สำนักงานสาขา

สำนักงานสาขา

สำนักงานสาขาสงขลา

 • ประธานสาขา    ผศ. ดร.กุลวดี ลิ่มอุสันโน
 • ผู้ประสานงาน    นางสาวญาณิศา ขุนเพ็ชร
 • ที่ตั้ง    ภาควิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 15 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112
 • Email address    songkhla@tfac.or.th
 • หมายเลขติดต่อ    โทรศัพท์ : 074 558912
                                  โทรสาร : 074 558851
                                  มือถือ : 081 969 1551 (ผศ. ดร.กุลวดี), 062 968 4075 (นางสาวญาณิศา)
 • พื้นที่ปฏิบัติการ    สงขลา, ยะลา, นราธิวาส, พัทลุง, สตูล, ตรัง, ปัตตานี

สำนักงานสาขาสุราษฎร์ธานี

 • ประธานสาขา    ผศ.กัณฐาภรณ์ ชัยกิตติกุล
 • ผู้ประสานงาน    นางสาวทิพพาภรณ์ พัฒคายน
 • ที่ตั้ง    อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ห้องสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชั้น 3 เลขที่ 272 ถนนสุราษฎร์-นาสาร หมู่ 9 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100
 • Email address    surattanee@tfac.or.th
 • หมายเลขติดต่อ    โทรศัพท์ : 077 913369
                                  มือถือ : 093 549 5541 (ผศ.กัณฐาภรณ์), 091 915 5626 (นางสาวทิพพาภรณ์)
 • พื้นที่ปฏิบัติการ    สุราษฎร์ธานี, ชุมพร, ระนอง, นครศรีธรรมราช

สำนักงานสาขาเชียงใหม่

 • ประธานสาขา    รศ. ดร.นฤนาถ ศราภัยวานิช
 • ผู้ประสานงาน    นางสาวพัณณ์ชิตา กระจาย
 • ที่ตั้ง    อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 2 เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
 • Email address    chiangmai@tfac.or.th
 • หมายเลขติดต่อ    โทรศัพท์ : 053 944922
                                  โทรสาร : 053 892686
                                  มือถือ : 087 178 4514 (นางสาวพัณณ์ชิตา)
 • พื้นที่ปฏิบัติการ    เชียงใหม่, ลำพูน, ลำปาง, พะเยา, เชียงราย, แม่ฮ่องสอน, แพร่, น่าน

สำนักงานสาขาชลบุรี

 • ประธานสาขา    นางจัญจลา ศิวะมาศ
 • ผู้ประสานงาน    นายอานนท์ ปุ้ยเจริญ
 • ที่ตั้ง    อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้น 1 ห้อง 101B เลขที่ 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130
 • Email address    chonburi@tfac.or.th
 • หมายเลขติดต่อ    โทรศัพท์ : 038 394363
                                มือถือ : 092 892 9009 (นายอานนท์)
 • พื้นที่ปฏิบัติการ    ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา

สำนักงานสาขานครราชสีมา

 • ประธานสาขา    ผศ. ดร.ระบิล พ้นภัย
 • ผู้ประสานงาน    นางสาวศรัญญา คมขุนทด, นางสาววีณา หนูสันเทียะ
 • ที่ตั้ง    คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เลขที่ 744 ถนนสุรนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
 • Email address    khorat@tfac.or.th
 • หมายเลขติดต่อ    โทรศัพท์ : 044 233000 ต่อ 3610-3616
                                  โทรสาร : 044 233076
                                  มือถือ : 098 496 2298 (นางสาววีณา)
 • พื้นที่ปฏิบัติการ    นครราชสีมา, ชัยภูมิ, ปราจีนบุรี, สระบุรี

สำนักงานสาขาขอนแก่น

 • ประธานสาขา    ผศ. ดร.ศิริลักษณ์ ศุทธชัย
 • ผู้ประสานงาน    นางสาวนภัสสร สมภาร
 • ที่ตั้ง    คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
 • Email address    khonkean@tfac.or.th
 • หมายเลขติดต่อ    โทรศัพท์ : 043 347742
                                  โทรสาร : 043 347742
                                  มือถือ : 062 159 1112 (นางสาวนภัสสร)
 • พื้นที่ปฏิบัติการ    ขอนแก่น, อุดรธานี, หนองคาย, หนองบัวลำภู, เลย

สำนักงานสาขาภูเก็ต

 • ประธานสาขา    นางสุกัญญา พฤฒิพันธ์
 • ผู้ประสานงาน    นางสาวจุฬารัตน์ โฆษิตานราพร
 • ที่ตั้ง    เลขที่ 26/227 หมู่ 9 ถนนศักดิเดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
 • Email address    phuket@tfac.or.th
 • หมายเลขติดต่อ    มือถือ : 081 892 8747 (นางพรรณ์ธัญกร), 081 245 5997 (นางสาวจุฬารัตน์)
 • พื้นที่ปฏิบัติการ    ภูเก็ต, กระบี่, พังงา

