CPA

CPA

    โปรดทราบ เอกสารประกอบการยื่นหนังสือชี้แจงเหตุพฤติการณ์ที่จําเป็น กรณีผู้สอบบัญชีไม่ยื่นหลักฐานการเข้ารับการฝึกอบรม (CPD) หรือ ไม่เข้ารับการฝึกอบรมครบตามจํานวนชั่วโมง หรือไม่ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ หรือไม่ชำระค่าบำรุงสมาชิก ภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ให้ยื่นหนังสือภายในหนึ่งเดือนนับจากวันที่พฤติการณ์เช่นว่านั้นได้สิ้นสุดลง โดยมีเอกสารประกอบดังนี้

1.หนังสือชี้แจงเหตุพฤติการณ์ที่จำเป็น Click 

1.1 แบบฟอร์มการศึกษาต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ผส.10) (กรณีไม่ยื่น CPD) Click
1.2 หนังสือรับรองการอบรมหรือสัมมนา (กรณีไม่ยื่น
CPD)
1.3 หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ หรือหลักฐานการชำระค่าบำรุงสมาชิก (กรณีไม่ชำระค่าธรรมเนียมฯ/กรณีไม่ชำระค่าบำรุงสมาชิก)
1.4 หนังสือมอบอำนาจ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สอบบัญชีฯ และรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีไม่ยื่น CPD, ไม่ชำระค่าธรรมเนียมฯ, ไม่ชำระค่าบำรุงสมาชิก)
 Click
1.5 หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล (กรณีไม่ยื่น CPD, ไม่ชำระค่าธรรมเนียมฯ, ไม่ชำระค่าบำรุงสมาชิก)
 Click

หมายเหตุ 

  1. กรณีไม่ยื่น CPD ให้ใช้เอกสารแนบ (1.1) (1.2) (1.4) และ (1.5)
  2. กรณีไม่ชำระค่าธรรมเนียมฯ หรือกรณีไม่ชำระค่าบำรุงสมาชิกให้ใช้เอกสารแนบ (1.3)
  3. เอกสารแนบ (1.4)-(1.5) ใช้เพื่อดำเนินการตรวจสอบการลงลายมือชื่อในงบการเงินในช่วงเวลาที่ไม่ยื่นหลักฐานการเข้ารับการฝึกอบรม(CPD) หรือ ไม่เข้ารับการฝึกอบรมครบตามจํานวนชั่วโมงหรือ ไม่ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ

 

ข้อกำหนดสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรายงานและการพิจารณาการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖

สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่จะลงลายมือชื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินในปี 2557 (ไม่ว่าจะเป็นงบการเงินของรอบระยะเวลาบัญชีใดก็ตาม) กรุณาลงทะเบียนและแจ้งรายชื่อธุรกิจที่รับสอบบัญชีในระบบของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ที่ บริการออนไลน์

เอกสารประกอบการบรรยายในงานชี้แจงเรื่องร่างข้อกำหนดสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรายงานและการพิจารณาการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. ... ตามจดหมายเรียนเชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ สรุปคำถาม-ตอบเพิ่มเติม Click 

 

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องคำขอทั่วไป (ผส.7)


แบบแจ้งรายละเอียดการจัดส่งเอกสาร (ผส.8)


แบบฟอร์มรายละเอียดการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ผส.10)


คำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต


คำขอชำระค่าบำรุงสมาชิก/ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
หรือ ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตผ่านบริการออนไลน์


คำขอคืนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

 

หมายเหตุ : ท่านสามารถยื่นชั่วโมง CPD และชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ผ่านระบบบริการออนไลน์ ได้ที่หน้าเว็บไซต์

Post Date :
19 Oct 2017 14:14:11
 155504
Visitor
Create a website for free Online Stores