ผู้เข้ารับการทดสอบ

ผู้เข้ารับการทดสอบ

      สภาวิชาชีพบัญชีมีความห่วงใยในสุขภาพของผู้เข้ารับการทดสอบทุกท่าน และในการทดสอบจะมีผู้เข้ารับการทดสอบที่หลากหลายอายุหรืออาจมีโรคประจำตัว รวมทั้งห้องสอบเป็นห้องปรับอากาศ จึงขอความร่วมมือในการปฎิบัติตามมาตรการความปลอดภัยจากเชื้อ Covid-19 ดังนี้
          1. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะเข้ารับการทดสอบ
          2. เว้นระยะห่างจากคนอื่น
          3. ล้างมือด้วยสบู่หรือใช้แอลกอฮอล์ ทำความสะอาดมือเมื่อมีการสัมผัสจุดสาธารณะ


  ตรวจสอบผังที่นั่งสอบ
  การทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตครั้งที่ 53 (1/2566)
  เข้าห้องสอบในเวลา 12.30 น. เริ่มทดสอบเวลา 13.00-17.00 น.
  ผู้เข้าทดสอบเข้าห้องสอบล่าช้าได้ไม่เกินเวลา 13.10 น.

  วิชา วันที่ ผังห้องสอบ
  การบัญชี 1 วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566
  การบัญชี 2 วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566
  การสอบบัญชี 1 วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566
  การสอบบัญชี 2 วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1 วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 Click
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2 วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 Click
       สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร Click

  • ประกาศฉบับที่ 51/2565 เรื่อง กำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 53 (1/2566) Click

  ขอบเขต รายละเอียดเนื้อหา และเอกสารที่ต้องศึกษา
  เอกสารแนบประกาศรับสมัครสอบ ครั้งที่ 53 (1/2566)


  • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ รายวิชาที่เข้ารับการทดสอบ Click
  • ประชาสัมพันธ์การเดินทางไปยังสนามสอบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเนื่องจากสถานที่ทดสอบมีพื้นที่จอดรถจำกัด จึงขอแนะนำให้ผู้เข้ารับการทดสอบโปรดเผื่อเวลาในการเดินทาง และพิจารณาเดินทางด้วยบริการขนส่งสาธารณะ ดังนี้
            - รถไฟฟ้า MRT ปลายทางสถานีห้วยขวาง เดินทางต่อด้วยรถมอเตอร์ไซด์หรือรถยนต์รับจ้าง
            - รถเมล์ เส้นทางถนนวิภาวดีรังสิต (ลงป้าย “ม.หอการค้าไทย”) สาย 24, 35- 1, 69, 92, 107, 129, ปอ.92, ปอ.129, ปอ.504, ปอ.138
            - รถเมล์ เส้นทางถนนประชาสงเคราะห์ (ลงป้าย “วัดพรหมวงศาราม ซอยประชาสงเคราะห์ 27”) สาย 12, 13, 54, 74, 98, 117, 204
            - รถเมล์ เส้นทางถนนรัชดาภิเษก (ลงป้าย “ตลาดห้วยขวาง”) สาย 136, 137, ปอ.73, ปอ.206, ปอ.514, ปอ.517

  **กรณีที่นำรถยนต์ส่วนตัวมาจอด ผู้เข้าทดสอบต้องชำระค่าที่จอดรถตามอัตราที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกำหนด**

  เพื่อความสะดวกของผู้เข้ารับการทดสอบ
  จึงขอให้ผู้เข้ารับการทดสอบไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเข้าห้องสอบเพื่อเป็นการเตรียมตัว และเตรียมพร้อม ดังนี้

  • ในวันทดสอบผู้เข้ารับการทดสอบต้องแสดงบัตรประจำตัวสอบ และบัตรประจำตัวประชาชน (หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้และมีรูปถ่าย) เท่านั้น จึงจะเข้าห้องสอบได้


           
            ตามที่ขอบเขตการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในรายวิชาการสอบบัญชี 1 ได้กำหนดให้มีการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการสอบบัญชีของกิจการที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผล โดยกำหนดให้มีเอกสารที่ต้องศึกษาเป็นหนังสือคู่มือของสภาวิชาชีพบัญชี จำนวน 4 ฉบับ นั้น
            ขณะนี้หนังสือคู่มือของสภาวิชาชีพบัญชีอยู่ในระหว่างการพิจารณาปรับปรุง จึงขอให้ผู้ประสงค์เข้ารับการทดสอบดาวน์โหลดหนังสือคู่มือ จำนวน 4 ฉบับ เพื่อใช้เป็นเอกสารที่ต้องศึกษาตามที่กำหนดในขอบเขตของรายวิชาการสอบบัญชี 1 ตามรายละเอียดท้ายนี้

