ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์

  • ตราสัญลักษณ์หลัก

          ใช้ในกิจกรรมเป็นทางการและกิจกรรมทั่วไป อาทิเช่น เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานด้านกฎหมาย ป้ายประชาสัมพันธ์ในพิธีการต่าง ๆ ตราประทับ ใบประกาศนียบัตร หัวจดหมาย หรือ บันทึกข้อความ เป็นต้น

สีที่ใช้ในการออกแบบ 
สีน้ำเงิน
: ความซื่อสัตย์ ความสามัคคี และมั่นคง
สีแดง : ตื่นตัว รวดเร็ว
สีฟ้า : ความสดใส และอนาคตที่ดี
สีเหลืองทอง : มีคุณค่า คุณภาพ ความเจริญรุ่งเรืองและการพัฒนาให้ก้าวหน้า

ดาวน์โหลดไฟล์ตราสัญลักษณ์ (ไฟล์หลัก) คลิก

รูปหนังสือ และเส้นริ้ว 3 เส้น เป็นผืนธงไตรรงค์หมุนรอบๆ

สื่อถึงการส่งเสริมและการพัฒนาวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย

ริ้วหมุนที่เป็นรูปคนหมุนรอบๆ

สื่อถึงอิสระของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทั้ง 6 ด้าน ได้แก่
- ด้านการทำบัญชี
- ด้านการสอบบัญชี
- ด้านการบัญชีบริหาร
- ด้านการวางระบบบัญชี
- ด้านการบัญชีภาษีอากร
- ด้านการศึกษาเทคโนโลยีการบัญชี

  • โลโก้ภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม)

          ใช้ในกิจกรรมด้านงานต่างประเทศ ของสภาวิชาชีพบัญชี หรือกิจกรรมอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

สีที่ใช้ในการออกแบบ 
สีน้ำเงิน
: ความซื่อสัตย์ ความสามัคคี และมั่นคง
สีแดง : ตื่นตัว รวดเร็ว
สีฟ้า : ความสดใส และอนาคตที่ดี
สีเหลืองทอง : มีคุณค่า คุณภาพ ความเจริญรุ่งเรืองและการพัฒนาให้ก้าวหน้า

ดาวน์โหลดไฟล์ตราสัญลักษณ์ (เพิ่มเติม) คลิก

ตัวอักษร “TFAC” โดยย่อมาจาก คำว่า “FEDERATION OF ACCOUNTING PROFESSIONS” โดยมีความหมายและคำแปล ดังนี้

  • ตัวอักษร T ย่อมาจาก อักษรตัวแรก ของคำว่า THAILAND แปลว่า ประเทศไทย
  • ตัวอักษร F ย่อมาจาก อักษรตัวแรกของคำว่า FEDERATION แปลว่า สภา, สหพันธ์
  • ตัวอักษร AC ย่อมาจาก อักษรสองตัวแรก ของคำว่า ACCOUNTING PROFESSIONS แปลว่า วิชาชีพบัญชี,
    ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
    เมื่อรวมกันแล้วจึงเป็นคำย่อว่า “TFAC”

            สภาวิชาชีพบัญชี ได้รับพระมหากรุณาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานอนุญาตให้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2548 ยังความสำนึกในพระมหากรุณาลความปลื้มปิติมาสู่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทุกคน นับเป็นขวัญกำลังใจที่ทุกคนปรารถนา และตระหนักถึงภารกิจและความรับผิดชอบที่สภาวิชาชีพบัญชีจะต้องปฏิบัติ อย่างสมบูรณ์ที่สุดให้สมกับที่ทรงมีพระมหากรุณาต่อสภาวิชาชีพบัญชีเป็นล้นพ้น

โพสต์เมื่อ :
10 ต.ค. 2560 14:29:35
 36821
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์