คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

นายวินิจ ศิลามงคล
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

รศ. ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการบัญชี

ศ. ดร.สหธน รัตนไพจิตร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมาย

นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์
ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ

นายพิชิต ลีละพันธ์เมธา
อุปนายกและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี

นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์
อุปนายกและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี

นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์
ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร

นางวารุณี สุชิตวาส
ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี

นางสุวนิติ กาญจนวณิชย์
ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร

รศ. ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี

รศ. ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย
กรรมการและพัฒนาวิชาชีพบัญชี

นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์
กรรมการและนายทะเบียน

นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ
อุปนายก กรรมการ และเหรัญญิก

นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์
กรรมการและประชาสัมพันธ์

นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ
กรรมการและเลขาธิการ

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์