  หนังสือคู่มือของสภาวิชาชีพบัญชี

  • หนังสือคู่มือของสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง การสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์
   บทที่ 3
   การควบคุมทั่วไปในระบบสารสนเทศ Click
   บทที่ 8 เทคนิคการตรวจสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย Click
  • หนังสือคู่มือของสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำและตรวจสอบบัญชี
   บทที่ 2
   การตรวจสอบกรณีกิจการใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูลและการประเมินความเสี่ยง Click
   บทที่ 4 การควบคุมระบบงานและการประเมินความเสี่ยง Click

  ระเบียบเกี่ยวกับการเข้าทดสอบ

  1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย มีดังนี้
   (หญิง)
            - ให้สวมเสื้อเชิ้ตหรือเสื้อมีปก มีแขน กางเกงขายาวหรือชุดกระโปรงสุภาพ สอดชายเสื้อไว้ในกางเกงหรือกระโปรง
            - หรือ สวมชุดกระโปรงแซกยาวมีแขน
            - สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น
            - ห้ามสวมเสื้อยืดไม่มีปกและกางเกงขาสั้น

           (ชาย)
                    - ให้สวมเสื้อเชิ้ตหรือเสื้อมีปก มีแขน กางเกงขายาวสีสุภาพ สอดชายเสื้อไว้ในกางเกง
                    - สวมรองเท้าหุ้มส้น
                    - ห้ามสวมเสื้อยืดไม่มีปกและกางเกงขาสั้น

       2. การเข้าห้องสอบ การส่งสมุดคำตอบ การลุกจากที่นั่งทดสอบ มีดังนี้

           2.1 ห้ามเข้าห้องสอบหลังเวลาเริ่มสอบ (13.00 นาฬิกาตรง) เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็น และได้รับอนุญาตจากกรรมการทดสอบภายในเวลา 13.10 น.

           2.2 ต้องนำบัตรประจำตัวสอบ และบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน ไปในวันสอบทุกครั้งเพื่อใช้แสดงคู่กัน มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ

           2.3 ให้วางบัตรประจำตัวสอบ และบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ไว้บนโต๊ะเพื่อให้เจ้าหน้าที่คุมสอบตรวจสอบ และลงลายมือชื่อเข้าทดสอบในแบบฟอร์มที่กำหนด

           2.4 ห้ามมิให้ส่งกระดาษคำตอบ สมุดคำตอบและข้อสอบ จนกว่าเวลาล่วงผ่านไปแล้ว 1 ชั่วโมง 

           2.5 เมื่อมีสัญญาณหมดเวลาแล้ว ให้หยุดเขียนคำตอบทันที และนั่งรอเจ้าหน้าที่คุมสอบเพื่อส่งข้อสอบ กระดาษคำตอบปรนัย และสมุดคำตอบอัตนัยต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบก่อนออกจากห้องสอบ

           2.6 ให้ลงลายมือชื่อส่งข้อสอบ กระดาษคำตอบปรนัยและสมุดคำตอบอัตนัยก่อนออกจากห้องสอบ

           2.7 ห้ามลุกไปจากที่นั่งก่อนหมดเวลาสอบโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่คุมสอบก่อน เว้นแต่ ยกมือให้เจ้าหน้าที่คุมสอบทราบเพื่อส่งสมุดคำตอบกระดาษคำตอบและข้อสอบก่อนหมดเวลาทดสอบหรือเพื่อขออนุญาตใดๆ

           2.8 เมื่อออกจากห้องสอบไปแล้วต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่

      3. อุปกรณ์ที่จะใช้ในห้องสอบ มีดังนี้

           3.1 เจ้าหน้าที่คุมสอบจะจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน ได้แก่ ปากกา ดินสอดำ2B ไม้บรรทัด และยางลบ ให้ผู้เข้าทดสอบใช้ในการเขียนคำตอบทุกคน

           3.2 ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด อาทิ โทรศัพท์เคลื่อนที่ วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร เครื่องบันทึกภาพและเสียง เครื่องมือบอกเวลา นาฬิกา และอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ ของตนเองเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ยกเว้นเครื่องคิดเลข

           3.3 ห้ามนำตำรา หนังสือ บันทึกข้อความ เอกสาร โน้ตย่อใด ๆ เข้าห้องสอบ

       4. การปฏิบัติระหว่างการทดสอบ มีดังนี้

           4.1 ก่อนจัดทำข้อสอบให้เขียนชื่อ นามสกุล และเลขประจำตัวสอบ วิชาที่สอบ ครั้งที่สอบ ข้อที่ตอบ ลงบนกระดาษคำตอบปรนัยและบนปกสมุดคำตอบอัตนัยทุกเล่มเฉพาะในที่ที่กำหนด ด้วยปากกาที่จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น  กรณีกระดาษคำตอบปรนัยให้ระบายเลขประจำตัวสอบในวงกลมด้วยดินสอดำ 2B ให้ถูกต้อง หากเขียนหรือระบายเลขประจำตัวสอบไม่ถูกต้องจะถือว่าไม่ได้คะแนนในวิชานั้น แม้ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์จะรวบรวมคะแนนได้หรือไม่ได้ก็ตาม

