คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี

คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี

1 รศ. ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ ประธานคณะกรรมการ
2 รศ. ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย ที่ปรึกษา
3 รศ. ดร.สมชาย สุภัทรกุล ที่ปรึกษา
4 นางสาวสุภาณี ศรีสถิตวัตร ที่ปรึกษา
5 ผศ. ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ กรรมการ
6 ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข กรรมการ
7 ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ กรรมการ
8 นางสาวยุวนุช เทพทรงวัจจ กรรมการ
9 นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล กรรมการ
10 นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ กรรมการ
11 นางสาวโสรยา ตินตะสุวรรณ์ กรรมการ
12 นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ กรรมการ
13 นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล กรรมการ
14 ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กรรมการ
15 ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรรมการ
16 ผู้แทนกรมสรรพากร กรรมการ
17 ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย กรรมการ
18 ผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการ
19 ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรรมการ
20 ผศ.วิภาดา ตันติประภา กรรมการและเลขานุการ
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์