คำสั่งคณะกรรมการจรรยาบรรณ

คำสั่งคณะกรรมการจรรยาบรรณ

เพิกถอนใบอนุญาต
1  ฉบับที่ ทส 3/2551  ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2551  เพิกถอนใบอนุญาตผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 679
 นับแต่วันที่
13 มกราคม พ.ศ. 2552
2  ฉบับที่ ทส 4/2551  ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2551  เพิกถอนใบอนุญาตผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4485
 นับแต่วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2552
3  ฉบับที่ ทส 1/2552  ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2552  เพิกถอนใบอนุญาตผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 1301
 นับแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552
4  ฉบับที่ ทส 4/2552  ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2552  เพิกถอนใบอนุญาตผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5862
 นับแต่วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2552
5  ฉบับที่ ทส 4/2554  ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2554  เพิกถอนใบอนุญาตผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 1444
 นับแต่วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
6  ฉบับที่ ทส 7/2554  ลงวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2554  เพิกถอนใบอนุญาตผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 1746
 นับแต่วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554
7  ฉบับที่ ทส 9/2554  ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2554  เพิกถอนใบอนุญาตผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3542
 นับแต่วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2554
8  ฉบับที่ ทส 13/2554  ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2554  เพิกถอนใบอนุญาตผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7462
 นับแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
9  ฉบับที่ ทส 3/2555  ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2555  เพิกถอนใบอนุญาตผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 919
 นับแต่วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2555
10  ฉบับที่ ทส 8/2555  ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2555  เพิกถอนใบอนุญาตผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7938
 นับแต่วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2555
11  ฉบับที่ ทส 3/2558  ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2558  เพิกถอนใบอนุญาตผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 1538
 นับแต่วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559
12  ฉบับที่ ทส 8/2562 ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  เพิกถอนใบอนุญาตผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 1942
 นับแต่วันที่ 28 กันยายน 2562 เป็นต้นไป
13  ฉบับที่ ทส 9/2562 ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  เพิกถอนใบอนุญาตผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7245
 นับแต่วันที่ 28 กันยายน 2562 เป็นต้นไป
14  ฉบับที่ ทส 3/2564 ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564  เพิกถอนใบอนุญาตผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7662
 นับแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

พักใบอนุญาต
1  ฉบับที่ ทส 3/2563 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 พักใช้ใบอนุญาตผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6631 เป็นระยะเวลา 2 ปี
นับแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2565
2  ฉบับที่ ทส 4/2563 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 พักใช้ใบอนุญาตผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8969 เป็นระยะเวลา 3 ปี
นับแต่วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2566
3  ฉบับที่ ทส 5/2563 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 พักใช้ใบอนุญาตผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9357 เป็นระยะเวลา 2 ปื
นับแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2565
4  ฉบับที่ ทส 1/2564 ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 พักใช้ใบอนุญาตผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3900 เป็นระยะเวลา 2 ปื
นับแต่วันที่ 29 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2566
5  ฉบับที่ ทส 2/2564 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 พักใช้ใบอนุญาตผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6792 เป็นระยะเวลา 3 ปื
นับแต่วันที่ 31 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2567
6  ฉบับที่ ทส 4/2564 ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 พักใช้ใบอนุญาตผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 11184 เป็นระยะเวลา 3 ปี
นับแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2567
7  ฉบับที่ ทส 5/2564 ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 พักใช้ใบอนุญาตผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 12382 เป็นระยะเวลา 3 ปี
นับแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2567
8  ฉบับที่ ทส 6/2564 ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 พักใช้ใบอนุญาตผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8644 เป็นระยะเวลา 3 ปี
นับแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2567
9  ฉบับที่ ทส 9/2564 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 พักใช้ใบอนุญาตผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8873 เป็นระยะเวลา 2 ปี
นับแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566
10  ฉบับที่ ทส 8/2564 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 พักใช้ใบอนุญาตผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3263 เป็นระยะเวลา 1 ปี
นับแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565
11 ฉบับที่ ทส 10/2564 ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 พักใช้ใบอนุญาตผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8483 เป็นระยะเวลา 3 ปี
นับแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2567

พักการขึ้นทะเบียนหรือห้ามประกอบวิชาชีพบัญชี
1  ฉบับที่ ทท 1/2562 ลงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562  พักการขึ้นทะเบียนหรือห้ามการประกอบวิชาชีพด้านการทำบัญชี
 ผู้ทำบัญชีเลขประจำตัว 3360100484257 เป็นระยะเวลา 3 ปี
 นับแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565
2  ฉบับที่ ทท 4/2563 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  พักการขึ้นทะเบียนหรือห้ามการประกอบวิชาชีพด้านการทำบัญชี  
 ผู้ทำบัญชีเลขประจำตัว 3360100484257 เป็นระยะเวลา 3 ปี  
 นับแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565
3  ฉบับที่ ทท 5/2563 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  พักการขึ้นทะเบียนหรือห้ามการประกอบวิชาชีพด้านการทำบัญชี
 ผู้ทำบัญชีเลขประจำตัว 3302100397763 เป็นระยะเวลา 3 ปี
 นับแต่วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2567
4  ฉบับที่ ทท 2/2564 ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564  พักการขึ้นทะเบียนหรือห้ามการประกอบวิชาชีพด้านการทำบัญชี
 ผู้ทำบัญชีเลขประจำตัว 1410400113168 เป็นระยะเวลา 2 ปี
 นับแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สั่งให้พ้นจากการเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
1  ฉบับที่ ทท 2/2560  ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  สั่งให้พ้นจากการเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
 ผู้ทำบัญชีเลขประจำตัว
3450600061397
 ตั้งแต่วันที่
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
2  ฉบับที่ ทท 2/2561 ลงวันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2561  สั่งให้พ้นจากการเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
 ผู้ทำบัญชีเลขประจำตัว 3450600061397
 ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป
3  ฉบับที่ ทท 3/2562 ลงวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562  สั่งให้พ้นจากการเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
 ผู้ทำบัญชีเลขประจำตัว 3219800092628
 ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
4  ฉบับที่ ทท 2/2563 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

 สั่งให้พ้นจากการเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
 ผู้ทำบัญชีเลขประจำตัว 3101501893410
 ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

5  ฉบับที่ ทท 3/2564 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

 สั่งให้พ้นจากการเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
 ผู้ทำบัญชีเลขประจำตัว 3240600325442
 ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

โพสต์เมื่อ :
19 ต.ค. 2560 11:16:56
 24559
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์