วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ 

        เป็นองค์กรที่เสริมสร้างและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้เป็นมืออาชีพ ร่วมสมัย เป็นสากล และมีจรรยาบรรณ

พันธกิจ 

  • สร้างและพัฒนามาตรฐานทางวิชาชีพบัญชี เพื่อให้เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศ และระดับสากล
  • พัฒนาและส่งเสริม ความรู้ทางการบัญชีและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ
  • เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ ด้านวิชาชีพบัญชีเพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและผู้ใช้งบการเงิน
  • เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ในการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในประเทศ และระดับสากล
  • ส่งเสริมและกำกับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้มีจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นองค์กรวิชาชีพบัญชีที่มีระบบการจัดการที่ทันสมัย และให้บริการอย่างมืออาชีพ

โพสต์เมื่อ :
3 ต.ค. 2560 14:43:39
 15047
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์