มาตรฐานการสอบบัญชี ปี 2560

มาตรฐานการสอบบัญชี ปี 2560

หน้าหลัก

ฉบับปรับปรุง
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
ปี 2555

มาตรฐานการสอบบัญชี ปี 2560

มาตรฐานการสอบบัญชี จำนวน 37 ฉบับ
รหัส ชื่อมาตรฐาน วันที่ถือปฏิบัติ
TSA รหัส 2001 วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี 1 มกราคม 2555 ดาวน์โหลด
TSA รหัส 2101,2 ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี 1 มกราคม 2555 ดาวน์โหลด
TSA รหัส 2202 การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน 1 มกราคม 2555 ดาวน์โหลด
TSA รหัส 2302 เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ 1 มกราคม 2555 ดาวน์โหลด
TSA รหัส 2401 ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการพิจารณาการทุจริตในการตรวจสอบงบการเงิน 1 มกราคม 2555 ดาวน์โหลด
TSA รหัส 250 การพิจารณากฎหมายและข้อบังคับในการตรวจสอบงบการเงิน 1 มกราคม 2555 ดาวน์โหลด
TSA รหัส 260
(ปรับปรุง)
การสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล 31 ธันวาคม 2559 ดาวน์โหลด
TSA รหัส 265 การสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในไปยังผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและผู้บริหารของกิจการ 1 มกราคม 2555 ดาวน์โหลด
TSA รหัส 3001 การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน 1 มกราคม 2555 ดาวน์โหลด
TSA รหัส 315
(ปรับปรุง)1
การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ โดยการทำ
ความเข้าใจกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ
1 มกราคม 2557 ดาวน์โหลด
TSA รหัส 3201 ความมีสาระสำคัญในการวางแผนและการปฏิบัติงานสอบบัญชี 1 มกราคม 2555 ดาวน์โหลด
TSA รหัส 3301 วิธีปฏิบัติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้ 1 มกราคม 2555 ดาวน์โหลด
TSA รหัส 402 ข้อพิจารณาในกรณีที่กิจการใช้บริการขององค์กรอื่น 1 มกราคม 2555 ดาวน์โหลด
TSA รหัส 4501,2 การประเมินการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่พบระหว่างการตรวจสอบ 1 มกราคม 2555 ดาวน์โหลด
TSA รหัส 5002 หลักฐานการสอบบัญชี 1 มกราคม 2555 ดาวน์โหลด
TSA รหัส 501 หลักฐานการสอบบัญชี - ข้อพิจารณาเพิ่มเติมเฉพาะรายการ 1 มกราคม 2555 ดาวน์โหลด
TSA รหัส 505 การขอคำยืนยันจากบุคคลภายนอก 1 มกราคม 2555 ดาวน์โหลด
TSA รหัส 5102 การตรวจสอบยอดยกมาในการสอบบัญชีครั้งแรก 1 มกราคม 2555 ดาวน์โหลด
TSA รหัส 520 การวิเคราะห์เปรียบเทียบ 1 มกราคม 2555 ดาวน์โหลด
TSA รหัส 530 การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี 1 มกราคม 2555 ดาวน์โหลด
TSA รหัส 5402 การตรวจสอบประมาณการทางบัญชี รวมถึงประมาณการทางบัญชีที่เกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 1 มกราคม 2555 ดาวน์โหลด
TSA รหัส 550 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1 มกราคม 2555 ดาวน์โหลด
TSA รหัส 5602 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน 1 มกราคม 2555 ดาวน์โหลด
TSA รหัส 570 (ปรับปรุง) การดำเนินงานต่อเนื่อง 31 ธันวาคม 2559 ดาวน์โหลด
TSA รหัส 5801,2 หนังสือรับรอง 1 มกราคม 2555 ดาวน์โหลด
TSA รหัส 6002 ข้อพิจารณาพิเศษ – การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการรวมถึงงานของผู้สอบบัญชีอื่น 1 มกราคม 2555 ดาวน์โหลด
TSA รหัส 610 (ปรับปรุง) การใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน 1 มกราคม 2557 ดาวน์โหลด
TSA รหัส 620 การใช้ผลงานของผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี 1 มกราคม 2555 ดาวน์โหลด
TSA รหัส 700
(ปรับปรุง)
การแสดงความเห็นและการรายงานต่องบการเงิน 31 ธันวาคม 2559 ดาวน์โหลด
TSA รหัส 701 การสื่อสารเรื่องสำคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 31 ธันวาคม 2559 ดาวน์โหลด
TSA รหัส 705
(ปรับปรุง)
การแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 31 ธันวาคม 2559 ดาวน์โหลด
TSA รหัส 706
(ปรับปรุง)
วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์และวรรคเรื่องอื่นในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 31 ธันวาคม 2559 ดาวน์โหลด
TSA รหัส 7102 ข้อมูลเปรียบเทียบ - ตัวเลขเปรียบเทียบและงบการเงินเปรียบเทียบ 1 มกราคม 2555 ดาวน์โหลด
TSA รหัส 720
(ปรับปรุง)
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้อมูลอื่น 31 ธันวาคม 2559 ดาวน์โหลด
TSA รหัส 800
(ปรับปรุง)
ข้อพิจารณาพิเศษ - การตรวจสอบงบการเงินที่จัดทำตามแม่บทเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 31 ธันวาคม 2559 ดาวน์โหลด
TSA รหัส 805
(ปรับปรุง)
ข้อพิจารณาพิเศษ – การตรวจสอบงบการเงินงบใดงบหนึ่งและการตรวจสอบเฉพาะส่วนประกอบ หรือบัญชี หรือรายการในงบการเงิน 31 ธันวาคม 2559 ดาวน์โหลด
TSA รหัส 810
(ปรับปรุง)
งานการรายงานต่องบการเงินอย่างย่อ 31 ธันวาคม 2559 ดาวน์โหลด
มาตรฐานงานสอบทาน จำนวน 2 ฉบับ
TSRE รหัส 2400
(ปรับปรุง)
งานการสอบทานงบการเงิน (โดยผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งไม่ใช่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ) 1 มกราคม 2559 ดาวน์โหลด
TSRE รหัส 2410 การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ 1 มกราคม 2555 ดาวน์โหลด
มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น จำนวน 4 ฉบับ
TSAE รหัส 3000 (ปรับปรุง) งานที่ให้ความเชื่อมั่นนอกเหนือจากการตรวจสอบหรือการสอบทานข้อมูลทางการเงินในอดีต 1 กรกฎาคม 2559 ดาวน์โหลด
TSAE รหัส 3400 การตรวจสอบข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคต 1 มกราคม 2555 ดาวน์โหลด
TSAE รหัส 3402 รายงานที่ให้ความเชื่อมั่นต่อการควบคุมขององค์กรที่ให้บริการ 1 มกราคม 2555 ดาวน์โหลด
TSAE รหัส 3420 งานที่ให้ความเชื่อมั่นเพื่อรายงานต่อการรวบรวมข้อมูลทางการเงินเสมือนที่รวมอยู่ในหนังสือชี้ชวน 30 มิถุนายน 2557 ดาวน์โหล
มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง จำนวน 2 ฉบับ
TSRS รหัส 4400 งานการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันที่เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน 1 มกราคม 2555 ดาวน์โหลด
TSRS รหัส 4410 (ปรับปรุง) งานการรวบรวมข้อมูล 1 มกราคม 2559 ดาวน์โหลด
แม่บทสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น จำนวน 1 ฉบับ
แม่บท (ปรับปรุง) แม่บทสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น 1 กรกฎาคม 2559 ดาวน์โหลด
คำอธิบายวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบ จำนวน 1 ฉบับ
คำอธิบาย
วิธีปฏิบัติงานตรวจสอบ
รหัส 1000
ข้อพิจารณาเฉพาะในการตรวจสอบเครื่องมือทางการเงิน 2557 ดาวน์โหลด


