มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (NPAEs)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (NPAEs)


มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (์NPAEs)

 • มาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs) Click
 • ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่ 13/2555 เรื่อง ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
  สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ Click
 • ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่ 14/2555 เรื่อง การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
  สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ Click
 • ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่ 29/2554 เรื่อง คำอธิบายเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกาหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
  สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ Click
 • ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 42/2563 เรื่อง ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะเรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน Click

ตัวอย่างประกอบความเข้าใจ

 • ตัวอย่างประกอบความเข้าใจสำหรับประกาศสภาวิชาชีพบัญชีเรื่องข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะเรื่องที่ดินอาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน Click

ข่าวสาร TFRS for NPAEs

 • การจัดสัมมนาหลักสูตร “การสัมมนาเรื่อง TFRS for NPAEs ในปัจจุบันและรับฟังความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุง TFRS for NPAEs ในอนาคต : Present and Future” ในต่างจังหวัด Click
โพสต์เมื่อ :
20 ต.ค. 2560 9:54:48
 184404
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์