มาตรฐานการสอบบัญชี

มาตรฐานการสอบบัญชี

หน้าหลัก

ภาพรวมบริการทางวิชาชีพ
และมาตรฐานการสอบบัญชีไทย
ฉบับปรับปรุง

ขั้นตอนการจัดทำมาตรฐานการสอบบัญชี (Due process)

หนังสือแสดงความคิดเห็น (Comment Letter) บทความ/ข่าวสาร

 

*บทแก้ไขเพิ่มเติมนี้ ยังไม่ได้นำไปปรับปรุงในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนั้นๆ

ปี มาตรฐาน จำนวนฉบับ
2563 มาตรฐานการสอบบัญชี,
งานสอบทาน,
งานที่ให้ความเชื่อมั่น,
งานบริการเกี่ยวเนื่อง

ฉบับที่ออกใหม่ 0 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ฉบับที่มีการปรับปรุง
- TSA 540
1
ฉบับที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 46
บทแก้ไขเพิ่มเติม
2562

มาตรฐานการสอบบัญชี,
งานสอบทาน,
งานที่ให้ความเชื่อมั่น,
งานบริการเกี่ยวเนื่อง

ฉบับที่ออกใหม่ 0 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ฉบับที่มีการปรับปรุง 0
ฉบับที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการ แต่มีการปรับปรุงถ้อยคำและรูปแบบบางส่วน 47
บทแก้ไขเพิ่มเติม
- ตาม TSA 250
1
2561 มาตรฐานการสอบบัญชี,
งานสอบทาน,
งานที่ให้ความเชื่อมั่น,
งานบริการเกี่ยวเนื่อง
ฉบับที่ออกใหม่ 0 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ฉบับที่มีการปรับปรุง
- TSA 250
- TSAE 3402, 3420
3
ฉบับที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 44
บทแก้ไขเพิ่มเติม
- ตาม TSA 250
1
2560 มาตรฐานการสอบบัญชี,
งานสอบทาน,
งานที่ให้ความเชื่อมั่น,
งานบริการเกี่ยวเนื่อง
ฉบับที่ออกใหม่ 0 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ฉบับที่มีการปรับปรุง
- TSA 200, 210, 220, 230, 240, 300, 315, 320, 330, 450, 500, 510, 540, 560, 580, 600, 710
17
ฉบับที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 30
2559 มาตรฐานการสอบบัญชี,
งานสอบทาน,
งานที่ให้ความเชื่อมั่น,
งานบริการเกี่ยวเนื่อง
ฉบับที่ออกใหม่
- TSA701
1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ฉบับที่มีการปรับปรุง
- TSA 260, 570, 700, 705, 706, 720, 800, 805, 810
- TSAE 3000
- แม่บท
11
ฉบับที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 35
2558 มาตรฐานการสอบบัญชี,
งานสอบทาน,
งานที่ให้ความเชื่อมั่น,
งานบริการเกี่ยวเนื่อง
ฉบับที่ออกใหม่ 0 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ฉบับที่มีการปรับปรุง
- TSRE 2400, TSRS 4410
2
ฉบับที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 44
2557 มาตรฐานการสอบบัญชี,
งานสอบทาน,
งานที่ให้ความเชื่อมั่น,
งานบริการเกี่ยวเนื่อง
ฉบับที่ออกใหม่
- TSAE 3420
- คำอธิบาย 1000
2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ฉบับที่มีการปรับปรุง
- TSA 315, 610
2
ฉบับที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 42
2555
และ
2556
มาตรฐานการสอบบัญชี,
งานสอบทาน,
งานที่ให้ความเชื่อมั่น,
งานบริการเกี่ยวเนื่อง
ฉบับที่ออกใหม่ 0 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ฉบับที่มีการปรับปรุง 0
ฉบับที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 44

 

        มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ และมาตรฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงโดยคณะกรรมการมาตรฐานการสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่นระหว่างประเทศ (International Auditing and Assurance Standards Board - IAASB) นั้น สามารถดูได้ที่ https://bit.ly/36iOEyL ทั้งนี้ Current projects ของ IAASB ตาม work plan ปี 2020-2021 มีดังต่อไปนี้

IAASB’s current projects ช่วงเวลาที่ IAASB คาดว่าจะเผยแพร่ ติดตามสถานะมาตรฐานของ IAASB ร่างมาตรฐานฉบับภาษาไทย
Identifying and assessing the risks of
material misstatement - ISA 315 (Revised)
เผยแพร่แล้ว
(เดือนธันวาคม 2019)
https://www.iaasb.org/consultations-projects/isa-315-revised อยู่ระหว่างการจัดทำร่างมาตรฐาน
Agreed-Upon Procedures Engagements - ISRS 4400 (Revised) เผยแพร่แล้ว
(เดือนเมษายน 2020)
https://www.iaasb.org/consultations-projects/agreed-upon-procedures-isrs-4400 อยู่ระหว่างการจัดทำร่างมาตรฐาน
Quality Management at Engagement Level - ISA 220 เผยแพร่แล้ว
(เดือนธันวาคม 2020)
https://www.iaasb.org/consultations-projects/quality-management-engagement-level-isa-220 อยู่ระหว่างการจัดทำร่างมาตรฐาน
Quality Management at firm level - ISQM 1 เผยแพร่แล้ว
(เดือนธันวาคม 2020)
https://www.iaasb.org/consultations-projects/quality-management-firm-level-isqm-1 อยู่ระหว่างการจัดทำร่างมาตรฐาน
Engagement Quality Reviews – ISQM 2 เผยแพร่แล้ว
(เดือนธันวาคม 2020)
https://www.iaasb.org/consultations-projects/engagement-quality-reviews-isqm-2 อยู่ระหว่างการจัดทำร่างมาตรฐาน
Group Audits - ISA 600 เดือนธันวาคม 2021 https://www.iaasb.org/consultations-projects/group-audits-isa-600 รอการเผยแพร่มาตรฐานระหว่างประเทศ
มาตรฐานการสอบบัญชี และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ฉบับภาษาไทย จะมีผลบังคับใช้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ถือปฏิบัติของมาตรฐานระหว่างประเทศ
โพสต์เมื่อ :
20 ต.ค. 2560 9:55:36
 350229
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์