คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านต่าง ๆ

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านต่าง ๆ


    1. คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี
1 นายพิชิต ลีละพันธ์เมธา ประธานกรรมการ
2 นางสาวฟ้ามุ่ย ตรีกาญจโนทัย ที่ปรึกษา
3 นายสุขุม โพธิสวัสดิ์ ที่ปรึกษา
4 นายอนุวัฒน์ จงยินดี ที่ปรึกษา
5 ผศ. ดร.อุษารัตน์ ธีรธร กรรมการ
6 นายกฤษฎา วรรธนะภาคิน กรรมการ
7 นางกัญญา นิวัฒนสกุล กรรมการ
8 นางสาวภาสิน จันทรโมลี กรรมการ
9 นางมนทิรา ห้วยหงษ์ทอง กรรมการ
10 นายราชิต ไชยรัตน์ กรรมการ
11 นายสันติ วิทยาพิภพสกุล กรรมการ
12 นางสาวสุจิตรา มะเสนา กรรมการ
13 นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล กรรมการ
14 นายโสภณ บำเทิงเวชช์ กรรมการ
15 นางอัญชลี มณีท่าโพธิ์ กรรมการ
16 นางวัทธยา พรพิพัฒน์กุล กรรมการและเลขานุการ


    2. คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี
1 นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ประธานกรรมการ
2 นายปกรณ์ เพ็ญภาคกุล ที่ปรึกษา
3 นายณัฐเสกข์ เทพหัสดิน ที่ปรึกษา
4 รศ. ดร.สมพงษ์ พรอุปถัมภ์ กรรมการ
5 ผศ. ดร.ชาญชัย ตั้งเรือนรัตน์ กรรมการ
6 ผศ. ดร.วศินี ธรรมศิริ กรรมการ
7 นางสาวเกษศิรินทร์ ปิ่นภูวดล กรรมการ
8 นายชูพงษ์ สุรชุติกาล กรรมการ
9 นายธนากร ฝักใฝ่ผล กรรมการ
10 นางสาวบุญรัตน์ อาจหาญรณฤทธิ์ กรรมการ
11 นางสาวพุทธชาด ตันหยง กรรมการ
12 นางสาวยุพาวดี วรรณเลิศ กรรมการ
13 นางสาววราภรณ์ ตันติยุทธ กรรมการ
14 นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ กรรมการ
15 นายสุเมธ แจ้งสามสี กรรมการ
16 นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ กรรมการและเลขานุการ


    3. คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร
1 นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ประธานกรรมการ
2 นายจักรชัย บุญยะวัตร ที่ปรึกษา
3 นางสาวทอแสง ไชยประวัติ ที่ปรึกษา
4 นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต ที่ปรึกษา
5 นางสาวภัทรลดา สง่าแสง ที่ปรึกษา
6 นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี ที่ปรึกษา
7 ดร.สุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย กรรมการ
8 ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน กรรมการ
9 นายกันย์ ศรีสมพงษ์ กรรมการ
10 นางสาวฉันทนุช โชติกพนิช กรรมการ
11 นางนดารัตน์ ป้อมตรี กรรมการ
12 นางสาวนัยน์ปพร สกุลญาติ กรรมการ
13 นายนิธีพงษ์ เตชะมนตรีกุล กรรมการ
14 นางสาวรสา กาญจนสาย กรรมการ
15 นางวลิตา เผ่าศรีเจริญ กรรมการ
16 นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ กรรมการ


    4. คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร
1 นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ ประธานกรรมการ
2 นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ ที่ปรึกษา
3 ดร.อนุรักษ์ ไกรยุทธ ที่ปรึกษา
4 นางสาวจันทนา ศรีวิริยะเลิศกุล ที่ปรึกษา
5 นายชุมพร เสนไสย ที่ปรึกษา
6 นายชูชาติ รอดทอง ที่ปรึกษา
7 นางสาวพรเพ็ญ เอื้อปิยะชาติ ที่ปรึกษา
8 นางสาวเพชรา สงวนยวง ที่ปรึกษา
9 นางสาวภาวนา ธรรมศิลา ที่ปรึกษา
10 นางสาวยุวดี ฤทธิรงค์ ที่ปรึกษา
11 นายสมบูรณ์ วีระวุฒิวงศ์ ที่ปรึกษา
12 นายสาโรช ทองประคำ ที่ปรึกษา
13 นายสิริชัย ทองดี ที่ปรึกษา
14 ดร.ณภัค วรจิรปัญชญา กรรมการ
15 นางชลลดา ฟูวัฒนศิลป์ กรรมการ
16 นางสาวณัฏฐรินทร พลภูงา กรรมการ
17 นางสาวทวีศรี วิกยาธิปัตย์ กรรมการ
18 นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก กรรมการ
19 นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต กรรมการ
20 นางสาววิไล วัชรชัยสิริกุล กรรมการ
21 นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์ กรรมการ
22 นางสันทนา ศักดิ์สุทธยาคม กรรมการ
23 นางสาวสุชาดา กรวิทยาศิลป กรรมการ


