In-House Training

In-House Training

     สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TFAC) เปิดให้บริการทางวิชาการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร (In-House Training) ซึ่งเป็นการจัดฝึกอบรมรูปแบบหนึ่งที่เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการพัฒนาความรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

     การให้บริการ In-house Training ในงบประมาณประหยัด คุ้มค่าการลงทุน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์โดยตรง รวมทั้งมีหลักสูตรที่มีความหลากหลาย ครอบคลุมทุกๆ ความต้องการของท่านไม่ว่าจะเป็นในด้านการบัญชี ด้านการสอบบัญชี ด้านการบัญชีบริหาร ด้านภาษีอากร และด้านการตรวจสอบภายใน รวมถึงการให้คำปรึกษาในการวางแผนพัฒนาบุคลากรทั้งระยะสั้นและระยะยาว ร่วมค้นหาความต้องการในการจัดอบรม ทำการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับความต้องการขององค์กรมากที่สุด จัดการงานอบรม และทำการประเมินผลการอบรมเพื่อให้องค์กรนำไปใช้ในการพัฒนาบุคคลากรต่อไป

     เราให้บริการอย่างมืออาชีพที่เต็มไปด้วยหัวใจในการให้บริการของทีมงาน เพื่อให้องค์กรที่ได้รับการจัดอบรมเกิดความพึงพอใจสูงสุด

จัด In-House Training กับสภาวิชาชีพบัญชี ดีอย่างไร?
1. การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรอบรมสามารถออกแบบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ตามความต้องการ และสภาพปัญหาที่แท้จริงขององค์กร
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอยู่สังกัดเดียวกัน และหน่วยงานที่สังกัดเข้าใจในองค์กรเป็นอย่างดี ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพในการรับการถ่ายทอดจากวิทยากร
3. การฝึกอบรมจะได้รับการเรียนรู้ และพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันในช่วงเวลาที่องค์กรต้องการ
4. ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อบุคคลประหยัดกว่าเมื่อเทียบกับการส่งบุคคลากรไปอบรมภายนอก เนื่องจากลดค่าใช้จ่าย ในเรื่องการประสานงาน ค่าเดินทาง และค่าที่พัก
5. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 %

 

การันตีคุณภาพจากองค์กรชั้นนำระดับประเทศ

หลักสูตรอบรมสัมมนา

1.ทำบัญชี

ลำดับ ชื่อหลักสูตรอบรม/สัมนา ระยะเวลาอบรม (วัน)
1 ข้อควรระวังในการปิดบัญชี/จัดทำงบการเงิน/ยื่นภาษี 1
2 ลดต้นทุนการผลิตด้วย Material Flow Cost Accounting 1
3 เจาะลึกประเด็นหลักมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับธุรกิจ NPAEs/SME เปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ทางภาษีสรรพากร 1
4 การบัญชีและการวางแผนภาษีสำหรับธุรกิจทั่วไป 1
5 เทคนิคการจัดทำและยื่นแบบบช.1ให้ถูกต้องตามประกาศปปช. 1
6 M-Score ดัชนีชี้วัด?งบการเงินและหลักนิติบัญชีศาสตร์ 1
7 การบัญชีต้นทุนทางการเกษตร Agricultural Cost Accounting 2
8 การประยุกต์ใช้ต้นทุนมาตรฐานกับบัญชีต้นทุนงานสั่งทำและบัญชีต้นทุนช่วง 1
9 การบริหารต้นทุน 1
10 ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 1
11 ภาพรวมมาตรฐานการสอบบัญชีของไทย 1
12 สรุปหลักการบัญชีด้านสินทรัพย์(ที่ไม่ใช่เครื่องมือทางการเงิน) สำหรับ SMEs 1
13 สรุปหลักการบัญชีด้านรายได้สำหรับSME 1
14 เรื่องง่ายๆ สไตล์งบการเงิน 1
15 บัญญัติ 10 ประการของนักบัญชียุคAEC (ปรับปรุง 2016) 1
16 การเตรียมความพร้อมและแนวทางการนำส่งงบการเงิน 1
17 เรื่องเล่าข่าวทุจริตและผิดมาตรฐานบัญชีของบริษัทจดทะเบียน 1

