ผู้ฝึกหัดงาน

ผู้ฝึกหัดงาน 
ข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับ
ผู้ฝึกหัดงาน
รายละเอียด ช่องทางการนำส่งเอกสาร
สมาชิก
 1. ต้องสมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
  แบ่งเป็น 2 ประเภท
  - สมาชิกสามัญ คือ สำเร็จการศึกษาจาก
    สถาบันการศึกษาและหลักสูตรที่สภาวิชาชีพ
    บัญชีให้การรับรอง
  - สมาชิกสมทบ คือ กำลังศึกษาระดับ
    ปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาและ
    หลักสูตรที่สภาวิชาชีพบัญชีให้การรับรอง
 2. ยื่นคำขอสมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
  พร้อมชำระค่าบำรุงสมาชิก

 • เคาน์เตอร์สภาวิชาชีพบัญชี
 • ระบบสมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี https://eservice.tfac.or.th/new_fap_registration/
 • อีเมล : epost@tfac.or.th หรือ tfacmember@tfac.or.th
 • ไปรษณีย์
  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
  (ส่วนงานทะเบียน)
  เลขที่ 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
  แขวงคลองเตยเหนือ
  เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
การรักษาสถานภาพสมาชิก
 1. สมาชิกภาพ จะสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม XXXX
  ของแต่ละปี
 2. ให้สมาชิกต่ออายุสมาชิกภาพและชําระค่าบํารุงสมาชิก
  ของปีต่อ ๆ ไปล่วงหน้าเต็มจํานวนภายในวันทําการสุดท้าย
  ของปี
  เช่น หมดอายุวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ต้องดำเนินการ
  ชําระค่าบํารุงสมาชิกของปี 2565 ภายใน 31 ธันวาคม 2564

 • เคาน์เตอร์สภาวิชาชีพบัญชี
 • TFAC Online Service ระบบสมาชิกและผู้สอบบัญชี
  https://eservice.tfac.or.th/new_fap_registration/
 • อีเมล : epost@tfac.or.th หรือ tfacmember@tfac.or.th
 • ไปรษณีย์
  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
  (ส่วนงานทะเบียน)
  เลขที่ 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
  แขวงคลองเตยเหนือ
  เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
แจ้งการฝึกหัดงาน
 1. ผู้ฝึกหัดงานต้องยื่นคำขอแจ้งการฝึกหัดงาน พร้อมกับเอกสารหลักฐานประกอบกับสภาวิชาชีพบัญชีก่อนเริ่มฝึกหัดงาน
  - รูปถ่ายปัจจุบัน (รูปหน้าตรง สุภาพ)
  - สำเนาใบปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองปริญญา
    หรือหนังสือรับรองการศึกษา
  - สำเนาใบรายงานผลการศึกษาตลอดหลักสูตร
    (Transcript)
  - สำเนาทะเบียนบ้าน
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง
  - สำเนาการเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
  - สำเนาหนังสือเอกสารอนุญาตให้ทำงาน
    ในราชอาณาจักร (ถ้ามี)
 2. ผู้ฝึกหัดงานจะได้บัตรประจำตัวผู้ฝึกหัดงาน
  และบัตรประจำตัวสอบ

