ผังองค์กร

ผังองค์กรรายนามผู้บริหารสภาวิชาชีพบัญชี

                                                                  ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ

นางภูษณา แจ่มแจ้ง ผู้อำนวยการ

รายนามผู้จัดการฝ่าย

นายกิตติพงษ์ เลิศอนันต์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการ

นางสาวนิตยา ภูมิชัยวิจิตร์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

นายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ

นางสาวรัตนาภรณ์ สุวรรณยิ่งยง หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการจรรยาบรรณ

นายวีระเดช เตชะวรินทร์เลิศ ผู้จัดการฝ่าย
ฝ่ายบริการสมาชิกและกำกับดูแล

รายนามผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย

นายสายชล เชื้อทหาร ผู้ช่วยผู้จัดการ
ฝ่ายกฎหมาย

นางสาวสุธีรา หงษ์มณี ผู้ช่วยผู้จัดการ
ฝ่ายเลขานุการ

นางสาวอนงค์ ตันตราภิรมย์ ผู้ช่วยผู้จัดการ
ฝ่ายบัญชีและการเงิน

นางสาวภัทรินทร์ ทัตติ ผู้ช่วยผู้จัดการ
ฝ่ายบริหารจัดการ

นางสาวสุจิตรา คีรี  ผู้ช่วยผู้จัดการ
TFAC Academy
(สถาบันพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพชั้นสูงแห่งสภาวิชาชีพบัญชี)
นางสาวเสาวลี เสนาการ ผู้ช่วยผู้จัดการ
ฝ่ายบริการสมาชิกและกำกับดูแลนางสาวสุรีย์พร วงษ์คำหาญ ผู้ช่วยผู้จัดการ
ฝ่ายบริหารจัดการ (ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)
รายนามผู้จัดการส่วนงาน

นางสาวกัญญ์ณณัฏฐ์ ด่านลำมะจาก ผู้จัดการส่วนงานบัญชี


นายนิกร เพ็ชรคล้าย ผู้จัดการส่วนงานวิศวกรรม
ระบบอาคาร และความปลอดภัย

นางสาวนวพร อัฒจักร ผู้จัดการส่วนงานอำนวยการ

นางพรศรี บุญเชิด ผู้จัดการ
ส่วนงานทดสอบผู้สอบบัญชี

นายบวร ศะศิงาม ผู้จัดการ
ส่วนงานกฎหมาย

นายประพัทธ์ ทองโปร่ง ผู้จัดการ
ส่วนงานพัฒนาระบบสารสนเทศ

นางสาวพิชญากร วณิชสุขสัมพันธ์ ผู้จัดการส่วนงานเลขานุการวิชาชีพด้านอื่น ๆ

นางสาวศิริพร เย็นสำราญ ผู้จัดการศูนย์ทดสอบและประเมินผล

นางสาวโสภิตา สุ่มสังข์ ผู้จัดการศูนย์วิจัยและกำหนดกลยุทธ์เพื่อความเป็นเลิศ

นางสาวอภิชญา ผิวทองดี ผู้จัดการ
ส่วนงานบุคคล

นายอดิสรณ์ พักพงษ์ ผู้จัดการศูนย์อบรมและพัฒนาวิชาชีพ

นางสาวจุฑารัตน์ สันติพรรค หัวหน้าส่วนงานพิจารณาคดีจรรยาบรรณ ทีมที่ 1

นางจริยา วัชรชลธี หัวหน้าส่วนงานพิจารณาคดีจรรยาบรรณ ทีมที่ 2

นายกวิน กิ้มยก ผู้จัดการส่วนงานสื่อสารองค์กร
โพสต์เมื่อ :
3 ต.ค. 2560 14:44:24
 40314
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์