2.สอบบัญชี

ลำดับ ชื่อหลักสูตรอบรม/สัมนา ระยะเวลาอบรม (วัน)
1 เจาะลึกวิธีการตรวจสอบโดยใช้การสุ่มตัวอย่าง 1
2 การตรวจสอบและข้อพิจารณาในการตรวจสอบเมื่อกิจการใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล 1
3 การเขียนรายงานของผู้สอบบัญชีกรณีมีการแก้ไขข้อผิดพลาดในงวดก่อน 1
4 จับประเด็นสำคํญในรายงานของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานใหม่ 1

3.บัญชีบริหาร

ลำดับ ชื่อหลักสูตรอบรม/สัมนา ระยะเวลาอบรม (วัน)
1 Corporate Finance 1
2 งบประมาณเพื่อการวางแผนและทำกำไร 1
3 บัญชีบริหารเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ 1
4 ตรวจสุขภาพกิจการผ่านงบการเงิน 1
5 Beyond Treasury Management 1

4.วางระบบบัญชี

ลำดับ ชื่อหลักสูตรอบรม/สัมนา ระยะเวลาอบรม (วัน)
1 COSO 2013 1 หรือ 2
2 Professional Forensic Accounting 3
3 การวางระบบบัญชีต้นทุนอุตสาหกรรม 2
4 เทคนิคพื้นฐานในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางบัญชี 2
5 XBRL มิติใหม่ของการรายงานข้อมูลทางการเงินในโลกยุคดิจิตอล 1
6 การวางระบบงานจัดซื้อและการควบคุมค่าใช้จ่าย 1
7 การวางระบบวงจรรายได้และการบริหารลูกหนี้ 1
8 การวางระบบการผลิตและการบริหารสินค้าคงคลัง 1

5.ภาษีอากร

ลำดับ ชื่อหลักสูตรอบรม/สัมนา ระยะเวลาอบรม (วัน)
1 ความท้าทายของธุรกิจต่อการควบรวมกิจการ 2
2 เจาะลึกปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล 3
3 เจาะลึกภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 2
4 ก้าวทันภาษีมูลค่าเพิ่ม 2
5 ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 1
6 Update ภาษีอากรและบัญชี 2
7 ภาษีอากรสำหรับธุรกรรมระหว่างประเทศ 1
8 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี: หลักบัญชีและภาษีอากรความเหมือนที่แตกต่าง 2
9 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 1
10 ภาษีเงินได้นิติบุคคล 1
11 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 1
12 ภาษีคนต่างด้าว ภาษีบริษัทต่างประเทศ และอนุสัญญาภาษีซ้อน 1
13 ภาษีอากรสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 1
14 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 และ 3 เตรส 1
15 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1
16 การตรวจสอบและประเมินภาษีอากร, อากรแสตมป์ 1
17 ภาษีสรรพสามิต 1
18 ภาษีศุลกากร 1
19 ภาษีท้องถิ่น 1

