คณะกรรมการจรรยาบรรณ

คณะกรรมการจรรยาบรรณ

1 นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ ประธานคณะกรรมการ
2 นายโกมินทร์ ลิ้นปราชญา กรรมการ
3 นายชัคพัฒน์ นัสการ กรรมการ
4 นางปะราลี สุคนธมาน กรรมการ
5 นางสาวพรทิพย์ อุยะกุล กรรมการ
6 นายโยธิน จ๋วงพานิช กรรมการ
7 ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร กรรมการ
8 นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ กรรมการ
9 นางสาวนิดาพร อัศวธีระเกียรติ์ กรรมการ
10 นายพงษ์อมร นิ่มพูลสวัสดิ์ กรรมการ
11 นายวีระ ภักดีนฤพัทธ์ กรรมการ
12 นายสุพจน์ ปานน้อย กรรมการ

ที่ปรึกษาของคณะกรรมการจรรยาบรรณ

1 ผศ.แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม
2 นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์
3 นายสุรชัย สนธิรติ
4 นายเจษฎา อนุจารี
5 นางสาวผาณิต เกิดโชคชัย
6 นายสมศักดิ์ ธนไพศาลสกุล
7 นางสาวสมศรี ธัญญชีวี

กฎบัตรของคณะกรรมการจรรยาบรรณ Click

ตัวอย่างการประพฤติผิดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

  • งานสัมมนา เรื่อง คำอธิบายคำชี้แจงข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 19) จรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี สำหรับผู้สอบบัญชีและผู้ทำบัญชี เมื่อวันที่ 22 และ 23กรกฎาคม พ.ศ. 2557 โดยมีคุณประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์   กรรมการจรรยาบรรณ เป็นวิทยากรในการสัมมนา Click
  • Newsletter ฉบับที่ 41 Click
  • Newsletter ฉบับที่ 42 Click
  • Newsletter ฉบับที่ 58 Click
  • Newsletter ฉบับที่ 64 Click
  • Newsletter ฉบับที่ 81 Click

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์