01/2566
เสวนา "การรับรู้รายได้ตาม TFRS 15 และความแตกต่างระหว่างมุมบัญชีและภาษี" 11/11/2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ มติคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) ครั้งที่ 70 (4/2565) เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 10/11/2565
เสวนาการเตรียมความพร้อมกับ TFRS for NPAEs ปรับปรุง 03/11/2565
เสวนาเรื่อง "ทำความรู้จักมาตรฐานการรายงานทางการเงิน" 03/10/2565
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุงปี 2565 ได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว 28/09/2565
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย (TFRS 17)  ได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว 01/09/2565
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ “(ร่าง) มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) ปรับปรุง” 05/05/2565
สัมมนาพิจารณ์ (ร่าง) TFRS for NPAEs ปรับปรุงเพื่อให้ครอบคลุมธุรกรรมมากขึ้น 31/03/2565
สมาคมประกันชีวิตไทยหารือร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชีในประเด็นเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย 31/03/2565
ถ่ายทอดสด คุณอยากรู้ เราอยากถาม - สินทรัพย์ดิจิทัล EP.1 สินทรัพย์ดิจิทัลคืออะไร และ TFRS for PAEs มีหลักการรองรับอย่างไร 09/03/2565
การบรรยาย หัวข้อ "การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์โครงการ EJIP (Employee Joint Investment Program) และประเด็นคำถามเกี่ยวกับ Agenda Decision เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน" 13/01/2565
มติคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) ครั้งที่ 66 (3/2564) เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 07/12/2564
การเสวนา การจัดทำงบการเงินนิติบุคคลอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรรให้เพิ่มประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน 11/11/2564
การเสวนาเรื่อง Discussion Paper: Business Combinations Under Common Control และ Exposure Draft: Lack Of Exchangeability IAS21 23/07/2564
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า (TFRS 16) (กรณีปรับปรุงเรื่องการยินยอมให้ลดค่าเช่าในสถานการณ์ COVID-19 ระยะที่ 2) “ได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว” 14/05/2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ มติคณะกรรมการ กกบ. ครั้งที่ 65 (2/2564) เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 05/05/2564
การเสวนาชี้แจง การนำการผ่อนปรนในทางปฏิบัติมาถือปฏิบัติกับการยินยอมลดค่าเช่าจากสถานการณ์ COVID-19 ตาม TFRS 16 ฉบับปรับปรุงใหม่ 30/04/2564
เอกสาร Thai Reference Rate and LIBOR Transition Series 20/04/2564
แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการปฎิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (LIBOR Discontinuation) 23/02/2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ร่าง) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ที่ปรับปรุงเรื่องการยินยอมให้ลดค่าเช่า และการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าที่เกิดจาก IBOR Reform ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กกบ. ครั้งที่ 64 แล้ว 19/01/2564
การเสวนา “ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดเพื่อพิจารณาการด้อยค่าตาม TAS 36 หลังสิ้นสุดมาตรการผ่อนปรนฯ” 14/01/2564
การเสวนา “งบการเงินในภาวะโควิด19: ความท้าทายของผู้บริหาร นักบัญชี และผู้สอบบัญชี” 14/12/2563 
การเสวนา "คำชี้แจง การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้หลังจากวันสิ้นสุดแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนฯ COVID-19" 14/12/2563
การเสวนา Discussion Paper: Business Combination - Disclosures, Goodwill And Impairmen 25/11/2563
คลิปตัวอย่างประกอบความเข้าใจ สำหรับประกาศสภาวิชาชีพบัญชีเรื่องข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับ TFRS For NPAEs เรื่อง PPE และ IP 24/09/2563
การเสวนา TFRS 9 การตั้งสำรองหนี้สูญแบบ Simplified Approach 29/07/2563 
การบรรยาย "ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับ TFRSs กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน" 24/07/2563 
การเสวนาการปฏิบัติตาม TFRS 16 โดยไม่ยุ่งยาก 7/07/2563
มติคณะกรรมการ กกบ. ครั้งที่ 62 (3/2563) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 1/07/2563
การบรรยายแนวทางการปรับปรุง NPAE – การศึกษาผลกระทบต่อนักบัญชีและสาธารณะชน (ตอนที่ 1) 16/06/2563 
การเสวนาประเด็นทางการบัญชีและการสอบบัญชีในสถานการณ์วิกฤต COVID-19 5/06/2563
รวมคลิปอธิบายมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวทางบัญชี ในสถานการณ์ COVID-19 26/05/2563
การจัดประเภทหน่วยลงทุนในกองทุน REIT และ Infrastructure Trust, Property Fund, Infrastructure Fund ของประเทศไทย 14/05/2563 
การจัดประเภทหน่วยลงทุนในกองทุน REIT, Property Fund, Infrastructure Fund 12/05/2563 
ความคืบหน้า ร่างแนวปฏิบัติฯ มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชี ในสถานการณ์ COVID-19 16/04/2563
สรุปผลการประชุม The 11th Annual AOSSG Meeting 12-13 Nov 2019, India 28/02/2563
สัมมนาพิจารณ์ (ร่าง) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 และฉบับที่ 9 (TFRS 7 และ TFRS 9) เพิ่มเติมหลักการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง 14/02/2563
สัมมนาพิจารณ์ (ร่าง) TFRS 14 TFRIC 2 TFRIC 6 และ TSIC 7 28/01/2563
กกบ. เคาะ! ผ่อนผัน “หุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน” เป็นทุนได้อีกไม่เกิน 3 ปี 26/11/2562
การประชุม the 11th Annual AOSSG Meeting   14/11/2562
สรุปการประชุม World Standard-setters Conference 2019 Meeting 30-1 October 2019, London 25/11/2562
ข่าวการประชุม World Standard-setters Conference 2019 03/10/2562
Agenda decisions คืออะไร 07/05/2562
สรุปการประชุม The 10th Annual AOSSG Meeting 21-22 November 2018, Singapore 14/02/2562
โครงการอบรม Train the trainer (New TFRSs) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ (TFRS 15, TFRS 16 และ TFRS 9) สำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีทั่วประเทศ 2/01/2562
อัพเดทข่าวสารร่าง “มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า (TFRS 16) 30/11/2561
ข่าวการจัดอบรมหลักสูตร TFRS 9 Workshop (เชิงปฏิบัติการ) 30/11/2561
ข่าวการประชุม The 10th Annual AOSSG Meeting 2018 ประเทศสิงคโปร์
28/11/2561
ข่าวการประชุม World Standard-setters Conference 2018 3/10/2561
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน) ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 24/09/2561
กกบ. มีมติเลื่อนบังคับใช้ TFRS 9 กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน 17/07/2561
TFRS 9 ควรจะมีผลบังคับใช้เมื่อใด? 2/07/2561
การสัมมนา Focus group ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561 )เรื่อง สัญญาประกันภัย 22/06/2561
การสัมมนาพิจารณ์ ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก 11/06/2561
การสัมมนาพิจารณ์รอบสุดท้าย (Final Countdown to TFRS9 Focus Group) ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) ประเด็นปัญหา ผลกระทบ และการปฏิบัติในช่วงการเปลี่ยนแปลง 16/03/2561
การสัมมนาพิจารณ์หลักการมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ เพื่อรับฟังความคิดเห็น และศึกษาประเด็นที่เกิดขึ้นจากการใช้มาตรฐาน 28/02/2561
สัมมนาพิจารณ์ (Focus group) ร่างแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันภัย 16/02/2561
สัมมนาพิจารณ์ รู้ทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่เกี่ยวกับสัญญาเช่า (TFRS 16) 13/02/2561
การสัมมนาพิจารณ์ หลักการมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 07/02/2561
โครงการอบรม Train the Trainer ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ สำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีทั่วประเทศ 19/12/2560
ประกาศ! สภาวิชาชีพบัญชีได้นำร่าง TFRS for SMEs และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่เกี่ยวข้อง กลับมาทบทวนใหม่
16/11/2560
การประชุม World Standard-setters Conference 2017 02/10/2560
มาตรฐานฯ ฉบับปรับปรุง 2560 (จำนวน 56 ฉบับ) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 28/10/2560
ประกาศ! สภาวิชาชีพบัญชีได้ถอนร่าง TFRS for SMEs และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่เกี่ยวข้อง กลับมาทบทวนใหม่ 20/07/2560
ข่าวมาตรฐานฯ ฉบับปรับปรุงใหม่ 2560 ล่าสุด! 21/06/2560
VDO งานสัมมนา "การจัดทำงบกระแสเงินสดและปัญหาในทางปฏิบัติสำหรับกิจการ NPAEs" 05/06/2560
VDO งานสัมมนา “TFRS for SMEs สำหรับ NPAEs ที่ไม่ซับซ้อน..ไม่ยากอย่างที่คิด” 05/06/2560
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชี จัดสัมมนา การจัดทำงบกระแสเงินสดและปัญหาในทางปฏิบัติสำหรับกิจการ NPAEs" 31/03/2560
การประชุม The 8th Annual AOSSG Meeting 29-30 November 2016, New Zealand 20/02/2560
สภาวิชาชีพบัญชีให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Curtin ประเทศออสเตรเลีย 17/02/2560
