ผังองค์กร

ผังองค์กร


รายนามผู้บริหารสภาวิชาชีพบัญชี

                                                                  ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ

นางภูษณา แจ่มแจ้ง ผู้อำนวยการ

รายนามผู้จัดการฝ่าย

นายกิตติพงษ์ เลิศอนันต์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการ

นางสาวนิตยา ภูมิชัยวิจิตร์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

นายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ

นางสาวรัตนาภรณ์ สุวรรณยิ่งยง หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการจรรยาบรรณ

รายนามผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย

นายสายชล เชื้อทหาร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย

นางสาวสุธีรา หงษ์มณี ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเลขานุการ

นางสาวอนงค์ ตันตราภิรมย์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

นางสาวภัทรินทร์ ทัตติ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการ

นางสาวสุจิตรา คีรี  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการ
รายนามผู้จัดการส่วนงาน

นายนิกร เพ็ชรคล้าย ผู้จัดการส่วนงานวิศวกรรมระบบอาคาร
และความปลอดภัย

นางพรศรี บุญเชิด ผู้จัดการส่วนงานทดสอบผู้สอบบัญชี

นายบวร ศะศิงาม ผู้จัดการส่วนงานกฎหมาย

นางสาวสาวิตา สุวรรณกูล ผู้จัดการส่วนงานสื่อสารองค์กร

นางสาวเสาวลี เสนาการ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริการสมาชิกและกำกับดูแล

นางสาวสุรีย์พร วงษ์คำหาญ ผู้จัดการส่วนงานโครงสร้างเทคโนโลยีและเครือข่าย

นางสาวอภิชญา ผิวทองดี ผู้จัดการส่วนงานบุคคล

นางสาวจุฑารัตน์ สันติพรรค หัวหน้าส่วนงานพิจารณาคดีจรรยาบรรณ ทีมที่ 1

นางจริยา วัชรชลธี หัวหน้าส่วนงานพิจารณาคดีจรรยาบรรณ ทีมที่ 2
โพสต์เมื่อ :
3 ต.ค. 2560 14:44:24
 32194
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์