ผู้จัดการอบรมหรือประชุมสัมมนา

ผู้จัดการอบรมหรือประชุมสัมมนา

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานจัดการอบรมหรือประชุมสัมมนา

ขั้นตอนการทำงาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

 1. การขอเป็นหน่วยงานผู้จัดการอบรมหรือประชุมสัมมนาของผู้สอบบัญชีและผู้ทำบัญชี

ยื่นแบบคำขอเป็นผู้จัดการอบรม ก่อนวันจัดอบรมไม่น้อยกว่า 1 เดือน

 • หลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
 • แบบคำขอ สวบช.12 คำขอเป็นผู้จัดการอบรมหรือประชุมสัมมนา Download
 • หลักฐานการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
 • สำเนาการจดทะเบียนนิติบุคคล
 • หนังสือรับรองนิติบุคคลพร้อมรายละเอียดวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล
 • ประวัติและประสบการณ์ของผู้มีอำนาจลงนาม และสำเนาบัตรประชาชน
 • ประวัติของหน่วยงานประสบการณ์และผลงานการจัดอบรมสัมมนาของหน่วยงาน (ถ้ามี)
 • หนังสือแต่งตั้งผู้แทนซึ่งเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี เป็นผู้ดำเนินการแทนและสำเนาบัตรประชาชนของผู้แต่งตั้ง และผู้รับการแต่งตั้ง Download 
 1. การขอความเห็นชอบหลักสูตรและวิทยากรของผู้สอบบัญชีและผู้ทำบัญชี

ยื่นแบบคำขอความเห็นชอบหลักสูตรและวิทยากรทุกครั้ง ก่อนวันจัดการอบรมไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ 

 • หลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
 • แบบคำขอ สวบช. 13 คำขอความเห็นชอบหลักสูตรและวิทยากร Download 
 • เอกสารประกอบการอบรมหรือการประชุมสัมมนา ประกอบด้วย
 • ตารางรายละเอียดเนื้อหาและขอบเขตของวิชาที่จัดอบรมหรือประชุมสัมมนา
 • ระยะเวลา วันที่และสถานที่ที่ใช้ในการจัดอบรมหรือประชุมสัมมนาในแต่ละเนื้อหาวิชา
 • ค่าธรรมเนียมที่หน่วยงานเรียกเก็บกับผู้เข้ารับการอบรม
 • ประวัติการทำงานและประสบการณ์บรรยายของวิทยากร
 • หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษาของวิทยากรซึ่งแสดงว่าเป็นผู้มีพื้นฐานความรู้ในเรื่องที่จะอบรมหรือประชุมสัมมนา
 1. การเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติม เกี่ยวกับการอบรมหรือสัมมนา

ยื่นแบบคำขอการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติม ก่อนวันที่จัดอบรม ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ  

 • หลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
 • แบบคำขอ สวบช. 14 คำขอเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติม เกี่ยวกับการอบรมหรือการประชุมสัมมนา Download
 • จัดทำรายละเอียดการอบรมหรือการประชุมสัมมนาของเดิม และรายละเอียดการอบรมหรือการประชุมสัมมนาของใหม่
 1. การแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหรือสัมมนาประชุมสัมมนา

ยื่นคำขอความเห็นชอบหลักสูตรและวิทยากรภายใน 7 วันนับจากวันสิ้นสุดการจัดอมรม

 • หลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
 • แบบคำขอ สวบช. 13 คำขอความเห็นชอบหลักสูตรและวิทยากร Download
 • ไฟล์ Excel ข้อมูลรายชื่อผู้เข้าอบรมตามที่สภาฯ กำหนด Download
  โดยแยกเป็น ดังนี้

1.1 ไฟล์รายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

1.2 ไฟล์รายชื่อผู้ทำบัญชี

 • สำเนาทะเบียนรายชื่อและลายมือชื่อของผู้เข้ารับการอบรม

อัตราค่าดำเนินการ

 • การขอความเห็นชอบเป็นผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนา จำนวน 1,000 บาทต่อรหัสผู้จัดการอบรม
 • การขอความเห็นชอบหลักสูตรและวิทยากร จำนวน 1,000 บาทต่อรหัสหลักสูตร เว้นแต่หลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้วและจัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนาภายในปีปฏิทินเดียวกัน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาไม่ต้องชำระค่าดำเนินการ
 • การขอเปลี่ยนแปลงวิทยากรนอกจากที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว หรือการขอเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเฉพาะกรณีเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว จำนวน 1,000 บาทต่อครั้ง

(ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 11/2557 และ ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 8/2558)

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องสวบช.12 คำขอเป็นผู้จัดการอบรม


สวบช.13 คำขอความเห็นชอบหลักสูตรและวิทยากร


สวบช.14 คำขอการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติม


หนังสือแต่งตั้งผู้แทนดำเนินการ


แบบฟอร์มการแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมและประชุมสัมมนา


แบบคำขอ Username และ Password

ตรวจค้นข้อมูลหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชีและผู้ทำบัญชี Click
โพสต์เมื่อ :
19 ต.ค. 2560 15:00:17
 25430
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์