คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านต่างๆ

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านต่างๆ

รายนามคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี วาระปี 2563 - 2566

1 นายพิชิต ลีละพันธ์เมธา ประธานกรรมการ
2 นางสาวฟ้ามุ่ย ตรีกาญจโนทัย ที่ปรึกษา
3 นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ ที่ปรึกษา
4 นายอนุวัฒน์ จงยินดี ที่ปรึกษา
5 รศ. ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย กรรมการ
6 นายกฤษฎา วรรธนะภาคิน กรรมการ
7 นางสาวประนอม โอวาททัศนีย์ กรรมการ
8 นายพงศ์เทพ โรหิตะศุน กรรมการ
9 นางมนทิรา ห้วยหงษ์ทอง กรรมการ
10 นายราชิต ไชยรัตน์ กรรมการ
11 นายสันติ วิทยาพิภพสกุล กรรมการ
12 นายสุกิจ วงศ์ถาวราวัฒน์ กรรมการ
13 นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล กรรมการ
14 นายโสภณ บำเทิงเวชช์ กรรมการ
15 นางอัญชลี มณีท่าโพธิ์ กรรมการ
16 นางสาววัทธยา พรพิพัฒน์กุล กรรมการและเลขานุการ

รายนามคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร วาระปี 2563 - 2566

1 นางสาวภัทรลดา สง่าแสง ประธานกรรมการ
2 นางสาวทอแสง ไชยประวัติ ที่ปรึกษา
3 ผศ. ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ ที่ปรึกษา
4 นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี ที่ปรึกษา
5 นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต ที่ปรึกษา
6 ดร.สุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย กรรมการ
7 นางกัญญา นิวัฒนสกุล กรรมการ
8 นายธนะชัย สันติชัยกูล กรรมการ
9 นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ กรรมการ
10 นางสาวน้ำเพชร สุภารัตนสิทธิ์ กรรมการ
11 นายนิธีพงษ์ เตชะมนตรีกุล กรรมการ
12 นางมัญชุภา สิงห์สุขสวัสดิ์ กรรมการ
13 นางสาวรสา กาญจนสาย กรรมการ
14 นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ กรรมการ
15 นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ กรรมการ
16 นางสุทธาสินี ภู่อิ่ม กรรมการ
17 นายอนันต์ ฉัตรเงินงาม กรรมการ
18 นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ กรรมการ

รายนามคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร วาระปี 2563 - 2566

1 นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ ประธานคณะกรรมการ
2 ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย ที่ปรึกษา
3 ดร.สาธิต ผ่องธัญญา ที่ปรึกษา
4 นายชุมพร เสนไสย ที่ปรึกษา
5 นางสาวทวีศรี วิกยาธิปัตย์ ที่ปรึกษา
6 นางพรเพ็ญ เอื้อปิยะชาติ ที่ปรึกษา
7 นางสาวเพชรา สงวนยวง ที่ปรึกษา
8 นางสาวภาวนา ธรรมศิลา ที่ปรึกษา
9 นายวิฑูรย์ วงศ์แหลมสิงห์ ที่ปรึกษา
10 นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์ ที่ปรึกษา
11 นายสาโรช ทองประคำ ที่ปรึกษา
12 นายสิริชัย ทองดี ที่ปรึกษา
13 นางสาวสุชาดา กรวิทยาศิลป ที่ปรึกษา
14 นายสุริยะ ธีรวัฒนสาร ที่ปรึกษา
15 รศ. ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี กรรมการ
16 นายคเณศ รังสิพราหมณกุล กรรมการ
17 นางชลลดา ฟูวัฒนศิลป์ กรรมการ
18 นางณภัค วรจิรปัญชญา กรรมการ
19 นางสาวณัฏฐรินทร พลภูงา กรรมการ
20 นางทิพย์ภาพร เกิดผล กรรมการ
21 นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก กรรมการ
22 นางสาวโนรา โพธิ์มัจฉา กรรมการ
23 นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต กรรมการ
24 นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี กรรมการ
25 นางสันทนา ศักดิ์สุทธยาคม กรรมการ
26 นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ กรรมการ
27 นางสุภรณ์ ทิวากรพรรณราย กรรมการ

รายนามคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี วาระปี 2563 - 2566

1 รศ. ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร ประธานคณะกรรมการ
2 รศ.กอบแก้ว รัตนอุบล ที่ปรึกษา
3 รศ.จันทนา สาขากร ที่ปรึกษา
4 นายปกรณ์ เพ็ญภาคกุล ที่ปรึกษา
5 นางสุชลทิพย์ ผาธรรมชาติ ที่ปรึกษา
6 นางสาวสมฤทัย ทรงสิทธิโชค ที่ปรึกษา
7 นายสุริยะ ธีรวัฒนสาร ที่ปรึกษา
8 รศ. ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ กรรมการ
9 รศ.นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ กรรมการ
10 ผศ. ดร.นนทวรรณ ยมจินดา กรรมการ
11 ผศ. ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ กรรมการ
12 ผศ. ดร.วิลาสินี วงศ์แก้ว กรรมการ
13 ผศ.สมใจ จันทร์เต็ม กรรมการ
14 ดร.ฉัตรมงคล วงศ์รัฐนันท์ กรรมการ
15 ดร.ศิรดา จารุตกานนท์ กรรมการ
16 นายกิตติ เตชะเกษมบัณฑิตย์ กรรมการ
17 นายณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์ กรรมการ
18 นายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์ กรรมการ
19 นายมนูญ มนูสุข กรรมการ
20 นางวริศรา วงศ์จงรุ่งเรือง กรรมการ
21 ผศ. ดร.ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย กรรมการและเลขานุการ

รายนามคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี วาระปี 2563 - 2566

1 นายวินิจ ศิลามงคล ประธานคณะกรรมการ
2 รศ. ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ที่ปรึกษา
3 นายณัฐเสกข์ เทพหัสดิน ที่ปรึกษา
4 นายปกรณ์ เพ็ญภาคกุล ที่ปรึกษา
5 นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ที่ปรึกษา
6 รศ. ดร.สมพงษ์ พรอุปถัมภ์ กรรมการ
7 ผศ. ดร.ชาญชัย ตั้งเรือนรัตน์ กรรมการ
8 นางเกล็ดนที มโนสันติ์ กรรมการ
9 นางสาวจุฑามณี ยอดแสง กรรมการ
10 นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ กรรมการ
11 นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ กรรมการ
12 นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ กรรมการ
13 นางสาววิมลพร บุณยัษเฐียร กรรมการ
14 นายเสถียร วงศ์สนันท์ กรรมการ
15 นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ กรรมการ
16 นางสุมาลี โชคดีอนันต์ กรรมการ
17 นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง กรรมการ
18 นางสาวอภิชยา ฟอลเล็ต กรรมการ
19 นายอภิพงศ์ เหลืองนาคทองดี กรรมการ
รายนามคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี วาระปี 2563 - 2566

1 ดร.เยาวลักษณ์ ชาติบัญชาชัย ประธานคณะกรรมการ
2 นางสาวพัชรา ชาติบัญชาชัย ที่ปรึกษา
3 นางสาววรีพร อาชาวรฤทธิ์ ที่ปรึกษา
4 ร.ต.ท.ศิวะรักษ์ พินิจารมณ์ ที่ปรึกษา
5 ดร.จอมสุรางค์ เรืองประพันธ์ กรรมการ
6 รศ. ดร.พรรณนิภา รอดวรรณะ กรรมการ
7 รศ.ศรัณย์ ชูเกียรติ กรรมการ
8 นางกฤษณา เอี่ยมวรสมบัติ กรรมการ
9 นายกิตติชัย ยงวณิชย์ กรรมการ
10 นางนิสากร ทรงมณี กรรมการ
11 นางบุษกร ธีระปัญญาชัย กรรมการ
12 นางวารุณี ปรีดานนท์ กรรมการ
13 นางสาวศิริรัฐ โชติเวชการ กรรมการ
14 นางสุวิมล กุลาเลิศ กรรมการ
15 นางสาววิรินทิพย์ ศิริรัตนอนันต์ กรรมการ
16 นายอนุวัฒน์ จงยินดี กรรมการ