 • เคาน์เตอร์สภาวิชาชีพบัญชี
 • TFAC Online Service ระบบฝึกหัดงาน https://eservice.tfac.or.th/tfac_eservice/login
 • อีเมล : epost@tfac.or.th หรือ tfacmember@tfac.or.th
 • ไปรษณีย์
  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
  (ส่วนงานทะเบียน)
  เลขที่ 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
  แขวงคลองเตยเหนือ
  เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
การฝึกหัดงาน
 1. ต้องทำรายงานการฝึกหัดงาน (ผส.2) ปีละหนึ่งครั้งนับจากวันยื่นคำขอแจ้งการฝึกหัดงาน โดยให้ยื่นรายงานภายใน
  สองเดือนนับจากวันสิ้นเดือนที่ครบกำหนดในแต่ละปี
  พร้อมด้วยคำรับรองการฝึกหัดงานของผู้ให้การฝึกหัดงาน (ผส.3) มิฉะนั้น ให้ถือว่าไม่มีการฝึกหัดงานในปีนั้น
  ตัวอย่างรอบการฝึกหัดงาน ขึ้นทะเบียนฝึกหัดงาน
  หน้าบัตรลงวันที่ 1 มกราคม 25xx รอบการฝึกหัดงาน
  ของท่านคือ 1 มกราคม 25xx – 31 ธันวาคม 25xx
  กรณีตรวจสอบ หน่วยงานของรัฐ, สหกรณ์, รัฐวิสาหกิจ, องค์การมหาชน, นิติบุคคลอาคารชุด ต้องแนบ
  หน้ารายงานผู้สอบฯ ร่วมด้วย
 2. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ให้การฝึกหัดงาน ต้องแจ้ง
  การเปลี่ยนแปลงภายในสองเดือนนับจากวันสิ้นเดือนที่เปลี่ยนแปลง พร้อมด้วยรายงานการฝึกหัดงาน (ผส.2) และคำรับรองการฝึกหัดงานของผู้ให้การฝึกหัดงานรายเดิม (ผส.3) และ การแจ้งรับฝึกหัดงานของผู้ให้การฝึกหัดงานรายใหม่ (ผส.4) มิฉะนั้น ให้ถือว่าคำขอฝึกหัดงานนั้น
  สิ้นสุดลง เว้นแต่ กรณีเปลี่ยนแปลงผู้ให้การฝึกหัดงานในสำนักงานเดียวกันไม่ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลง
 3. การฝึกหัดงานต้องไม่น้อยกว่า 3 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี และมีเวลาฝึกหัดงานรวมกัน ไม่น้อยกว่า 3,000 ชั่วโมง หรือ ฝึกอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี ตามหลักเกณฑ์ โดยผู้ฝึกหัดงานที่มิได้ฝึกหัดงานให้เสร็จสิ้นภายในเวลาห้าปีนับจากวันที่ยื่นคำขอแจ้ง
  การฝึกหัดงาน ให้ถือว่าคำขอฝึกหัดงานดังกล่าว สิ้นสุดลง
 • เคาน์เตอร์สภาวิชาชีพบัญชี
 • TFAC Online Service ระบบฝึกหัดงาน https://eservice.tfac.or.th/tfac_eservice/login
 • อีเมล : epost@tfac.or.th หรือ tfacmember@tfac.or.th
 • ไปรษณีย์
  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
  (ส่วนงานทะเบียน)
  เลขที่ 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
  แขวงคลองเตยเหนือ
  เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
การทดสอบวิชาชีพสอบบัญชี
 1. การทดสอบแบ่งเป็นหกวิชา คือ
  - วิชาบัญชี 1
  - วิชาบัญชี 2
  - วิชาการสอบบัญชี 1
  - วิชาการสอบบัญชี 2
  - วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ
    สอบบัญชี 1
  - วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ
    สอบบัญชี 2
 2. การเข้าทดสอบวิชาการสอบบัญชี 1 และวิชาการสอบบัญชี 2 จะต้องมีเวลาฝึกหัดงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และมีเวลาฝึกหัดงานรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งพันชั่วโมง
 3. ผู้รับการทดสอบต้องยื่นคำขอสมัครสอบภายในเวลาที่
  คณะกรรมการกำหนด โดยอาจสมัครสอบทุกวิชาหรือสมัครสอบบางวิชาก็ได้
 4. การทดสอบให้มีอย่างน้อยปีละสองครั้ง ตามกำหนดเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร
 5. ผู้รับการทดสอบต้องได้คะแนนในแต่ละวิชาไม่น้อยกว่า
  ร้อยละหกสิบ โดยผู้รับการทดสอบสามารถสะสมผลการทดสอบของแต่ละวิชาที่สอบผ่านได้ไม่เกินสี่ปีนับจากวันที่ผ่านการทดสอบแต่ละวิชา
ระบบสมัครสอบ CPA
https://eservice.tfac.or.th/tfac_eservice/login

หมายเหตุ : ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในกรณี
ที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ หรือ ถ้าภายหลังการสมัครสอบสภาวิชาชีพบัญชีตรวจสอบพบว่า
ผู้สมัครสอบรายใดขาดคุณสมบัติจะถือว่าการสมัครสอบหรือผลการทดสอบนั้นเป็นโมฆะ

