คณะกรรมการจรรยาบรรณ

คณะกรรมการจรรยาบรรณ

1 นายสุรชัย สนธิรติ ประธานคณะกรรมการ
2 นางสาวเยาวดี รุ่งโรจน์ชัยพร กรรมการ
3 นายโยธิน จ๋วงพานิช กรรมการ
4 นายวิชิต กรวิทยาคุณ กรรมการ
5 นายสงวน พงศ์หว่าน กรรมการ
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช สูงสว่าง กรรมการ
7 ดร.พรรณขนิตตา บุญครอง กรรมการ
8 รองศาสตราจารย์สุรีย์ วงศ์วณิช กรรมการ
9 นางสาวผาณิต เกิดโชคชัย กรรมการ
10 นายสมศักดิ์ ธนไพศาลสกุล กรรมการ
11 นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ กรรมการ

ที่ปรึกษาของคณะกรรมการจรรยาบรรณ

1 นายกมล จันทิมา
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม
3 นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์
4 นายศุกรีย์ แก้วเจริญ
5 นางสาวสมศรี ธัญญชีวี

กฎบัตรของคณะกรรมการจรรยาบรรณ Click

ตัวอย่างการประพฤติผิดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

  • งานสัมมนา เรื่อง คำอธิบายคำชี้แจงข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 19) จรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี สำหรับผู้สอบบัญชีและผู้ทำบัญชี เมื่อวันที่ 22 และ 23กรกฎาคม พ.ศ. 2557 โดยมีคุณประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์   กรรมการจรรยาบรรณ เป็นวิทยากรในการสัมมนา Click
  • Newsletter ฉบับที่ 41 Click
  • Newsletter ฉบับที่ 42 Click
  • Newsletter ฉบับที่ 58 Click
  • Newsletter ฉบับที่ 64 Click
  • Newsletter ฉบับที่ 81 Click

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์