ผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนา

ผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนา


 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำบัญชี
 • ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กําหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทําบัญชี พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลด
 • ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด


ขั้นตอนการทำงาน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

1. การขอเป็นหน่วยงานผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนา

หลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
 • แบบ สวบช.12 คำขอความเห็นชอบเป็นผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนา ดาวน์โหลด
 • สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ประกอบด้วย
          - สำเนาหลักฐานการเป็นนิติบุคคล และกรณีนิติบุคคลที่บริษัทต้องแนบสำเนาหลักฐานการชำระทุนแล้วไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท
          - หนังสือรับรองนิติบุคคลพร้อมรายละเอียดวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลไม่เกิน 3 เดือน
          - หลักฐานอื่นที่แสดงความเป็นสถานฝึกอบรมวิชาชีพเอกชน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
 • ประวัติของหน่วยงาน ประสบการณ์และผลงานการจัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนาของหน่วยงาน
 • ประวัติและประสบการณ์ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลหรือหน่วยงาน
 • หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น วัตถุประสงค์การจัดอบรมหรือการประชุมสัมมนา ขั้นตอนการดำเนินงานและวิธีปฏิบัติงานด้านการจัด
  การอบรมหรือการประชุมสัมมนา แผนการจัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนา เป็นต้น
หมายเหตุ : ยื่นแบบคำขอเป็นผู้จัดการอบรม ก่อนวันจัดอบรมไม่น้อยกว่า 1 เดือน


2. การขอความเห็นชอบหลักสูตรและวิทยากรของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำบัญชี

หลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
 • แบบ สวบช.13 คำขอความเห็นชอบหลักสูตรและวิทยากร ดาวน์โหลด
 • ตารางรายละเอียดเนื้อหาและขอบเขตของวิชาที่จัดอบรมหรือการประชุมสัมมนา
 • ประวัติวิทยากรผู้บรรยายประจำหลักสูตร
 • หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษาของวิทยากร
 • ประวัติการทำงานและประสบการณ์การบรรยายของวิทยากร
 • หนังสือยืนยันการเป็นวิทยากรหลัก
 • หนังสือยืนยันการเป็นวิทยากรสำรอง (ถ้ามี)

หมายเหตุ : 

 • รูปแบบ Classroom learning ยื่นแบบคำขอความเห็นชอบหลักสูตรและวิทยากรทุกครั้ง ก่อนวันจัดการอบรมไม่น้อยกว่า 15 วัน
 • รูปแบบ Online learning ยื่นแบบคำขอความเห็นชอบหลักสูตรและวิทยากรทุกครั้ง ก่อนวันจัดการอบรมไม่น้อยกว่า 30 วัน
 • รูปแบบ e-learning ยื่นแบบคำขอความเห็นชอบหลักสูตรและวิทยากรทุกครั้ง ก่อนวันจัดอบรมไม่น้อยกว่า 1 เดือน


3. การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม เกี่ยวกับการจัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนา

หลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
 • แบบ สวบช.14 คำขอการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม เกี่ยวกับการจัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนา ดาวน์โหลด
 • จัดทำรายละเอียดการอบรมหรือการประชุมสัมมนาของเดิม และรายละเอียดการอบรมหรือการประชุมสัมมนาของใหม่
หมายเหตุ : ยื่นแบบคำขอการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ก่อนวันที่จัดอบรม ไม่น้อยกว่า 7 วัน


4. การแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนา

หลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
 • แบบ สวบช.13 คำขอแจ้งรายชื่อผู้รับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมา ดาวน์โหลด
 • Template รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาที่เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดาวน์โหลด
 • Template รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาที่เป็นผู้ทำบัญชี ดาวน์โหลด
 • สำเนาทะเบียนรายชื่อและลายมือชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนา สำหรับรูปแบบ Classroom
 • รายงานผลและการประมวลผลการเข้าเรียน (log file) สำหรับรูปแบบ E-learning และรูปแบบ Online learning
 • หนังสือยืนยันรับรองรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนา สำหรับรูปแบบ Online learning
หมายเหตุ : ยื่นแบบคำขอแจ้งรายชื่อภายใน 7 วันนับจากวันสิ้นสุดการจัดอบรมหรือการประชุมสัมมนา


