Vision and Mission

Vision and Mission

วิสัยทัศน์ (VISION)


เป็นองค์กรที่เสริมสร้างและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ให้เป็นมืออาชีพร่วมสมัย เป็นสากล และมีจรรยาบรรณ

พันธกิจ (MISSION)

M1) สร้างและพัฒนามาตรฐานทางวิชาชีพบัญชี เพื่อให้เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและระดับสากล และเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านวิชาชีพบัญชี 


M2) พัฒนาและส่งเสริม ความรู้ทางการบัญชีและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ  M3) ส่งเสริมและกำกับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้มีจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี M4) เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในการร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศ และระดับสากล 


M5) เป็นองค์กรวิชาชีพบัญชีที่มีระบบการจัดการที่ทันสมัยและให้บริการอย่างมืออาชีพ 

ยุทธศาสตร์ (STRATEGY)


S1) กำหนดมาตรฐานวิชาชีพบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลตามบริบทของประเทศไทย
S2) พัฒนาและเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้มีความรู้ด้านบัญชี และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก (Key stakeholder) S3) ส่งเสริมและกำกับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้ปฏิบัติงานอย่างมีจรรยาบรรณS4) ประสานความร่วมมือภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษาเพื่อให้มาตรฐานทางวิชาชีพบัญชีได้รับการยอมรับ


S5) พัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการกระบวนการปฏิบัติงาน เทคโนโลยี และบุคลากรสภาวิชาชีพบัญชีPost Date :
3 Oct 2017 14:43:39
 37545
Visitor
Create a website for free Online Stores