สำนักงานสาขานครสวรรค์

 • ประธานสาขา    นางธนพร กุศลธรรมรัตน์
 • ผู้ประสานงาน    นางสาวกันตยา มานนท์
 • ที่ตั้ง    เลขที่ 89/11 ถนนมาตุลี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
 • Email address    nakornsawan@tfac.or.th
 • หมายเลขติดต่อ    โทรศัพท์ : 056 226402
                                  โทรสาร : 056 228466
                                  มือถือ : 081 680 0660 (นางธนพร), 081 379 0296 และ 083 954 1495 (นางสาวกันตยา)
 • พื้นที่ปฏิบัติการ    นครสวรรค์, อุทัยธานี, กำแพงเพชร, ลพบุรี, ชัยนาท, สิงห์บุรี

สำนักงานสาขาอุบลราชธานี

 • ประธานสาขา    นายสมชัย ปรีดาสันติ์
 • ผู้ประสานงาน    นางสาวอรอนงค์ วรจิตร
 • ที่ตั้ง    คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
 • Email address    ubon@tfac.or.th
 • หมายเลขติดต่อ    โทรศัพท์ : 045 209040
                                  โทรสาร : 045 209040
                                  มือถือ : 081 877 5100 (นายสมชัย), 081 547 3404 (นางเพ็ญประภา), 081 321 6066 (นางสาวอรอนงค์)
 • พื้นที่ปฏิบัติการ    อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, ยโสธร, อำนาจเจริญ, มุกดาหาร, บึงกาฬ

สำนักงานสาขามหาสารคาม

 • ประธานสาขา    รศ.กรไชย พรลภัสรชกร
 • ผู้ประสานงาน    นางสาวมลฤดี อินทะพุฒ
 • ที่ตั้ง    คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เลขที่ 41 หมู่ 20 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
 • Email address    mahasarakham@tfac.or.th
 • หมายเลขติดต่อ    โทรศัพท์ : 043 754333 ต่อ 3444
                                  มือถือ : 086 234 6932, 085 855 6926 (นางสาวมลฤดี)
 • พื้นที่ปฏิบัติการ    มหาสารคาม, กาฬสินธุ์, สกลนคร, นครพนม

สำนักงานสาขาระยอง

 • ประธานสาขา    ผศ. ดร.ไพรัช พรพันธ์เดชวิทยา
 • ผู้ประสานงาน    ผศ. ดร.อนุชา ถาพยอม
 • ที่ตั้ง    คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เลขที่ 19 หมู่ 11 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
 • Email address    rayong@tfac.or.th
 • หมายเลขติดต่อ    โทรศัพท์ : 038 627021
                                  มือถือ : 081 910 9994 (ผศ. ดร.ไพรัช), 081 574 8353 (ผศ. ดร.อนุชา)
 • พื้นที่ปฏิบัติการ    ระยอง, จันทบุรี, ตราด

สำนักงานสาขาพิษณุโลก

 • ประธานสาขา    ดร.ศิรัตน์ สนชัย
 • ผู้ประสานงาน    นางภัทรพร ศรีสุธรรม
 • ที่ตั้ง    ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
 • Email address    phitsanulok@tfac.or.th
 • หมายเลขติดต่อ    โทรศัพท์ : 055 964941
                                  โทรสาร : 055 964800
                                  มือถือ : 081 532 1169 (ดร.ศิรัตน์), 089 707 6539 (นางภัทรพร)
 • พื้นที่ปฏิบัติการ    พิษณุโลก, พิจิตร, ตาก, เพชรบูรณ์, สุโขทัย, อุตรดิตถ์

สำนักงานสาขาสุรินทร์

 • ประธานสาขา    ดร.ปิยนุช ปรากฎดี
 • ผู้ประสานงาน    ดร.ปิยนุช ปรากฎดี
 • ที่ตั้ง    คณะวิทยาการจัดการ อาคารวิทยาลัยการจัดการบันทายศรี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เลขที่ 186 หมู่ 1 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
 • Email address    surin@tfac.or.th
 • หมายเลขติดต่อ    มือถือ : 063 428 9654 (ดร.ปิยนุช)
 • พื้นที่ปฏิบัติการ    สุรินทร์, บุรีรัมย์, ร้อยเอ็ด, สระแก้ว
ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2564
โพสต์เมื่อ :
10 ต.ค. 2560 15:55:58
 22831
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์