ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

     สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นองค์กรวิชาชีพบัญชีของประเทศไทยที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 มีฐานะเป็นนิติบุคคล  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิชาชีพบัญชี ด้วยความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่จะพัฒนาองค์กรให้มีความทันสมัย จึงต้องการทีมงานที่มีคุณภาพ มีศักยภาพ มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะช่วยกันพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้าเทียบเท่าระดับสากล สภาวิชาชีพบัญชีฯ จึงขอเชิญผู้ที่พร้อมจะร่วมทีมเข้ามาช่วยกันพัฒนาองค์กรตามตำแหน่งงานที่ประกาศ

     เนื่องจากสภาวิชาชีพบัญชีฯ กำลังขยายงานหากท่านใดมีความยินดีจะมาร่วมงานกับสภาวิชาชีพบัญชีนอกเหนือ จากตำแหน่งงานที่ประกาศ สามารถยื่นใบสมัครเข้ามาได้ทาง E-mail : hr@tfac.or.th , Apichaya.pi@tfac.or.th

ตำแหน่งงาน จำนวนที่เปิดรับ
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ (IT) 1 อัตรา
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Senior Developer 1 อัตรา
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้จัดการส่วนงานทะเบียน 1 อัตรา
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ผู้ชำนาญการด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รับสมัครด่วน! 1 อัตรา
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่อาวุโสการตลาด 1 อัตรา
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 1 อัตรา
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่ส่วนงานเลขานุการ (จัดการประชุม) 1 อัตรา
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
นักวิชาการ 1 อัตรา
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร 1 อัตรา
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดใบสมัคร

คุณสมบัติทั่วไป (เบื้องต้น)
1. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
2. มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ มั่นใจในตัวเอง และรับผิดชอบในการทำงาน
3. มีมนุษยสัมพันธ์ และการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี
4. มีทัศนคติในทางบวก มีจริยธรรมในการทำงาน ซื่อสัตย์และอดทน
5. มีความเคารพและปฏิบัติตามระเบียบวินัยขององค์กรอย่างเคร่งครัด

เวลา และ สถานที่ปฏิบัติงาน
09.00-18.00 น. ( ปฏิบัติงานเต็มเวลา)
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานใหญ่ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

สวัสดิการที่จะได้รับ
1. ประกันสังคม
2. ประกันสุขภาพ (ประกันกลุ่ม)
3. ค่าล่วงเวลา
4. ตรวจสุขภาพประจำปี
5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
6. โบนัสประจำปี
7. อื่น ๆ (หากมี)

วิธีการสมัคร
1. ส่งใบสมัครและประวัติ ได้ที่ ส่วนงานบุคคล สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 วงเล็บมุมซอง“สมัครงาน
2. ติดต่อโดยตรงที่ส่วนงานบุคคล คุณยุพาพร ทุมมาลา โทรศัพท์ 02-685 2503 หรือ คุณอภิชญา ผิวทองดี 02-685 2527, 083-096 5224 หรือส่งข้อมูลการสมัครงานได้ทาง E-mail : hr@tfac.or.th

โพสต์เมื่อ :
10 ต.ค. 2560 14:36:09
 55551
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์