ยกเลิก!! โครงการอบรม TFRS ทุกฉบับสำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีทั่วประเทศ (Train the trainer)

ยกเลิก!! โครงการอบรม TFRS ทุกฉบับสำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีทั่วประเทศ (Train the trainer)

แจ้งยกเลิก!! โครงการอบรม TFRS ทุกฉบับสำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีทั่วประเทศ (Train the trainer) รุ่นที่ 5

            ตามที่คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เห็นชอบให้จัดโครงการอบรม TFRS ทุกฉบับสำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีทั่วประเทศ (Train the trainer) รุ่นที่ 5  ภายใต้เงื่อนไข คือ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ดำเนินการจัดโครงการอบรม หากจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการน้อยกว่า 40 ท่าน/Module
            สภาวิชาชีพบัญชีได้เปิดรับสมัครอาจารย์สอนวิชาบัญชีจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2559    และปัจจุบันได้ครบกำหนดเวลาส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการแล้วปรากฏว่าได้รับแบบตอบรับจากสถาบันการศึกษาจำนวน 25 สถาบัน โดยมีอาจารย์ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมใน Module 1 จำนวน 36 คน และ Module 2 จำนวน 30 คน ซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นควรไม่ดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวในปี 2559 
            อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี ยังคงเห็นประโยชน์ของโครงการดังกล่าวในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงใหม่ สำหรับอาจารย์บัญชีและสถาบันการศึกษา จึงยังมีแผนที่จะดำเนินโครงการดังกล่าวอีกครั้งในปี 2560  โดยฝ่ายมาตรฐานการบัญชีจะประกาศและแจ้งกำหนดการอบรมอีกครั้งในปี 2560 ทั้งนี้โดยให้สิทธิสำหรับสถาบันที่แจ้งความประสงค์มาในรุ่นนี้เป็นอันดับแรก

ขอบพระคุณในความร่วมมือ และขออภัยทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ ฝ่ายมาตรฐานการบัญชี โทรศัพท์ 0-2685-2570

   

โพสต์เมื่อ :
11 พ.ย. 2560 9:04:03
 2125
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์