คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี

คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี

1 รศ. ดร.สมชาย สุภัทรกุล ประธานคณะกรรมการ
2 รศ. ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ ที่ปรึกษา
3 รศ. ดร.กนกพร นาคทับที กรรมการ
4 ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข กรรมการ
5 ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ กรรมการ
6 นางสาวรสา กาญจนสาย กรรมการ
7 นางสาวยุวนุช เทพทรงวัจจ กรรมการ
8 นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล กรรมการ
9 นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ กรรมการ
10 นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ กรรมการ
11 นางอุณากร พฤฒิธาดา กรรมการ
12 ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กรรมการ
13 ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรรมการ
14 ผู้แทนกรมสรรพากร กรรมการ
15 ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย กรรมการ
16 ผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการ
17 ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรรมการ
18 ผศ.วิภาดา ตันติประภา กรรมการและเลขานุการ
19 นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผู้ช่วยเลขานุการ
20 นายเทวา ดำแดง ผู้ช่วยเลขานุการ
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์