คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี

คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี


    คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี วาระปี 2566-2569
1 รศ. ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ ประธานกรรมการ
2 รศ. ดร.สมชาย สุภัทรกุล ที่ปรึกษา
3 ผศ. ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ กรรมการ
4 ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข กรรมการ
5 นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ กรรมการ
6 นางสาวยุวนุช เทพทรงวัจจ กรรมการ
7 นางสาววราพร ประภาศิริกุล กรรมการ
8 นางสาววันดี ลีวรวัฒน์ กรรมการ
9 นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ กรรมการ
10 นางสาวโสรยา ตินตะสุวรรณ์ กรรมการ
11 นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ กรรมการ
12 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรรมการ
13 กรมสรรพากร กรรมการ
14 ธนาคารแห่งประเทศไทย กรรมการ
15 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการ
16 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กรรมการ
17 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรรมการ
18 ผศ.วิภาดา ตันติประภา กรรมการและเลขานุการ
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์