 
การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 1. ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ให้ยื่นคำขอต่อสภาวิชาชีพบัญชี โดยเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกหัดงานและการทดสอบมาแล้วไม่เกินหกเดือนนับจากวันสิ้นเดือนที่ผ่านการฝึกหัดงานและการทดสอบมิฉะนั้นรายวิชาใดที่สอบผ่านมาเกินสี่ปีถือเป็นอันสิ้น
  ผล โดยต้องชำระค่าธรรมเนียมพร้อมกับการยื่นคำขอตามอัตราในข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยค่าบำรุงสมาชิก
  และค่าธรรมเนียม
 2. เมื่อสภาวิชาชีพบัญชีได้รับคำขอรับใบอนุญาตแล้วเห็นว่า
  ผู้ยื่นคำขอมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 39 ให้สภาวิชาชีพบัญชีพิจารณาออกใบอนุญาตให้ผู้ยื่นคำขอโดยเร็ว ซึ่งต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ
 • เคาน์เตอร์สภาวิชาชีพบัญชี
 • ไปรษณีย์
  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
  (ส่วนงานทะเบียน)
  เลขที่ 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
  แขวงคลองเตยเหนือ
  เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
     เอกสารและหลักฐานประกอบ
 1. คำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต Download:
  https://www.tfac.or.th/upload/9414/5khHCqXwf2.pdf
 2. รูปถ่ายปัจจุบัน ครึ่งตัว หน้าตรง ท่าปกติ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว
  จำนวน 3 รูป
 3. หนังสือรับรองความประพฤติจากสถานที่ทำงานปัจจุบัน (หนังสือรับรองต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง)
  - ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่อง
     ในศีลธรรมอันดี
  - ไม่เคยต้องโทษจำคุกในคดีใด
  - ช่วงระยะเวลาการทำงานตั้งแต่วันที่เท่าไร ถึงปัจจุบัน
    (ให้ระบุคำว่าจนถึงปัจจุบัน)
 4. บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) เว้นแต่กรณีส่งทางไปรษณีย์ หรือถ้าไม่สามารถแสดงบัตรประจำตัวประชาชน
  ตัวจริงได้ ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 5. ทะเบียนบ้าน (ตัวจริง) เว้นแต่กรณีส่งทางไปรษณีย์ หรือถ้าไม่สามารถแสดงทะเบียนบ้านตัวจริงได้ ให้ใช้สำเนาทะเบียนบ้านลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 6. บัตรประจำตัวผู้ฝึกหัดงานและบัตรประจำตัวสอบ (ถ้ามี)
 7. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงคำนำหน้า หรือ ชื่อ
  หรือ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
 


ตัวอย่างรายงานสอบบัญชีตัวอย่างรายงานฝึกหัดสอบบัญชี (ผส.2), คำรับรองของผู้ให้การฝึกหัดงาน (ผส.3)


ข้อบังคับและประกาศข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556


ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563

ประกาศฯ ฉบับที่ 13/2550 เรื่อง เกี่ยวกับการพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาของผู้ขอขึ้นทะเบียน
เป็นผู้สอบบัญชีฯ

ประกาศฯ ฉบับที่ 1/2555 เรื่อง การรับรองปริญญาหรืประกาศนียบัตรในวิชาการบัญชี
ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการรับสมัครเป็นสมาชิกสามัญฯ

ประกาศฯ ฉบับที่ 75/2559 เรื่อง การรับรองปริญญาหรืประกาศนียบัตรในวิชาการบัญชี
ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

ประกาศฯ ฉบับที่ 76/2559 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ของผู้สำเร็จการศึกษาสาขาอื่น
ที่ไม่ใช่สาขาการบัญชีฯ

 

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องคำขอแจ้งการฝึกหัดงาน (ผส.1)


รายงานการฝึกหัดงานสอบบัญชี (ผส.2), คำรับรองของผู้ให้การฝึกหัดงาน (ผส.3)


คำขอแจ้งการเปลี่ยนผู้ให้การฝึกหัดงาน (ผส.4)
โพสต์เมื่อ :
19 ต.ค. 2560 14:26:50
 179586
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์