คณะกรรมการจรรยาบรรณ

คณะกรรมการจรรยาบรรณ

1 นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ ประธานคณะกรรมการ
2 นางสาวผาณิต เกิดโชคชัย กรรมการ
3 ดร.พรรณขนิตตา บุญครอง กรรมการ
4 นายสมศักดิ์ ธนไพศาลสกุล กรรมการ
5 นายโกมินทร์ ลิ้นปราชญา กรรมการ
6 นายชัคพัฒน์ นัสการ กรรมการ
7 นางปะราลี สุคนธมาน กรรมการ
8 นางสาวพรทิพย์ อุยะกุล กรรมการ
9 นายโยธิน จ๋วงพานิช กรรมการ
10 ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร กรรมการ
11 นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ กรรมการ

ที่ปรึกษาของคณะกรรมการจรรยาบรรณ

1 นายกมล จันทิมา
2 ผศ.แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม 
3 นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์
4 นายสุรชัย สนธิรติ
5 นายเจษฎา อนุจารี
6 นายวิชิต กรวิทยาคุณ
7 นายศุกรีย์ แก้วเจริญ 
8 นางสาวสมศรี ธัญญชีวี 

กฎบัตรของคณะกรรมการจรรยาบรรณ Click

ตัวอย่างการประพฤติผิดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

  • งานสัมมนา เรื่อง คำอธิบายคำชี้แจงข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 19) จรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี สำหรับผู้สอบบัญชีและผู้ทำบัญชี เมื่อวันที่ 22 และ 23กรกฎาคม พ.ศ. 2557 โดยมีคุณประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์   กรรมการจรรยาบรรณ เป็นวิทยากรในการสัมมนา Click
  • Newsletter ฉบับที่ 41 Click
  • Newsletter ฉบับที่ 42 Click
  • Newsletter ฉบับที่ 58 Click
  • Newsletter ฉบับที่ 64 Click
  • Newsletter ฉบับที่ 81 Click

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์