CPD course organise

CPD course organise


 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนา
 • ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 6/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบเป็นผู้จัดการอบรม
  หรือการประชุมสัมมนาหลักสูตรและวิทยากร
 • ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 7/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติ
  ในการจัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนา
 • ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 8/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนา
  ประเภทการเรียนการสอนออนไลน์(Online Learning) สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำบัญชี 
 • ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 29/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบเป็นผู้จัดการอบรม
  หรือการประชุมสัมมนาหลักสูตรและวิทยากร (ฉบับที่ 2)
 • ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 45/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบเป็นผู้จัดการอบรม
  หรือการประชุมสัมมนาหลักสูตร และวิทยากร (ฉบับที่ 3)
 • ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 87/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ
  ที่เป็นทางการในรูปแบบสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
  และผู้ทำบัญชี
 • ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 96/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ
  ที่เป็นทางการประเภทการศึกษาด้วยตนเองสำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 • ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 97/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ
  ที่เป็นทางการประเภทการศึกษาด้วยตนเองสำหรับผู้ทำบัญชีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำบัญชี
 • พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
 • ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนา
  ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2559
 • ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนา
  ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
 • ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนา
  ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
 • ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 74/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี
  ที่ไม่เป็นทางการ
 • ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 94/2560 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง
  ทางวิชาชีพบัญชีของผู้ทำบัญชี
 • ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 10/2564 เรื่อง กำหนดการเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสภาวิชาชีพบัญชี
  เป็นกิจกรรมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่เป็นทางการของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
  และเป็นกิจกรรมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีของผู้ทำบัญชี
 • ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กําหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทําบัญชี
  พ.ศ. 2557
 • ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี (ฉบับที่ 2)
  พ.ศ. 2559


ขั้นตอนการทำงาน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

1. การขอเป็นหน่วยงานผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนา

หลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
 • แบบ สวบช.12-1 คำขอความเห็นชอบเป็นผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนา กรณีเป็นนิติบุคคล
  ประสงค์จะจัดอบรมหรือการประชุมสัมมนาให้กับบุคคลภายนอก (ห้างหุ้นส่วนจำกัด, บริษัทจำกัด,
  บริษัทมหาชน)
 • แบบ สวบช.12-2 คำขอความเห็นชอบเป็นผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนา กรณีเป็นนิติบุคคล
  ที่ประสงค์จะจัดอบรมหรือการประชุมสัมมนาให้กับบุคคลภายนอก (มูลนิธิ, สมาคม, สภาหอการค้า
  ,สมาคมการค้า)
 • แบบ สวบช.12-3 คำขอความเห็นชอบเป็นผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนา กรณีเป็นนิติบุคคล
  ที่ประสงค์จัดอบรมหรือการประชุมสัมมนาให้เฉพาะสมาชิกหรือพนักงานของนิติบุคคลหรือกลุ่มงาน
  ของนิติบุคคลตนเอง รวมถึงพนักงานของนิติบุคคลในเครือของนิติบุคคลตนเองด้วย
 • แบบ สวบช.12-4 แบบแจ้งความประสงค์เป็นผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนา กรณีเป็นกระทรวง
  กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า หรือสถาบันการศึกษา
หมายเหตุ : ยื่นแบบคำขอเป็นผู้จัดการอบรม ก่อนวันจัดอบรมไม่น้อยกว่า 1 เดือน


2. การขอความเห็นชอบหลักสูตรและวิทยากรของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำบัญชี

หลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
 • แบบ สวบช.13 คำขอความเห็นชอบหลักสูตรและวิทยากร
 • ตารางรายละเอียดเนื้อหาและขอบเขตของวิชาที่จัดอบรมหรือการประชุมสัมมนา
 • ประวัติวิทยากรผู้บรรยายประจำหลักสูตร
 • หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษาของวิทยากร
 • ประวัติการทำงานและประสบการณ์การบรรยายของวิทยากร
 • หนังสือยืนยันการเป็นวิทยากรหลัก
 • หนังสือยืนยันการเป็นวิทยากรสำรอง (ถ้ามี)

หมายเหตุ : 

 • รูปแบบ Classroom learning ยื่นแบบคำขอความเห็นชอบหลักสูตรและวิทยากรทุกครั้ง ก่อนวันจัดการอบรมไม่น้อยกว่า 15 วัน
 • รูปแบบ Online learning ยื่นแบบคำขอความเห็นชอบหลักสูตรและวิทยากรทุกครั้ง ก่อนวันจัดการอบรมไม่น้อยกว่า 30 วัน
 • รูปแบบ e-learning ยื่นแบบคำขอความเห็นชอบหลักสูตรและวิทยากรทุกครั้ง ก่อนวันจัดอบรมไม่น้อยกว่า 1 เดือน


3. การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม เกี่ยวกับการจัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนา

หลักฐานประกอบการยื่นคำขอ  
 • แบบ สวบช.14 คำขอการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม เกี่ยวกับการจัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนา
 • จัดทำรายละเอียดการอบรมหรือการประชุมสัมมนาของเดิม และรายละเอียดการอบรมหรือการประชุมสัมมนาของใหม่
หมายเหตุ : ยื่นแบบคำขอการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ก่อนวันที่จัดอบรม ไม่น้อยกว่า 7 วัน  
   


4. การแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนา

หลักฐานประกอบการยื่นคำขอ  
 • แบบ สวบช.13 คำขอแจ้งรายชื่อผู้รับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมา
 • Template รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาที่เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 • Template รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาที่เป็นผู้ทำบัญชี
 • สำเนาทะเบียนรายชื่อและลายมือชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนา
  สำหรับรูปแบบ Classroom
 • รายงานผลและการประมวลผลการเข้าเรียน (log file) สำหรับรูปแบบ E-learning และรูปแบบ
  Online learning
 • หนังสือยืนยันรับรองรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนา สำหรับรูปแบบ
  Online learning
หมายเหตุ : ยื่นแบบคำขอแจ้งรายชื่อภายใน 7 วันนับจากวันสิ้นสุดการจัดอบรมหรือการประชุมสัมมนา  


5. การขอรับรหัสวิทยากรในหลักสูตรอบรมที่ได้รับความเห็นชอบ 

หลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
 • แบบ สวบช.13 คำขอรับรหัสวิทยากรในหลักสูตรอบรมที่ได้รับความเห็นชอบ
 • ตารางรายละเอียดหลักสูตรอบรมหรือการประชุมสัมมนา

หมายเหตุ : สำหรับการบรรยายในครั้งต่อไปในเรื่องเดียวกัน ห้ามนับเป็นชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ
ที่เป็นทางการอีก เว้นแต่วิทยากร ผู้บรรยาย หรือผู้ดำเนินการสัมมนานั้น ได้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาเกินกว่าครึ่งหนึ่ง
โดยทำตารางเปรียบเทียบเนื้อหาเก่ากับเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงและนำเสนอสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ให้นับเป็นชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่เป็นทางการเพิ่มเติม

อัตราค่าดำเนินการ

ลำดับ รายละเอียด
1 ค่าดำเนินการแรกเข้าสำหรับการขอความเห็นชอบเป็นผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนาใหม่ จำนวน 3,000 บาท
ต่อรหัสผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนา
2 ค่าดำเนินการขอความเห็นชอบเป็นผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนา จำนวน 6,000 บาท
3 ค่าดำเนินการต่ออายุขอความเห็นชอบเป็นผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนา จำนวน 6,000 บาท
4 ค่าดำเนินการขอความเห็นชอบหลักสูตรและวิทยากร
- ค่าดำเนินการ จำนวน 1,500 บาท กรณีผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนาเรียกเก็บค่าอบรมหรือการประชุมสัมมนาไม่เกิน
  จำนวน 2,000 บาทต่อวัน
- ค่าดำเนินการ จำนวน 2,000 บาท กรณีผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนาเรียกเก็บค่าอบรมหรือการประชุมสัมมนาเกินกว่า
  จำนวน 2,000 บาทต่อวัน
5 ค่าดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงวิทยากรนอกจากที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว หรือการขอเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเฉพาะกรณีเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดอบรมหรือการประชุมสัมมนาให้ชำระ
ค่าดำเนินการตามข้อ 4

ทั้งนี้ ให้ผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนาตามข้อ 4 (1) (2) และ (3) เฉพาะสถาบันการศึกษาของรัฐหรือในกำกับของรัฐเท่านั้น
ตามข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
พ.ศ. 2559 และผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนาตามข้อ 3 (1) (2) และ (3) เฉพาะสถาบันการศึกษาของรัฐหรือในกำกับของรัฐเท่านั้นตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่ 94/2560 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีของผู้ทำบัญชี
ได้รับยกเว้นค่าดำเนินการขอความเห็นชอบหลักสูตรและวิทยากร ตามข้อ 13 (4) และ (5)


ระบบออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง

 • การตรวจสอบผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนาและหลักสูตร ที่ได้รับการอนุมัติจากสภาวิชาชีพบัญชี คลิก


แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

   แบบ สวบช.12-1 คำขอความเห็นชอบเป็นผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนา สำหรับจัดอบรม
   ให้กับบุคคลภายนอก (ห้างหุ้นส่วนจำกัด,บริษัทจำกัด,บริษัทมหาชน)
   แบบ สวบช.12-2 คำขอความเห็นชอบเป็นผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนา สำหรับจัดอบรม
   ให้กับบุคคลภายนอก (มูลนิธิ,สมาคม,สภาหอการค้า,สมาคมการค้า)
   แบบ สวบช.12-3 คำขอความเห็นชอบเป็นผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนา สำหรับจัดอบรม
   หรือการประชุมสัมมนาให้กับบุคคลภายในองค์กร
   แบบ สวบช.12-4 แบบแจ้งความประสงค์เป็นผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนา
   (กระทรวงกรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
หรือสถาบันการศึกษา)
   สวบช.13
   - คำขอความเห็นชอบหลักสูตรและวิทยากร
   - แจ้งรายชื่อผู้รับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนา
   - การขอรับรหัสวิทยากรในหลักสูตรอบรมที่ได้รับความเห็นชอบ
   สวบช.14 คำขอการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
   แบบคำขอรับ Username และ Password สำหรับใช้ในการดำเนินการในการจัดอบรม
   หรือการประชุมสัมมนาหลักสูตร และวิทยากร ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

ปี 2564
 • มาตรการช่วยเหลือด้านการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำบัญชี ประจำปี 2564
ปี 2565
 • แจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนา หลักสูตร
  และวิทยากร
 • การประชุมสัมมนา เรื่อง สรุปการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนาและแนวทางการจัดทำหลักสูตรเพื่อการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ

 • Q&A เพื่อประกอบความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำหลักสูตรอบรม
  ของผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ส่วนงานกำกับดูแลหน่วยงานอบรม

เบอร์โทร : 02-685-2511, 2531, 2561, 2574, 2584 มือถือ 095-716-3926 , 099-621-1214

E-mail : cpd@tfac.or.th 

Post Date :
19 Oct 2017 15:00:17
 40272
Visitor
Create a website for free Online Stores