Bookstore

Bookstore
แบบฟอร์มสั่งซื้อหนังสือและเงื่อนไขการใช้สิทธิ์สมาชิกเพื่อรับส่วนลด Download

ช่องทางการสั่งซื้อหนังสือ
1. สั่งซื้อหนังสือด้วยตนเองติดต่อที่สำนักงานสภาวิชาวิชาชีพบัญชี (อโศก) เคาน์เตอร์ 9 จำหน่ายหนังสือ
2. ให้จัดส่งทางไปรษณีย์
        • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสั่งซื้อและส่งใบสั่งซื้อหนังสือของท่านมาที่ E-mail ส่วนบริการสมาชิก : tfac_service@tfac.or.th
        • เมื่อเจ้าหน้าที่ ได้รับใบสั่งซื้อแล้วจะทำการตรวจสอบสิทธิ์ส่วนลดสมาชิก และตอบกลับทางอีเมลเพื่อสรุปราคาให้ทราบก่อนจะชำระเงิน
        • ให้ท่านแนบหลักฐานการชำระเงินส่งทางอีเมล หลังจากได้รับหลักฐานการชำระเงินแล้วเจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดส่งหนังสือให้กับสมาชิก

ลำดับที่ รหัสสินค้า รายการหนังสือ รูปหนังสือ ราคา(บาท)
เรื่อง

เล่มที่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 

1
มีจำหน่ายที่สภาฯเเละศูนย์หนังสือจุฬาฯ

TFRS2563-1
ลดราคาพิเศษ! 50%

1

มาตรฐานการรายงานทางเงินฉบับรวมเล่ม (เล่ม 1)

450
เหลือ 225.-

2
มีจำหน่ายที่สภาฯเเละศูนย์หนังสือจุฬาฯ

TFRS2563-2
ลดราคาพิเศษ! 50%

2

มาตรฐานการรายงานทางเงินฉบับรวมเล่ม (เล่ม 2)

450
เหลือ 225.-

3
มีจำหน่ายที่สภาฯเเละศูนย์หนังสือจุฬาฯ

TFRS2562-3
ลดราคาพิเศษ! 50%

3

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เล่ม 3 (กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน) พร้อมตัวอย่างประกอบความเข้าใจ 

400
เหลือ 200.-

เล่มที่

มาตรฐานการสอบบัญชีและการตรวจสอบบัญชี

4

SMP4-2(2563)

2

แนวทางในการใช้มาตรฐานสอบบัญชี เพื่อการตรวจสอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม เล่มที่ 2-แนวทางปฏิบัติ

800.-

เล่มที่

มาตรฐานการสอบบัญชีและการตรวจสอบบัญชี

5 TSQC1-2560

ลดราคาพิเศษ! 50%
 

แนวทางปฏิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 สำหรับผู้สอบบัญชีปฏิบัติงานคนเดียว+CD

400.-
200.-

6 TSQC1(3/57)

ลดราคาพิเศษ! 50%
 

คู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 สำหรับสำนักงานขนาดกลางและขนาดเล็ก+CD

500.-
250.-

7 R-CPA(2/58)

ลดราคาพิเศษ! 50%

ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ฉบับปี 2558

100.-
50.-

ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแบบใหม่ ปี 2559 สามารถ download ได้ที่ www.tfac.or.th และรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เมนูหลัก - มาตรฐานทางวิชาชีพบัญชี - มาตรฐานการสอบบัญชี หมวดรหัส 700

  เล่มที่    จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

8
มีจำหน่ายที่สภาฯเเละศูนย์หนังสือจุฬาฯ
CE006-2022
คู่มือประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีรวมถึงมาตรฐานระหว่างประเทศเรื่องความเป็นอิสระ (ปรับปรุงใหม่ พ.ศ 2564)

200.-

  ชุด   COSO - กรอบการควบคุมภายใน / บริหารความเสี่ยง

9 COSO2013-1
COSO2013-2
COSO2013-3
จำหน่ายทั้งชุด 3 เล่ม  


750.-

10
มีจำหน่ายที่สภาฯเเละศูนย์หนังสือจุฬาฯ

COSO ERM 2017

1

COSO ERM 2017 : บริหารความเสี่ยงขององค์กร การบูรณาการร่วมกับกลยุทธ์และผลการปฏิบัติงาน

900.-

11
มีจำหน่ายที่สภาฯเเละศูนย์หนังสือจุฬาฯ
COSO-COMPENDIUM
NEW ITEM !!
1 การบริหารความเสี่ยงขององค์กรการบูรณาการร่วมกับกลยุทธและผลการปฏิบัติงาน
-ฉบับรวมตัวอย่าง-
500.-
12 CPA5-1

ลดราคาพิเศษ! 50%
1 ความรู้ที่วไปเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ


50.-
25.-
13 CPA5-5/2553

ลดราคาพิเศษ! 50%
5 การควบคุมและข้อพิจารณาในการตรวจสอบระบบฐานข้อมูล


60.-
30.-
14 CPA5-6

สมาชิกและบุคคลทั่วไปรับส่วนลด 50%
6 การควบคุมและข้อพิจารณาในการตรวจสอบระบบออนไลน์


60.-
30.-
15 CPA5-7

สมาชิกและบุคคลทั่วไปรับส่วนลด 50%
7 การควบคุมและตรวจสอบด้านการสื่อสาร


80.-
40.-
16 CPA5-9

สมาชิกและบุคคลทั่วไปรับส่วนลด 50%
9 การควบคุมและตรวจสอบวงจรรายได้


60.-
30.-
17 CPA5-10/2553

สมาชิกและบุคคลทั่วไปรับส่วนลด 50%
10 การควบคุมและตรวจสอบวงจรรายจ่าย


60.-
30.-
18 CPA5-11

สมาชิกและบุคคลทั่วไปรับส่วนลด 50%
11 การควบคุมและตรวจสอบวงจรการผลิต


50.-
25.-
19 CPA5-12

สมาชิกและบุคคลทั่วไปรับส่วนลด 50%
12 การควบคุมและตรวจสอบวงจรทางการเงิน


50.-
25.-บทที่ 2 และ บทที่ 4 และบทที่ 8 สามารถ Download เพิ่มเติมได้ที่ www.tfac.or.th เมนูหลัก/มาตรฐานทางวิชาชีพบัญชี/มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 , 330 ,402

Download

หนังสือคู่มือของสภาวิชาชีพบัญชี

  • หนังสือคู่มือของสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง การสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์

            บทที่ 3 การควบคุมทั่วไปในระบบสารสนเทศ Click

            บทที่ 8 เทคนิคการตรวจสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย Click

  • หนังสือคู่มือของสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำและตรวจสอบบัญชี

            บทที่ 2 การตรวจสอบกรณีกิจการใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูลและการประเมินความเสี่ยง Click

            บทที่ 4 การควบคุมระบบงานและการประเมินความเสี่ยง Click

Download รายการหนังสือ Click

ส่วนบริการสมาชิก Tel.02 685 2591 Fax.02 685 2501 E mail: tfac_service@tfac.or.th

Post Date :
19 Oct 2017 15:14:33
 83477
Visitor
Create a website for free Online Stores