สภาวิชาชีพบัญชี ร่วมมือกับ สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน จัดอบรม ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ 09/02/2560
การผ่อนผันและการยกเว้นการถือปฏิบัติตามร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) (Update 26 พ.ค. 2560) 01/02/2560
สรุปประเด็นจากการประชุม World Standard-Setter Meeting 2016 01/12/2559
ประกาศด่วน : มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) เลื่อนวันมีผลบังคับใช้จากเดิมวันที่ มกราคม 2560 เป็น มกราคม 2561  25/11/2559
สภาวิชาชีพบัญชียกระดับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสู่ IFRS 31/10/2559
สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นำคณะผู้เข้าอบรมจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประเทศภูฏาน เดินทางเข้าเยี่ยมชมสภาวิชาชีพบัญชี 22/09/2559
แจ้งยกเลิก!! โครงการอบรม TFRS ทุกฉบับสำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีทั่วประเทศ (Train the trainer) รุ่นที่ 5 01/07/2559
National Accounting Council ราชอาณาจักรกัมพูชา เข้าพบสภาวิชาชีพบัญชี 14/06/2559
สภาวิชาชีพบัญชี ได้มอบหนังสือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน(ปรับปรุง 2558) ฉบับรวมเล่ม และ ให้กับสถาบันการศึกษา กว่า 123 สถาบัน 01/06/2559
สภาวิชาชีพบัญชี ร่วมกับ องค์กร จัดสัมมนาเรื่อง "ประเด็นที่ควรรู้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และรายงานผู้สอบบัญชีแบบใหม่" 17/05/2559
สภาวิชาชีพบัญชี จัดทำคลิปมัลติมีเดีย ขั้นตอนการทำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน "Due Process" เพื่อเผยแพร่และสร้างความเข้าใจให้แก่สมาชิก 13/05/2559
ภาพบรรยากาศพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่อาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชี ที่ผ่านโครงการอบรม Train the Trainer รุ่นที่ 4 29/02/2559
ประกาศ รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา "การเตรียมความพร้อมการนำส่งงบการเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-filing) วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559 26/01/2559
Asian Corporate Governance Association เข้าพบนายกสภาสวิชาชีพบัญชี 26/04/2559
สภาวิชาชีพบัญชีจัดสัมมนาครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี “Thailand IFRS Conference 2016” ในวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559 11/03/2559
งานแถลงข่าว ก้าวสู่มาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเต็มรูปแบบและงานสัมมนา Thailand IFRS Conference 2016 10/03/2559
รับสมัครเข้าสัมมนา เรื่อง"การแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชีเพื่อรองรับการปฏิบัติตามมาตรการบัญชีชุดเดียว" รุ่นที่ 3 01/03/2559
เอกสารประกอบการสัมมนาการแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชีเพื่อรองรับการปฏิบัติตามมาตรการบัญชีชุดเดียว 12/02/2559
หน่วยงานยืนยันความร่วมมือเกี่ยวกับมาตรการบัญชีชุดเดียว 06/01/2559
นายกสภาวิชาชีพบัญชีให้ความเห็น..ต่อการจัดทำบัญชีชุดเดียวดีอย่างไร 28/09/2558
แบบสอบถาม เรื่อง การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) มาถือปฏิบัติ 07/08/2558
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ Post-test โครงการ Train the trainer รุ่นที่ 4 (Module 2) 27/07/2558
รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ Post-test โครงการ Train the trainer รุ่น 4 (Module 1) 29/06/2558
เอกสารประกอบการสัมมนาทิศทางมาตรฐานการรายงานทางการเงินและทิศทางมาตรฐานการสอบบัญชี ในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2558 พร้อมดาวน์โหลด 27/06/2558
LICPA เข้าเยี่ยมชมสภาวิชาชีพบัญชี 04/05/2558
สรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จัดทำใหม่และปรับปรุง 2557 ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ปี 2558 เป็นต้นไป 30/11/2557
นายกสภาวิชาชีพบัญชี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ IFRS Advisory Council 28/11/2557
ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้ผ่านการทดสอบ โครงการ Train the trainer รุ่นที่ 3 08/08/2557
IASB completes reform of financial instruments accounting 24/07/2557
“ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้ผ่านการทดสอบ โครงการ Train the trainer รุ่นที่ 2" 18/07/2557
สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ TFRS ทุกฉบับ : สำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชี รุ่นที่ 2/57 04/07/2557
Clip สัมมนาพิจารณ์ ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TRFS for SMEs) 01/07/2557
