Service Manual

Service Manual

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ Click

ลำดับ รายละเอียด
1 สารบัญ - คู่มือสำหรับประชาชน ดาวน์โหลด
2 การจดทะเบียนนิติบุคคลตามมาตรา 11 ดาวน์โหลด
3 การรับรองปริญญาของสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการรับสมัครเป็นสมาชิก ดาวน์โหลด
4 การรับแจ้งชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดาวน์โหลด
5 การต่ออายุผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี ดาวน์โหลด
6 การต่ออายุนิติบุคคลตามมาตรา 11 ดาวน์โหลด
7 การต่ออายุสมาชิกภาพ ดาวน์โหลด
8 การต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดาวน์โหลด
9 การยืนยันรายชื่อของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดาวน์โหลด
10 การยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดาวน์โหลด
11 การยื่นคำขอสมัครเป็นสมาชิกวิสามัญ ดาวน์โหลด
12 การยื่นคำขอสมัครเป็นสมาชิกสามัญ ดาวน์โหลด
13 การยื่นคำขอสมัครเป็นสมาชิกสมทบ ดาวน์โหลด
14 การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี ระดับปริญญาตรี ดาวน์โหลด
15 การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ดาวน์โหลด
16 การสมัครอบรมสัมมนา ดาวน์โหลด
17 การสมัครสอบ CPA ของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดาวน์โหลด
18 การลาออกจากผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี ดาวน์โหลด
19 การลาออกจากสมาชิก ดาวน์โหลด
20 การขอผ่อนผันการขยายระยะเวลาการยื่นชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องของผู้สอบบัญชี ดาวน์โหลด
21 การขอผ่อนผันการขยายระยะเวลาการชำระค่าบำรุงสมาชิก ดาวน์โหลด
22 การขอผ่อนผันการขยายระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดาวน์โหลด
23 การขอผ่อนผันการขยายระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี ดาวน์โหลด
24 การขอดูผลการทดสอบ CPA ของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดาวน์โหลด
25 การขอหนังสือรับรองผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดาวน์โหลด
26 การขอหนังสือรับรองนิติบุคคลตามมาตรา 11 ดาวน์โหลด
27 การขอหนังสือรับรองของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี ดาวน์โหลด
28 การขอหนังสือรับรองของสมาชิก ดาวน์โหลด
29 การขอคืนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดาวน์โหลด
30 การขอใบแทนใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชี ดาวน์โหลด
31 การขอให้พักใช้ใบอนุญาตของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดาวน์โหลด
32 การขึ้นทะเบียนฝึกหัดงานของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดาวน์โหลด
33 การแจ้งจำนวนชั่วโมงการฝึกหัดงาน ดาวน์โหลด
34 การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สาม ดาวน์โหลด
35 การแจ้งรายชื่อของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดาวน์โหลด
36 การให้ความเห็นชอบหลักสูตรและวิทยากร ดาวน์โหลด
37 การให้ความเห็นชอบเป็นผู้จัดการอบรมหรือประชุมสัมมนา ดาวน์โหลด


แบบฟอร์ม 2 ภาษา

ลำดับที่ ส่วนงาน
ทะเบียนสมาชิกและผู้ทำบัญชี
1 คำขอสมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี (สวบช.1)
2 คำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี (สวบช.2)
3 คำขอชำระค่าบำรุงสมาชิก/ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
4 คำขอต่ออายุผู้ทำบัญชี (สวบช.4)
5 บันทึกทั่วไป (สวบช.6)
ทะเบียนนิติบุคคล
6 คำขอจดทะเบียนของนิติบุคคล (สวบช.5)
7 คำขอแก้ไขข้อมูลนิติบุคคล (สวบช.5.1)
8 คำขอต่ออายุทะเบียนนิติบุคคล (สวบช.5.2)
9 คำขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกัน (สวบช.5.3)
10 คำขอเปลี่ยนแปลงประเภทของหลักประกัน (สวบช.5.4)
ทะเบียนผู้ฝึกหัดงาน
11 คำขอแจ้งการฝึกหัดงาน (ผส.1)
12 รายงานการฝึกหัดงานสอบบัญชี (ผส.2)
13 คำรับรองของผู้ให้การฝึกหัดงาน (ผส.3)
14 คำขอแจ้งการเปลี่ยนผู้ให้การฝึกหัดงาน (ผส.4)
ทะเบียนผู้รับการทดสอบ
15 แบบหนังสืออุทธรณ์ผลการทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (อท.1)
16 แบบคำขอเปลี่ยนแปลงวันเวลาดูผลการทดสอบ
17 แบบฟอร์มการขอคืนเงินค่าสมัครเข้าทดสอบ CPA
ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
18 คำขอทั่วไป (ผส.7)
19 แบบแจ้งรายละเอียดการจัดส่งเอกสาร (ผส.8)
20 แบบฟอร์มการศึกษาต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ผส.10)
21 คำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
22 คำขอชำระค่าบำรุงสมาชิก/ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
23 คำขอคืนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
อบรมสัมมนา
24 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง
25 แบบฟอร์มการขอใช้บริการจัดอบรม (Inhouse)
26 แบบแจ้งข้อมูลการคืนเงินค่าอบรม/สัมมนา
จรรยาบรรณ
27 แบบคำกล่าวหาคดีความผิดต่อจรรยาบรรณ แห่งวิชาชีพบัญชี (จบ.1)
28 แบบคำแก้ข้อกล่าวหาคดีความผิดต่อจรรยาบรรณ แห่งวิชาชีพบัญชี (จบ.2)
แบบฟอร์มขอเป็นผู้จัดการอบรมหรือประชุมสัมมนา
29 ผู้จัดการอบรมหรือประชุมสัมมนา
30 หนังสือแต่งตั้งผู้แทนดำเนินการ
31 แบบฟอร์มขอความเห็นชอบหลักสูตรและวิทยากร และแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมและประชุมสัมมนา
32 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดอบรมหรือประชุมสัมมนา
33 แบบฟอร์มรูปแบบไฟล์การแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมและประชุมสัมมนา
แบบฟอร์มคำขออื่นๆ
34 แบบแจ้งข้อมูลการขอคืนเงินอื่นๆ
35 แบบแจ้งการขอเปลี่ยนข้อมูลใบเสร็จรับเงิน
Post Date :
6 Nov 2017 18:02:49
 35451
Visitor
Create a website for free Online Stores