1 ปรับปรุงตาม Addressing disclosures in the audit of financial statements project
2 ปรับปรุงตาม Auditor Reporting project

            เนื่องจาก International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) ของ International Federation of Accountants (IFAC) ได้เผยแพร่ Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements 2016-2017 Edition เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ค.ศ. 2016 (ISBN: 978-1-60815-318-8) ซึ่งมีการปรับปรุงมาตรฐานการสอบบัญชีหลายฉบับตาม Addressing disclosures in the audit of financial statements project1 และ Auditor Reporting project2 ดังนั้น สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์จึงปรับปรุง มาตรฐานการสอบบัญชีทั้งสิ้น 17 ฉบับ โดยปรับปรุงเนื้อหาและถ้อยคำบางส่วนให้สอดคล้องกับการปรับปรุงข้างต้น สำหรับการตรวจสอบงบการเงินที่มีงวดสิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 แต่เนื่องด้วยข้อกำหนดที่สำคัญของมาตรฐาน การสอบบัญชีฉบับนั้นไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้น วันถือปฏิบัติจึงเป็นเช่นเดิม ซึ่งสอดคล้องกับวันถือปฏิบัติที่ระบุไว้ใน Handbook 2016-2017 Edition ของ IFAC

โพสต์เมื่อ :
30 ต.ค. 2560 15:52:31
 70922
ผู้เข้าชม
ประกาศ!!! ปิดปรับปรุงระบบ ในวันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 12:00 - 13:00 น. จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์