Slide ประกอบการสัมมนา TFRS for SMEs ที่จัดขึ้นในวันอังคารที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 01/07/2557
ภาพบรรยากาศงานอบรม In-House Training หลักสูตร "ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปี 2557" แก่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 27/06/2557
ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมาตรฐานการสอบบัญชีของไทย รุ่นที่ 2 05/06/2557
การสัมมนาหลักสูตร “การพัฒนาหลักสูตรการบัญชีและประเด็นสำคัญของมาตรฐานการรายงานการที่ปรับปรุงใหม่ 07/06/2557
พิธีเปิดโครงการอบรม Train the trainer รุ่นที่ 2 02/06/2557
โครงการอบรม TFRS ทุกฉบับปี 2557 Understand Each TFRS 05/06/2557
ภาพบรรยากาศพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่อาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชี ที่ผ่านโครงการอบรม Train the Trainer รุ่นที่ 1 29/05/2557
ภาพบรรยากาศงานอบรม In-House Training ให้กับบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (ช่อง 3) 23/05/2557
งานอบรมสัมมนา “Functional Currency for Executives” 20/05/2557
งานอบรมสัมมนา สรุปความเข้าใจและประเด็นหลัก TFRS for NPAEs ทั้งหมด" 07/05/2557
ร่างกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) 30/04/2557
การชี้แจงข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 5 ฉบับและ Update TFRS ปัจจุบันและอนาคต 25/04/2557
แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการบันทึกบัญชีหุ้นปันผล (STOCK DIVIDEND) 09/04/2557
IFRS for SMEs Update 04/2557
ข้อมูลการนำ IFRS มาใช้ ของประเทศสมาชิกอาเซียน 24/01/2557
IFRIC Update Newsletter—January 2014 01/2557
Where to obtain IFRS for SMEs materials 01/2557
สรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จัดทำใหม่และปรับปรุง 2555 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 07/2556
ความคืบหน้าการจัดทำและปรับปรุงร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 08/07/2556
การจัด Outreach Meeting ร่วมกับ IASB ที่ UK 30/05/2556
ทิศทางในการจัดทำมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย 04/2556
คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการบัญชี (ASAF) จัดการประชุมขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อลงนามในบันทึกความเข้าใจ 09/04/2556
แนวทางในการรับรู้ผลขาดทุนจากการให้สินเชื่อที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(Expected credit loss approach) 07/03/2556
คำอธิบายเกี่ยวกับประเด็นหลัก 10 ประการที่มักมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ IFRSs 21/02/2556
IASB เผยแพร่บทแรกของเอกสารเพื่อการศึกษาฉบับปรับปรุงใหม่ เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม 13/02/2556
คำถาม-คำตอบ ประเด็นทางด้านการบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจโดยการแลกหุ้น  11/10/2556
คณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี(กกบ.) พิจารณาอนุมัติแนวปฏิบัติทางบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  26/12/2555
คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ(IASB) เสนอการปรับปรุงข้อกำหนดของ IFRS 9 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่า 28/11/2555
คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ(IASB) เผยแพร่ข้อเสนอในการปรับปรุงข้อกำหนดของ IAS 28 ส่วนที่เกี่ยวกับการใช้วิธีส่วนได้เสียสำหรับการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิอื่น 22/11/2555
คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ(IASB) เผยแพร่ข้อเสนอในการแก้ไขเพิ่มเติมภายใต้โครงการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินประจำปี (Annual improvements project) 20/11/2555
คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ(IASB) จัดให้มีการประชุมเพื่ออภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับภาระในการเปิดเผยข้อมูลที่มากเกินไป 12/11/2555
IASB เผยแพร่ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง 07/09/2555
การจัดทำตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เผยแพร่ในเว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชี 09/2555
IFRS Foundation ร่วมกับ XBRL International, Inc จะจัดการประชุมสัมมนา IFRS Taxonomy Annual Convention 2012 25/04/2555
IASB และ FASB ตกลงที่จะร่วมกันหาแนวทางในการลดความแตกต่างเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าของเครื่องมือทางการเงิน 27/01/2555
สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 01/2555
โพสต์เมื่อ :
20 ต.ค. 2560 10:08:23
 29171
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์