           4.2 ห้ามเขียนชื่อ นามสกุล หรือลงลายมือชื่อผู้เข้าทดสอบ หรือทำเครื่องหมายใด ๆ ลงในกระดาษคำตอบหรือสมุดคำตอบโดยเด็ดขาด แม้ขีดฆ่าหรือตกเติมก็ห้ามลงชื่อกำกับไว้ เว้นแต่เป็นไปตาม 4.1

           4.3 ข้อสอบอัตนัย มีดังนี้

                    4.3.1 ให้เขียนคำตอบแต่ละข้อในสมุดคำตอบแต่ละเล่มตามสีที่กำหนด กรณีเขียนคำตอบ ในสมุดผิดเล่มไม่ตรงตามสีที่กำหนด ให้แจ้งเจ้าหน้าที่คุมสอบทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขและลงชื่อกำกับไว้

                    4.3.2 ให้เขียนคำตอบด้วยปากกาที่จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น  

                    4.3.3 ห้ามฉีกกระดาษออกจากสมุดคำตอบโดยเด็ดขาด 

                    4.3.4 ห้ามเขียนคำตอบเป็นภาษาอื่น ให้เขียนคำตอบเป็นภาษาไทยเท่านั้น เว้นแต่เป็นศัพท์เทคนิคอาจเขียนเป็นภาษาอังกฤษ 

           4.4 ข้อสอบปรนัย ให้ตอบในกระดาษคำตอบโดยระบายในวงกลมที่ต้องการแต่ละข้อเพียงวงกลมเดียวด้วยดินสอดำ 2B 

           4.5 ห้ามคัดลอกข้อสอบไม่ว่าจะทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด รวมทั้งห้ามนำข้อสอบ กระดาษคำตอบปรนัย หรือสมุดคำตอบอัตนัย ออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด

           4.6 ห้ามกระทำด้วยประการอื่นใดที่คณะอนุกรรมการเห็นว่าเป็นการทุจริตในการทดสอบ 

        5. บทลงโทษ

           5.1 กรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ 4.3 และ ข้อ 4.4 อนุกรรมการจะไม่ตรวจคำตอบและปรับเป็นสอบตกในข้อนั้น

           5.2 กรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ 2.6 ให้ถือว่าสอบตกในรายวิชานั้นของการทดสอบในครั้งนั้น

           5.3 กรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ 3.2 ที่พบในขณะที่มีการทำข้อสอบเจ้าหน้าที่คุมสอบจะให้ยุติการทำข้อสอบและให้ออกจากห้องสอบทันที และให้หมายความรวมถึงการตรวจพบภายหลังเวลาการทำข้อสอบสิ้นสุดลงแล้ว ให้ถือว่าสอบตกในรายวิชานั้นของการทดสอบในครั้งนั้น

           5.4 กรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ 2.4 ให้ถือว่าสอบตกทุกรายวิชาในการสอบครั้งนั้น และให้ตัดสิทธิ ในการเข้าทดสอบมีกำหนด 5 ปี นับแต่วันที่กระทำผิด

           5.5 กรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฎิบัติตามข้อ 4.5 เจ้าหน้าที่คุมสอบจะให้ยุติการทำข้อสอบและให้ออกจากห้องสอบทันที ให้ถือว่าสอบตกทุกรายวิชาในการสอบครั้งนั้น และให้ตัดสิทธิ ในการเข้าทดสอบมีกำหนด 5 ปี นับแต่วันที่กระทำผิด

           5.6 กรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ 3.3 หรือข้อ 4.6 เจ้าหน้าที่คุมสอบจะให้ยุติการทำข้อสอบและให้ออกจากห้องสอบทันที ให้ถือว่าสอบตกทุกรายวิชาในการสอบครั้งนั้น และให้ตัดสิทธิในการเข้าทดสอบตลอดไป

     

        การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้

              สภาวิชาชีพบัญชีจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทางเว็บไซต์ https://www.tfac.or.th ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ปิดรับสมัครสอบ โดยเป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบที่จะต้องติดตามและตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ หากผู้สมัครสอบรายใดพบว่ารายวิชาที่เข้ารับการทดสอบไม่ตรงตามที่ปรากฏบนใบเสร็จรับเงิน ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมแนบสำเนาใบเสร็จรับเงินเพื่อตรวจสอบความถูกต้องภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อ หากเลยเวลาที่กำหนดสภาวิชาชีพบัญชีจะยึดถือตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้


  ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่เกี่ยวข้องกับผู้ขอเข้าทดสอบ


  แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง  แบบหนังสืออุทธรณ์ผลการทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (อท.1)


  แบบคำขอเปลี่ยนแปลงวันเวลาดูผลการทดสอบ  โพสต์เมื่อ :
  19 ต.ค. 2560 14:36:22
   277001
  ผู้เข้าชม
  สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์