คณะกรรมการจรรยาบรรณ

คณะกรรมการจรรยาบรรณ

1 นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ ประธานคณะกรรมการ
2 นายนเรศร์ จันทร์สุริยะเขต กรรมการ
3 นางพูนทรัพย์ สกุณี กรรมการ
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา กรรมการ
5 นางพรรณขนิตตา บุญครอง กรรมการ
6 ดร.สุธา เจียรนัยกุลวานิช กรรมการ
7 รองศาสตราจารย์สุรีย์ วงศ์วณิช กรรมการ
8 นางสาวเยาวดี รุ่งโรจน์ชัยพร กรรมการ
9 นายวิชิต กรวิทยาคุณ กรรมการ
10 นายสงวน พงศ์หว่าน กรรมการ
11 นายสุรชัย สนธิรติ กรรมการ
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช สูงสว่าง กรรมการ
13 นายโยธิน จ๋วงพานิช กรรมการ

ที่ปรึกษาของคณะกรรมการจรรยาบรรณ

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม
2 นายศุกรีย์ แก้วเจริญ
3 นางสาวสมศรี ธัญญชีวี

กฎบัตรของคณะกรรมการจรรยาบรรณ Click

ตัวอย่างการประพฤติผิดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

  • งานสัมมนา เรื่อง คำอธิบายคำชี้แจงข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 19) จรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี สำหรับผู้สอบบัญชีและผู้ทำบัญชี เมื่อวันที่ 22 และ 23กรกฎาคม พ.ศ. 2557 โดยมีคุณประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์   กรรมการจรรยาบรรณ เป็นวิทยากรในการสัมมนา Click
  • Newsletter ฉบับที่ 41 Click
  • Newsletter ฉบับที่ 42 Click
  • Newsletter ฉบับที่ 58 Click
  • Newsletter ฉบับที่ 64 Click
  • Newsletter ฉบับที่ 81 Click

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์