ผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

  กรณี การดำเนินการ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ช่องทางการนำส่งเอกสาร
  1. พัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพประจำปีครบถ้วนในปี  แล้วแต่ไม่ได้ยื่นหลักฐานการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีภายในเวลาที่กำหนด 1. ยื่นหนังสือชี้แจงเหตุพฤติการณ์ที่จำเป็น ดาวน์โหลด
  • อีเมล : epost@tfac.or.th
  • เคาน์เตอร์สภาวิชาชีพบัญชี
  • ไปรษณีย์ กรุณานำส่ง
   สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส่วนงานทะเบียน)
   เลขที่ 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
  2. ยื่นแบบฟอร์มการศึกษาต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ผส.10) ดาวน์โหลด
  3. ยื่นหนังสือรับรองการอบรมหรือสัมมนาพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  2. พัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพประจำปีไม่ครบถ้วนในปี 1. ผู้สอบบัญชีต้องดำเนินการอบรมหรือพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD) ให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดก่อน
  2. ยื่นหนังสือชี้แจงเหตุพฤติการณ์ที่จำเป็น ดาวน์โหลด
  • เคาน์เตอร์สภาวิชาชีพบัญชี
  • ไปรษณีย์ กรุณานำส่ง
   สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส่วนงานทะเบียน)
   เลขที่ 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
  3. ยื่นแบบฟอร์มการศึกษาต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ผส.10) ดาวน์โหลด
  4. ยื่นหนังสือรับรองการอบรมหรือสัมมนาพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  5. ยื่นหนังสือมอบอำนาจและติดอากรแสตมป์ 10 บาทแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สอบบัญชีฯ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ดาวน์โหลด
  6. ยื่นหนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล ดาวน์โหลด
  3. ไม่ชำระค่าบำรุงสมาชิก และ/หรือ ไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 1. ยื่นหนังสือชี้แจงเหตุพฤติการณ์ที่จำเป็น ดาวน์โหลด
  • อีเมล : epost@tfac.or.th
  • เคาน์เตอร์สภาวิชาชีพบัญชี
  • ไปรษณีย์ กรุณานำส่ง
   สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส่วนงานทะเบียน)
   เลขที่ 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
  2. ยื่นคำขอชำระค่าบำรุงสมาชิก/ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดาวน์โหลด
  3. ยื่นหลักฐานการชำระค่าบำรุงสมาชิก/ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

  ข้อกำหนดสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรายงานและการพิจารณาการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖

  สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่จะลงลายมือชื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินในปี 2557 (ไม่ว่าจะเป็นงบการเงินของรอบระยะเวลาบัญชีใดก็ตาม) กรุณาลงทะเบียนและแจ้งรายชื่อธุรกิจที่รับสอบบัญชีในระบบของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ที่ บริการออนไลน์

  เอกสารประกอบการบรรยายในงานชี้แจงเรื่องร่างข้อกำหนดสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรายงานและการพิจารณาการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. ... ตามจดหมายเรียนเชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ สรุปคำถาม-ตอบเพิ่มเติม Click 

   

  แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง  คำขอทั่วไป


  แบบฟอร์มรายละเอียดการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ผส.10)


  คำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต


  คำขอชำระค่าบำรุงสมาชิก/ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
  หรือ ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตผ่านบริการออนไลน์


  คำขอคืนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

   

  หมายเหตุ : ท่านสามารถยื่นชั่วโมง CPD และชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ผ่านระบบบริการออนไลน์ ได้ที่หน้าเว็บไซต์

  โพสต์เมื่อ :
  19 ต.ค. 2560 14:14:11
   316341
  ผู้เข้าชม
  สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์