คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

นายวรวิทย์ เจนธนากุล
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

นายฉัตรชัย วิไลรัตนสุวรรณ
กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ

นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์
กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ

นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์
กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ

ผศ. ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ
กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ

นายปิยะพงศ์ แสงภัทราชัย
กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ

นายพิชิต ลีละพันธ์เมธา
ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการทำบัญชี

นายวินิจ ศิลามงคล
ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการสอบบัญชี

นางสาวภัทรลดา สง่าแสง
ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการบัญชีบริหาร

นางสาวเยาวลักษณ์ ชาติบัญชาชัย
ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการวางระบบบัญชี

นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ
ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการบัญชีภาษีอากร

นายศิลปพร ศรีจั่นเพชร
ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์