นิติบุคคล

นิติบุคคล
นิติบุคคลที่ประกอบวิชาชีพบัญชี

 นิติบุคคลที่ให้บริการด้านการสอบบัญชี หรือด้านการทำบัญชี 

1. การจดทะเบียนนิติบุคคลและแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกัน

 • นิติบุคคล ที่ให้บริการด้านการสอบบัญชี หรือด้านการทำบัญชี ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ต้องดำเนินการจดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพบัญชี
 • นิติบุคคลใดให้บริการการสอบบัญชี หรือการทำบัญชีอยู่แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ใช้บังคับ (วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2547) ให้ยื่นขอจดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพบัญชี ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
 • นิติบุคคลใดให้บริการการสอบบัญชี หรือการทำบัญชีหลังจากวันที่พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ใช้บังคับ (วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2547) ให้ยื่นขอจดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพบัญชี ภายใน 30 วัน หลังจากการจดทะเบียน จัดตั้งนิติบุคคลที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แล้วเสร็จ
 • ในวันที่ยื่นจดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพบัญชี นิติบุคคลต้องจัดให้มีหลักประกันเพื่อประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สามประเภทหนึ่งประเภทใดรวมกันเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสามของทุน ณ วันที่ยื่นจดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพบัญชี และแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกันมาพร้อมกับการยื่นจดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพบัญชี

2. หลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคลและหลักฐานการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกัน

 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นนิติบุคคลไม่เกิน 3 เดือน
 • หลักฐานการชำระค่าจดทะเบียนบุคคลและค่าใช้จ่ายดำเนินการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกัน
 • ข้อมูลในงบกำไรขาดทุนย้อนหลัง 1 ปี หรือเท่าที่มีในกรณีที่เป็นนิติบุคคลตั้งใหม่
 • สำเนาหลักประกัน
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว(กรณีต่างด้าว)
 • หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนนิติบุคคล(ถ้ามี)

 

ขั้นตอนการจดทะเบียนนิติบุคคลกับและหลักฐานการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกัน สภาวิชาชีพบัญชี

3. การจดทะเบียนแก้ไขข้อมูลนิติบุคคล / เลิกการให้บริการการสอบบัญชี หรือการทำบัญชี / การเปลี่ยนแปลงประเภทของหลักประกัน

ในกรณีนิติบุคคลมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการที่ได้จดทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพ บัญชีเป็นอย่างอื่น หรือเลิกกิจการ หรือนิติบุคคลเลิกกิจการ หรือเลิกการให้บริการการสอบบัญชีหรือการทำบัญชี จะต้องดำเนินการขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมรายการนั้นๆ ต่อสภาวิชาชีพบัญชี ดังนี้

 • ดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการแก้ไขข้อมูล โดยใช้ หลักฐานการแก้ไขทะเบียนนิติบุคคล (สวบช.5.1)
 • แนบหลักฐานการจดทะเบียนแก้ไข การเลิกกิจการ หรือเลิกการให้บริการการสอบบัญชีหรือการทำบัญชี กรมพัฒนา ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 • ชำระค่าจดทะเบียนแก้ไข (ครั้งละ) 500 บาท
 • นำส่งสภาวิชาชีพบัญชีทาง
 • เคาน์เตอร์ ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี
 • ไปรษณีย์

ในกรณีนิติบุคคลมีการเปลี่ยนแปลงประเภทของหลักประกัน จะต้องดำเนินการแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่อสภาวิชาชีพบัญชี ดังนี้

 • ดำเนินการยื่นขอแจ้งเปลี่ยนแปลงประเภทของหลักประกันภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยใช้แบบ (สวบช. 5.4)
 • แนบหลักฐานแจ้งการเปลี่ยนแปลงประเภทของหลักฐาน ได้แก่

2.1) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ไม่เกิน 3 เดือน

2.2) สำเนาหลักประกัน

2.3) หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนนิติบุคคล (ถ้ามี)

 • ชำระค่าใช้จ่ายดำเนินการแจ้งเปลี่ยนแปลงประเภทของหลักประกัน 200 บาท
 • นำส่งสภาวิชาชีพบัญชีทาง
 • เคาน์เตอร์ ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี
 • ไปรษณีย์

 