รายนามคณะอนุกรรมการด้านงานต่างประเทศ วาระปี 2563 - 2566

1 นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ประธานอนุกรรมการ
2 ผศ. ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ อนุกรรมการ
3 นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ อนุกรรมการ
4 นายนิธีพงษ์ เตชะมนตรีกุล อนุกรรมการ
5 นางสาวอารีวัลย์ เอี่ยมดิลกวงศ์ อนุกรรมการ
6 นายพงศ์เทพ โรหิตะศุน อนุกรรมการ
7 ดร.พเยีย เสงี่ยมวิบูล อนุกรรมการ
8 นางสาวภาสิน จันทรโมลี อนุกรรมการ
9 นายปิยะพงศ์ แสงภัทราชัย อนุกรรมการ
10 นางสาวสุภาณี ศรีสถิตวัตร อนุกรรมการ
11 นางภูษณา แจ่มแจ้ง อนุกรรมการและเลขานุการ
12 ดร.จุฬารัตน์ จิตไพศาลวัฒนา ผู้ช่วยเลขานุการ
13 ดร.ฐาน์รตี มุขดี ผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี วาระปี 2563 - 2566

1 ผศ. ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ ประธานอนุกรรมการ
2 รศ. ดร.พนารัตน์ ปานมณี ที่ปรึกษา
3 นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ที่ปรึกษา
4 ผศ. ดร.วชิระ บุณยเนตร อนุกรรมการ
5 ดร.กรัณฑรัตน์ บุญญวัฒน์ อนุกรรมการ
6 ดร.สาธิต อุไรเวโรจนากร อนุกรรมการ
7 นางจารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์ อนุกรรมการ
8 นางชนิดา เกตุเอม อนุกรรมการ
9 นางสาวดารณี พรสัมฤทธิสกุล อนุกรรมการ
10 นายธนากร ฝักใฝ่ผล อนุกรรมการ
11 นางนันทนา สังขวิจิตร อนุกรรมการ
12 นางสายฝน อินทร์แก้ว อนุกรรมการ
13 นายหิรัญวงศ์ สำเร็จพร อนุกรรมการ
14 ดร.พเยีย เสงี่ยมวิบูล อนุกรรมการ

รายนามคณะอนุกรรมการกำหนดจรรยาบรรณ วาระปี 2563 - 2566

1 นางปราณี ภาษีผล ประธานอนุกรรมการ
2 นายปกรณ์ เพ็ญภาคกุล ที่ปรึกษา
3 นางสาวจินตนา มหาวนิช อนุกรรมการ
4 นางดารินทร์ หยกไพศาล อนุกรรมการ
5 นายเดช คติวรเวช อนุกรรมการ
6 นายนันทวัฒน์ สำรวญหันต์ อนุกรรมการ
7 นางสาวปิยวรรณ แก้วจันทร์ อนุกรรมการ
8 นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก อนุกรรมการ
9 นางสาวสกุณา แย้มสกุล อนุกรรมการ
10 นายสุดวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ อนุกรรมการ
11 นางสุมาลี โชคดีอนันต์ อนุกรรมการ
12 นายธานี โอฬารรัตน์มณี อนุกรรมการ
13 นายคณภัทร ธนนันทรสกุล อนุกรรมการ
14 นางสาวกฤษณา กัมปนาทโกศล อนุกรรมการ
15 นางสินีนาฏ แจ่มศรี อนุกรรมการ
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์