คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

นายวรวิทย์ เจนธนากุล
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

ศ. สมฤกษ์ กฤษณามระ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการบัญชี

รศ. ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการบัญชี

นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมาย

รศ. ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
ประธานคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี

นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์
ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ

นายวินิจ ศิลามงคล
ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการสอบบัญชี

นางสาวภัทรลดา สง่าแสง
ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการบัญชีบริหาร

นายพิชิต ลีละพันธ์เมธา
ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการทำบัญชี

ดร.เยาวลักษณ์ ชาติบัญชาชัย
ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการวางระบบบัญชี

นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ
อุปนายกคนที่สอง และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการบัญชีภาษีอากร

รศ. ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี

ผศ. ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ
อุปนายกคนที่หนึ่ง กรรมการและประธานคณะอนุกรรมการ
ด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี

นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์
กรรมการและนายทะเบียน

นายฉัตรชัย วิไลรัตนสุวรรณ
กรรมการและเหรัญญิก

นายปิยะพงศ์ แสงภัทราชัย
กรรมการและประชาสัมพันธ์

นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์
เลขาธิการ

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์