ผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชี

    โปรดทราบ เอกสารประกอบการยื่นหนังสือชี้แจงเหตุพฤติการณ์ที่จําเป็น กรณีผู้สอบบัญชีไม่ยื่นหลักฐานการเข้ารับการฝึกอบรม (CPD) หรือ ไม่เข้ารับการฝึกอบรมครบตามจํานวนชั่วโมง หรือไม่ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ หรือไม่ชำระค่าบำรุงสมาชิก ภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ให้ยื่นหนังสือภายในหนึ่งเดือนนับจากวันที่พฤติการณ์เช่นว่านั้นได้สิ้นสุดลง โดยมีเอกสารประกอบดังนี้

1.หนังสือชี้แจงเหตุพฤติการณ์ที่จำเป็น Click 

1.1 แบบฟอร์มการศึกษาต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ผส.10) (กรณีไม่ยื่น CPD) Click
1.2 หนังสือรับรองการอบรมหรือสัมมนา (กรณีไม่ยื่น CPD)

1.3 หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ หรือหลักฐานการชำระค่าบำรุงสมาชิก (กรณีไม่ชำระค่าธรรมเนียมฯ/กรณีไม่ชำระค่าบำรุงสมาชิก)
1.4 หนังสือมอบอำนาจ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สอบบัญชีฯ และรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีไม่ยื่น CPD)
 Click
1.5 หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล (กรณีไม่ยื่น CPD)
 Click

หมายเหตุ 

  1. กรณีไม่ยื่น CPD ให้ใช้เอกสารแนบ (1.1) (1.2) (1.4) และ (1.5)
  2. กรณีไม่ชำระค่าธรรมเนียมฯ หรือกรณีไม่ชำระค่าบำรุงสมาชิกให้ใช้เอกสารแนบ (1.3)
  3. เอกสารแนบ (1.4)-(1.5) ใช้เพื่อดำเนินการตรวจสอบการลงลายมือชื่อในงบการเงินในช่วงเวลาที่ไม่ยื่นหลักฐานการเข้ารับการฝึกอบรม(CPD) หรือ ไม่เข้ารับการฝึกอบรมครบตามจํานวนชั่วโมง

 

ข้อกำหนดสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรายงานและการพิจารณาการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖

สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่จะลงลายมือชื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินในปี 2557 (ไม่ว่าจะเป็นงบการเงินของรอบระยะเวลาบัญชีใดก็ตาม) กรุณาลงทะเบียนและแจ้งรายชื่อธุรกิจที่รับสอบบัญชีในระบบของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ที่ บริการออนไลน์

เอกสารประกอบการบรรยายในงานชี้แจงเรื่องร่างข้อกำหนดสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรายงานและการพิจารณาการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. ... ตามจดหมายเรียนเชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ สรุปคำถาม-ตอบเพิ่มเติม Click 

 

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องคำขอทั่วไป (ผส.7)


แบบแจ้งรายละเอียดการจัดส่งเอกสาร (ผส.8)


แบบฟอร์มรายละเอียดการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ผส.10)


คำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต


คำขอชำระค่าบำรุงสมาชิก/ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
หรือ ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตผ่านบริการออนไลน์


คำขอคืนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

 

หมายเหตุ : ท่านสามารถยื่นชั่วโมง CPD และชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ผ่านระบบบริการออนไลน์ ได้ที่หน้าเว็บไซต์

โพสต์เมื่อ :
19 ต.ค. 2560 14:14:11
 154952
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์