5. การขอรับรหัสวิทยากรในหลักสูตรอบรมที่ได้รับความเห็นชอบ 

หลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
 • แบบ สวบช.13 คำขอรับรหัสวิทยากรในหลักสูตรอบรมที่ได้รับความเห็นชอบ ดาวน์โหลด
 • ตารางรายละเอียดหลักสูตรอบรมหรือการประชุมสัมมนา
หมายเหตุ : สำหรับการบรรยายในครั้งต่อไปในเรื่องเดียวกัน ห้ามนับเป็นชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่
เป็นทางการอีก เว้นแต่วิทยากร ผู้บรรยาย หรือผู้ดำเนินการสัมมนานั้นได้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาเกินกว่าครึ่งหนึ่งโดยทำตาราง
เปรียบเทียบเนื้อหาเก่ากับเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลง และนำเสนอสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้นับเป็นชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่เป็นทางการเพิ่มเติม

อัตราค่าดำเนินการ

ลำดับ รายละเอียด
1 ค่าดำเนินการแรกเข้าสำหรับการขอความเห็นชอบเป็นผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนาใหม่ จำนวน 3,000 บาท
ต่อรหัสผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนา
2 ค่าดำเนินการขอความเห็นชอบเป็นผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนา จำนวน 6,000 บาท
3 ค่าดำเนินการต่ออายุขอความเห็นชอบเป็นผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนา จำนวน 6,000 บาท
4 ค่าดำเนินการขอความเห็นชอบหลักสูตรและวิทยากร
- ค่าดำเนินการ จำนวน 1,500 บาท กรณีผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนาเรียกเก็บค่าอบรมหรือการประชุมสัมมนาไม่เกิน
  จำนวน 2,000 บาทต่อวัน
- ค่าดำเนินการ จำนวน 2,000 บาท กรณีผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนาเรียกเก็บค่าอบรมหรือการประชุมสัมมนาเกินกว่า
  จำนวน 2,000 บาทต่อวัน
5 ค่าดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงวิทยากรนอกจากที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว หรือการขอเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเฉพาะกรณีเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดอบรมหรือการประชุมสัมมนาให้ชำระ
ค่าดำเนินการตามข้อ 4
ทั้งนี้ ให้ผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนาตามข้อ 4 (1) (2) และ (3) เฉพาะสถาบันการศึกษาของรัฐหรือในกำกับของรัฐเท่านั้นตาม
ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
พ.ศ. 2559 และผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนาตามข้อ 3 (1) (2) และ (3) เฉพาะสถาบันการศึกษาของรัฐหรือในกำกับของรัฐเท่านั้นตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่ 94/2560 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีของผู้ทำบัญชี
ได้รับยกเว้นค่าดำเนินการขอความเห็นชอบหลักสูตรและวิทยากร ตามข้อ 13 (4) และ (5)


ระบบออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง

 • การตรวจสอบผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนาและหลักสูตร ที่ได้รับการอนุมัติจากสภาวิชาชีพบัญชี คลิก


แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องสวบช.12 คำขอความเห็นชอบเป็นผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนา

สวบช.13

- คำขอความเห็นชอบหลักสูตรและวิทยากร
- แจ้งรายชื่อผู้รับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนา
- การขอรับรหัสวิทยากรในหลักสูตรอบรมที่ได้รับความเห็นชอบ


สวบช.14 คำขอการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม

แบบคำขอรับ Username และ Password สำหรับใช้ในการดำเนินการในการจัดอบรมหรือการประชุมสัมมนาหลักสูตร และวิทยากร ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์


ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

ปี 2564
ปี 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ส่วนงานกำกับดูแลหน่วยงานอบรม

เบอร์โทร : 02-685-2511, 2531, 2561, 2574, 2584 มือถือ 095-716-3926 , 099-621-1214

E-mail : cpd@tfac.or.th 

โพสต์เมื่อ :
19 ต.ค. 2560 15:00:17
 31103
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์