คู่มือประชาชน

คู่มือประชาชน

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ Click

ลำดับ รายละเอียด
1 การยื่นคำขอสมัครเป็นสมาชิกสามัญ ดาวน์โหลด
2 การยื่นคำขอสมัครเป็นสมาชิกวิสามัญ ดาวน์โหลด
3 การยื่นคำขอสมัครเป็นสมาชิกสมทบ ดาวน์โหลด
4 การต่ออายุสมาชิกภาพ ดาวน์โหลด
5 การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี ระดับปริญญาตรี ดาวน์โหลด
6 การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ดาวน์โหลด
7 การต่ออายุผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี ดาวน์โหลด
8 การขึ้นทะเบียนฝึกหัดงานของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดาวน์โหลด
9 การแจ้งจำนวนชั่วโมงการฝึกหัดงาน ดาวน์โหลด
10 การสมัครสอบผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดาวน์โหลด
11 การขอดูผลการทดสอบ CPA ดาวน์โหลด
12 การยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดาวน์โหลด
13 การต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดาวน์โหลด
14 การรับแจ้งชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดาวน์โหลด
15 การแจ้งรายชื่อของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดาวน์โหลด
16 การยืนยันรายชื่อของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดาวน์โหลด
17 การขอใบแทนใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชี ดาวน์โหลด
18 การจดทะเบียนนิติบุคคลตามมาตรา 11 ดาวน์โหลด
19 การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สาม ดาวน์โหลด
20 การต่ออายุนิติบุคคลตามมาตรา 11 ดาวน์โหลด
21 การขอผ่อนผันการขยายระยะเวลาการชำระค่าบำรุงสมาชิก ดาวน์โหลด
22 การขอผ่อนผันการขยายระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี ดาวน์โหลด
23 การขอผ่อนผันการขยายระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดาวน์โหลด
24 การขอผ่อนผันการขยายระยะเวลาการยื่นชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องของผู้สอบบัญชี ดาวน์โหลด
25 การขอหนังสือรับรองของสมาชิก ดาวน์โหลด
26 การขอหนังสือรับรองของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี ดาวน์โหลด
27 การขอหนังสือรับรองผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดาวน์โหลด
28 การขอหนังสือรับรองนิติบุคคลตามมาตรา 11 ดาวน์โหลด
29 การลาออกจากสมาชิก ดาวน์โหลด
30 การลาออกจากผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี ดาวน์โหลด
31 การขอให้พักใช้ใบอนุญาตของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดาวน์โหลด
32 การขอคืนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดาวน์โหลด
33 การรับรองปริญญาทางการบัญชีของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ดาวน์โหลด
34 การสมัครอบรมสัมมนา ดาวน์โหลด
35 การให้ความเห็นชอบหลักสูตรและวิทยากร ดาวน์โหลด
36 การให้ความเห็นชอบเป็นผู้จัดการอบรมหรือประชุมสัมมนา ดาวน์โหลด


แบบฟอร์ม 2 ภาษา

ลำดับที่ ส่วนงาน
ทะเบียนสมาชิกและผู้ทำบัญชี
1 คำขอสมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี (สวบช.1)
2 คำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี (สวบช.2)
3 คำขอชำระค่าบำรุงสมาชิก/ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
4 คำขอต่ออายุผู้ทำบัญชี (สวบช.4)
5 บันทึกทั่วไป (สวบช.6)
ทะเบียนนิติบุคคล
6 คำขอจดทะเบียนของนิติบุคคล (สวบช.5)
7 คำขอแก้ไขข้อมูลนิติบุคคล (สวบช.5.1)
8 คำขอต่ออายุทะเบียนนิติบุคคล (สวบช.5.2)
9 คำขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกัน (สวบช.5.3)
10 คำขอเปลี่ยนแปลงประเภทของหลักประกัน (สวบช.5.4)
ทะเบียนผู้ฝึกหัดงาน
11 คำขอแจ้งการฝึกหัดงาน (ผส.1)
12 รายงานการฝึกหัดงานสอบบัญชี (ผส.2)
13 คำรับรองของผู้ให้การฝึกหัดงาน (ผส.3)
14 คำขอแจ้งการเปลี่ยนผู้ให้การฝึกหัดงาน (ผส.4)
ทะเบียนผู้รับการทดสอบ
15 แบบหนังสืออุทธรณ์ผลการทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (อท.1)
16 แบบคำขอเปลี่ยนแปลงวันเวลาดูผลการทดสอบ
17 แบบฟอร์มการขอคืนเงินค่าสมัครเข้าทดสอบ CPA
ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
18 คำขอทั่วไป (ผส.7)
19 แบบแจ้งรายละเอียดการจัดส่งเอกสาร (ผส.8)
20 แบบฟอร์มการศึกษาต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ผส.10)
21 คำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
22 คำขอชำระค่าบำรุงสมาชิก/ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
23 คำขอคืนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
อบรมสัมมนา
24 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง
25 แบบฟอร์มการขอใช้บริการจัดอบรม (Inhouse)
26 แบบแจ้งข้อมูลการคืนเงินค่าอบรม/สัมมนา
จรรยาบรรณ
27 แบบคำกล่าวหาคดีความผิดต่อจรรยาบรรณ แห่งวิชาชีพบัญชี (จบ.1)
28 แบบคำแก้ข้อกล่าวหาคดีความผิดต่อจรรยาบรรณ แห่งวิชาชีพบัญชี (จบ.2)
แบบฟอร์มขอเป็นผู้จัดการอบรมหรือประชุมสัมมนา
29 ผู้จัดการอบรมหรือประชุมสัมมนา
30 หนังสือแต่งตั้งผู้แทนดำเนินการ
31 แบบฟอร์มขอความเห็นชอบหลักสูตรและวิทยากร และแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมและประชุมสัมมนา
32 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดอบรมหรือประชุมสัมมนา
33 แบบฟอร์มรูปแบบไฟล์การแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมและประชุมสัมมนา
แบบฟอร์มคำขออื่นๆ
34 แบบแจ้งข้อมูลการขอคืนเงินอื่นๆ
35 แบบแจ้งการขอเปลี่ยนข้อมูลใบเสร็จรับเงิน
โพสต์เมื่อ :
6 พ.ย. 2560 18:02:49
 35006
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์