4. สิทธิและหน้าที่ของนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชี

หน้าที่ของนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชี

 • นิติบุคคลต้องจัดให้มีหลักประกันเพื่อประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สาม ทั้งนี้ตามประเภท จำนวน หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดโดยกฎกระทรวง
 • ในกรณีที่นิติบุคคลประกอบกิจการให้บริการด้านการสอบบัญชี บุคคลซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลในการให้บริการการสอบบัญชีต้องเป็นผู้ ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 • ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีต้องรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม ให้นิติบุคคลซึ่งผู้สอบบัญชีนั้นสังกัดอยู่ร่วมรับผิดชอบด้วยอย่างลูกหนี้ ร่วม และในกรณีที่ยังไม่สามารถชำระค่าเสียหายได้ครบจำนวน ให้หุ้นส่วนหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล หรือผู้แทนนิติบุคคล ต้องร่วมรับผิดจนครบจำนวน เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่า ตนมิได้มีส่วนรู้เห็น หรือยินยอมในการกระทำผิดที่ต้องรับผิดชอบ

สิทธิพิเศษอื่นตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนด

 • ส่วนลด 10% ในการซื้อหนังสือสภาฯ ตลอดอายุบัตร ยกเว้นหนังสือที่ลดราคาแล้ว
 • ซื้อบัตรอบรม / สัมมนา ในราคาพิเศษตามอัตราและเวลา ที่กำหนดในเอกสารเผยแพร่การอบรม / สัมมนา โดยในแต่ละครั้งสามารถลดราคาในอัตราพิเศษจำนวน 2 ที่ ใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีออกในนามนิติบุคคลนั้น

 

5. การต่ออายุทะเบียนนิติบุคคล และการแจ้งการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกันประจำปี

การต่ออายุทะเบียนนิติบุคคล ให้ยื่นขอต่ออายุทุก 1 ปี นับจากวันจดทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชี โดยดำเนินการต่ออายุภายใน 3 เดือนก่อนใบทะเบียนหมดอายุ ดังนี้

 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอต่ออายุทะเบียนนิติบุคคล (สวบช.5.2)
 • ชำระค่าจดทะเบียนต่ออายุทะเบียนนิติบุคคล 2,000 บาท
 • นำส่งสภาวิชาชีพบัญชีทางเคาน์เตอร์ ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี หรือ ทางไปรษณีย์

การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกันประจำปี ให้ยื่นภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีทุกปี โดยดำเนินการ ดังนี้

 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกัน เพื่อประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สาม (สวบช.5.3) พร้อมเอกสาร ดังนี้

1.1) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ไม่เกิน 3 เดือน

1.2) สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว(กรณีต่างด้าว)

1.3) สำเนาหลักประกัน

1.4) หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนนิติบุคคล(ถ้ามี)

 • ชำระค่าใช้จ่ายดำเนินการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกัน 400 บาท
 • นำส่งสภาวิชาชีพบัญชีทางเคาน์เตอร์ ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี หรือ ทางไปรษณีย์

ประกาศ คำชี้แจง และแบบฟอร์มของสภาวิชาชีพบัญชีที่เกี่ยวข้อง

ประกาศและคำชี้แจง


ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 15/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียน การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกันเพื่อประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สามของนิติบุคคลที่ให้บริการด้านการสอบบัญชีหรือด้านการทำบัญชี (ฉบับที่ 2)

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 3/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียน การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกันเพื่อประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สามของนิติบุคคลที่ให้บริการด้านการสอบบัญชีหรือด้านการทำบัญชี


กฎกระทรวงกำหนดหลักประกันความรับผิดต่อบุคคที่สามของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2553

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องคำขอจดทะเบียนของนิติบุคคล (สวบช.5) หรือจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านระบบออนไลน์ Click


คำขอแก้ไขข้อมูลนิติบุคคล (สวบช.5.1)


คำขอต่ออายุทะเบียนนิติบุคคล (สวบช.5.2)


คำขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกัน (สวบช.5.3)


คำขอเปลี่ยนแปลงประเภทของหลักประกัน (สวบช.5.4)
โพสต์เมื่อ :
19 ต.ค. 2560 14:18:19
 157939
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์