คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

นายวินิจ ศิลามงคล
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

รศ. ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการบัญชี

ศ. ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการบัญชี

ศ. ดร.สหธน รัตนไพจิตร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมาย

รศ. ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
ประธานคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี

นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์
ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ

นายพิชิต ลีละพันธ์เมธา
อุปนายกและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี

นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์
อุปนายกและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี

นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์
ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร

นางวารุณี ปรีดานนท์
ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี

นายสุเทพ  พงษ์พิทักษ์
ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร

รศ. ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี

รศ. ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย
กรรมการและพัฒนาวิชาชีพบัญชี

นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์
กรรมการและนายทะเบียน

นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ
อุปนายก กรรมการ และเหรัญญิก

นางสาวภัทรลดา  สง่าแสง
กรรมการและประชาสัมพันธ์

นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ
กรรมการและเลขาธิการ

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์