รายนามอดีตนายกสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และรายนามอดีตนายกสภาวิชาชีพบัญชี

รายนามอดีตนายกสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และรายนามอดีตนายกสภาวิชาชีพบัญชี

นายหยั่น สุขสิงห์
ปี 2491 – 2494

ศาสตราจารย์ถวัลย์ ศิลปกิจ
ปี 2494 – 2495

หลวงดำริอิสรานุวรรต
ปี 2495 – 2498

นายยุกต์ ณ ถลาง
ปี 2498 – 2508

นายบุญชู โรจนเสถียร
ปี 2508 – 2510, 2512 – 2513

นายเฉลิม ประจวบเหมาะ
ปี 2510 – 2512

ศาสตราจารย์ ดร.สุธี สิงห์เสน่ห์
ปี 2513 – 2516

นายประยูร เถลิงศรี
ปี 2516 – 2518, 2522 – 2524

ศาสตราจารย์สุพัฒน์ สุธาธรรม
ปี 2518 – 2520

ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี
ปี 2520 – 2522

นายทวี หนุนภักดี
ปี 2524 – 2528

ศาสตราจารย์วิโรจน์ เลาหะพันธุ์
ปี 2528 – 2532

ศาสตราจารย์คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี
ปี 2532 – 2536

ศาสตราจารย์ธวัช ภูษิตโภยไคย
ปี 2536 – 2540

นายนนทพล นิ่มสมบุญ
ปี 2540 – 2544

ศาสตราจารย์เกษรี ณรงค์เดช
ปี 2544 – 2547

ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช
ปี 2548 – 2554

นายพิชัย ชุณหวชิร
ปี 2554 – 2557

นายประสัณห์ เชื้อพานิช
ปี 2557 – 2560

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
ปี 2560 - 2563

นายวรวิทย์ เจนธนากุล
ปี 2563 - 2566

นายวินิจ ศิลามงคล
ปี 2566 - ปัจจุบัน

Post Date :
13 Jun 2018 8:34:22
 22894
Visitor
Create a website for free Online Stores