ผังองค์กร

ผังองค์กรรายนามผู้บริหารสภาวิชาชีพบัญชี

                                                                  ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ

ดร.เจนเนตร มณีนาค ผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นายกิตติพงษ์ เลิศอนันต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นางสาวนิตยา ภูมิชัยวิจิตร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

รายนามผู้จัดการฝ่าย

นายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ

นางสาวรัตนาภรณ์ สุวรรณยิ่งยง หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการจรรยาบรรณ

นายวีระเดช เตชะวรินทร์เลิศ ผู้จัดการฝ่าย
ฝ่ายบริการสมาชิกและกำกับดูแล

รายนามผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย

นายสายชล เชื้อทหาร ผู้ช่วยผู้จัดการ
ฝ่ายกฎหมาย

นางสาวสุธีรา หงษ์มณี ผู้ช่วยผู้จัดการ
ฝ่ายเลขานุการ

นางสาวภัทรินทร์ ทัตติ ผู้ช่วยผู้จัดการ
ฝ่ายบริหารจัดการ

นางสาวสุจิตรา คีรี  ผู้ช่วยผู้จัดการ
ฝ่ายสถาบันพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพชั้นสูง
(TFAC Academy)
นางสาวเสาวลี เสนาการ ผู้ช่วยผู้จัดการ
ฝ่ายบริการสมาชิกและกำกับดูแลนางสาวสุรีย์พร วงษ์คำหาญ ผู้ช่วยผู้จัดการ
ฝ่ายบริหารจัดการ (ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)
นางสาวพิชญากร วณิชสุขสัมพันธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเลขานุการ 2
       
รายนามผู้จัดการส่วนงาน

นางสาวสุพาพรรณ คำสุวรรณ ผู้จัดการส่วนงานการเงิน

นางสาวกัญญ์ณณัฏฐ์ ด่านลำมะจาก ผู้จัดการส่วนงานบัญชี


นายนิกร เพ็ชรคล้าย ผู้จัดการส่วนงานวิศวกรรม
ระบบอาคาร และความปลอดภัย

นางสาวนวพร อัฒจักร ผู้จัดการส่วนงานอำนวยการ

นางพรศรี บุญเชิด ผู้จัดการ
ส่วนงานทดสอบผู้สอบบัญชี

นายบวร ศะศิงาม ผู้จัดการ
ส่วนงานกฎหมาย

นายประพัทธ์ ทองโปร่ง ผู้จัดการ
ส่วนงานพัฒนาระบบสารสนเทศ

นางสาวศิริพร เย็นสำราญ ผู้จัดการศูนย์ทดสอบและประเมินผล

นางสาวโสภิตา สุ่มสังข์ ผู้จัดการศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศ

นางสาวอภิชญา ผิวทองดี ผู้จัดการ
ส่วนงานบุคคล

นายอดิสรณ์ พักพงษ์ ผู้จัดการศูนย์อบรมและพัฒนาวิชาชีพ

นางสาวจุฑารัตน์ สันติพรรค หัวหน้าส่วนงานพิจารณาคดีจรรยาบรรณ ทีมที่ 1

นางจริยา วัชรชลธี หัวหน้าส่วนงานพิจารณาคดีจรรยาบรรณ ทีมที่ 2

นายกวิน กิ้มยก ผู้จัดการส่วนงานสื่อสารองค์กร
โพสต์เมื่อ :
3 ต.ค. 2560 14:44:24
 45126
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์