    5. คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี
1 รศ. ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร ประธานกรรมการ
2 รศ.กอบแก้ว รัตนอุบล ที่ปรึกษา
3 รศ.จันทนา สาขากร ที่ปรึกษา
4 นายปกรณ์ เพ็ญภาคกุล ที่ปรึกษา
5 นายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์ ที่ปรึกษา
6 ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ปรึกษา
7 รศ. ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ กรรมการ
8 รศ.ศรัณย์ ชูเกียรติ กรรมการ
9 ผศ. ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ กรรมการ
10 ผศ. ดร. นนทวรรณ ยมจินดา กรรมการ
11 ผศ. ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ กรรมการ
12 ผศ.สมใจ จันทร์เต็ม กรรมการ
13 ดร.ฉัตรมงคล วงศ์รัฐนันท์ กรรมการ
14 ดร.ศิรดา จารุตกานนท์ กรรมการ
15 นายกิตติ เตชะเกษมบัณฑิตย์ กรรมการ
16 นางสาวจามจุรี สถาพรชัยวัฒน์ กรรมการ
17 นายวีร์ สุจริต กรรมการ
18 นางวริศรา วงศ์จงรุ่งเรือง กรรมการ
19 นางสาวสุขุมาภรณ์ วงศ์อริยาพร กรรมการ
20 ผศ. ดร.ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย กรรมการและเลขานุการ


    6. คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี
1 นางวารุณี ปรีดานนท์ ประธานกรรมการ
2 รศ.ศรัณย์ ชูเกียรติ ที่ปรึกษา
3 ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม ที่ปรึกษา
4 ดร.ศิริพรรณ เขื่อนข่ายแก้ว ที่ปรึกษา
5 นางวจี จิระธนชิต ที่ปรึกษา
6 นายศิวะรักษ์ พินิจารมณ์ ที่ปรึกษา
7 รศ. ดร.พรรณนิภา รอดวรรณะ กรรมการ
8 นางกฤษณา เอี่ยมวรสมบัติ กรรมการ
9 นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ กรรมการ
10 นางนิสากร ทรงมณี กรรมการ
11 นางบุษกร ธีระปัญญาชัย กรรมการ
12 นางสาววิรินทิพย์ ศิริรัตนอนันต์ กรรมการ
13 นางสาวศิริรัฐ โชติเวชการ กรรมการ
14 นายสุเทพ กันมะโน กรรมการ
15 นางสุวิมล กุลาเลิศ กรรมการ
16 นายอนุวัฒน์ จงยินดี กรรมการ


    7. คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี
1 รศ. ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย ประธานอนุกรรมการ
2 ผศ. ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ ที่ปรึกษา
3 ดร.สาโรจน์ พรประภา ที่ปรึกษา
4 ผศ. ดร.จุฑาทิพ อัสสะบำรุงรัตน์ อนุกรรมการ
5 นางสาวกมลทิพย์ เกตุทัต อนุกรรมการ
6 นางจารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์ อนุกรรมการ
7 นางชนิดา เกตุเอม อนุกรรมการ
8 นายธนัท เกิดเจริญ อนุกรรมการ
9 นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว อนุกรรมการ
10 นางนันทนา สังขวิจิตร อนุกรรมการ
11 นายภูชิต ตรีเวชวินิจ อนุกรรมการ
12 นางสาววัชรา วารุณประภา อนุกรรมการ
13 นายสิทธิพงศ์ เจริญคุณวุฒิ อนุกรรมการ
14 นายหิรัญวงศ์ สำเร็จพร อนุกรรมการ
15 ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อนุกรรมการ
16 รศ. ดร.อนุวัฒน์ ภักดี อนุกรรมการและเลขานุการ
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์