6.มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ลำดับ ชื่อหลักสูตรอบรม/สัมนา ระยะเวลาอบรม (วัน)
1 สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ TFRS (ฉบับปรับปรุง 2559 และ 2560) สำหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไป 1
2 งการบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน 2
3 Pack 5 & Fair Value 1
4 Financial Model 1 2
5 Financial Model 2 1
6 ทำความเข้าใจ ร่าง TFRS 9, TAS 32, TFRS 7, TFRIC 16 และ TFRIC 19 1
7 การจัดทำงบกระแสเงินสดและการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด 1
8 TFRS for SMEs 1
9 การจัดทำงบกรแสเงินสดเชิงปฏิบัติการสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (Workshop) 1
10 การจัดทำงบการเงินรวมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สำหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไป 2
11 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีแบบพื้นฐาน 1
12 ผลประโยชน์พนักงานแบบพื้นฐาน 1
13 การด้อยค่าของสินทรัพย์แบบพื้นฐาน 1
14 การรวมธุรกิจและการจัดทำงบการเงินรวมขั้นสูงเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สำหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไป 2
15 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของกิจการที่มีโครงสร้างธุรกิจเป็นกลุ่มกิจการ สำหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไป 1
16 รู้มาตรฐานการรายงานทางการเงินก่อนจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์สำหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไป 1
17 รับมือเกณฑ์การรับรู้รายได้ใหม่ตาม TFRS 15 สำหรับธุรกิจทั่วไป 1
18 ทำความเข้าใจการวัดมูลค่ายุติธรรมตาม TFRS 13 1
19 ประเด็นที่ควรรู้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ในอนาคต 1
20 รับมือเกณฑ์การรับรู้สัญญาเช่าใหม่ตาม TFRS 16 สำหรับธุรกิจทั่วไป 1
21 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทุกฉบับ (สามารถเลือกอบรมเฉพาะฉบับที่สนใจได้) 1-2

7.ตรวจสอบภายใน

ลำดับ ชื่อหลักสูตรอบรม/สัมนา ระยะเวลาอบรม (วัน)
1 เทคนิคการตรวจสอบบัญชีที่สำคัญ 1
2 เทคนิคการเขียนรายรายงานการตรวจสอบภายใน 2
3 วิธีการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน 2
4 เทคนิคการควบคุมการปฏิบัติงานด้านบัญชี NPAEs/SME 1
5 Integrated Reporting 1
6 รู้ทันเข้าถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สำคัญและเข้าใจรายงานของผู้สอบบัญชี 1 1
7 ก้าวทันและวิเคราะห์เจาะลึกรายงานทางการเงิน 1
8 การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ 1
9 การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการระบบจัดซื้อและเจ้าหนี้ 1
10 การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการระบบขายและลูกหนี้ 1
11 การใช้โปรแกรมเอ็กเซล(Excel)ในการตรวจสอบแฟ้มข้อมูลบัญชี 1
12 การบริหารงานตรวจสอบภายใน 1
13 Data Analytics as Audit Tool 1
14 IT Audit for Non IT Auditors 1
15 การสอบทานกระบวนการจัดทำและติดตามการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ 1
16 Financial Statements Review for Internal Auditors 1


ขั้นตอนการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร (In-House Training)

 1. Download แบบฟอร์มขอใช้บริการ In-House Training และกรอกข้อมูลส่งกลับมาที่ training@tfac.or.th
 2. เจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดต่อสอบถามข้อมูลและแจ้งรายละเอียดเบื้องต้น
 3. เจ้าหน้าที่จะแจ้งประมาณราคาค่าบริการจัดอบรมส่งให้ผู้ขอรับบริการทางอีเมล
 4. หากผู้ขอรับบริการตอบรับ ทางสภาวิชาชีพบัญชีฯ จะส่งเอกสาร “ยืนยันการรับบริการทางวิชาการ” เพื่อให้ผู้ขอรับบริการลงนามตอบกลับสภาวิชาชีพบัญชีฯ ซึ่งประกอบด้วย ชื่อหลักสูตร, วันที่จัดอบรม, เวลา, จำนวนคน, และค่าบริการ
 5. จัดอบรมสัมมนาโดยมีเจ้าหน้าที่ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ เรื่องการลงทะเบียน การจัดการเอกสารประกอบการอบรมสัมมนา และอำนวยความสะดวกต่างๆ


  Download แบบฟอร์มการขอใช้บริการจัดอบรม (In-house)

  ติดต่อการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร (In-house Training)

  ได้ที่ e-mail : in-house@tfac.or.th หรือ โทร 02 685 2572, 2509 และ 2555-2559

Post Date :
9 Oct 2017 16:05:39
 41868
Visitor
Create a website for free Online Stores