มาตรฐานการสอบบัญชี ปี 2559

มาตรฐานการสอบบัญชี ปี 2559

หน้าหลัก

ฉบับปรับปรุง
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
ปี 2555

  

ข่าวสาร
1 Sep 2016
7 Apr 2016
1 Feb 2016

  

มาตรฐานการสอบบัญชี ปี 2559

มาตรฐานการสอบบัญชี จำนวน 37 ฉบับ
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการพิจารณาการทุจริตในการตรวจสอบงบการเงิน ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 การพิจารณากฎหมายและข้อบังคับในการตรวจสอบงบการเงิน ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง) การสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 265 การสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในไปยังผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและผู้บริหารของกิจการ ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 300 การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ โดยการทำความเข้าใจกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320 ความมีสาระสำคัญในการวางแผนและการปฏิบัติงานสอบบัญชี ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 วิธีปฏิบัติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้ ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 402 ข้อพิจารณาในกรณีที่กิจการใช้บริการขององค์กรอื่น ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 การประเมินการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่พบระหว่างการตรวจสอบ ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 หลักฐานการสอบบัญชี ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 501 หลักฐานการสอบบัญชี - ข้อพิจารณาเพิ่มเติมเฉพาะรายการ ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 505 การขอคำยืนยันจากบุคคลภายนอก ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 510 การตรวจสอบยอดยกมาในการสอบบัญชีครั้งแรก ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 520 การวิเคราะห์เปรียบเทียบ ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 530 การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 การตรวจสอบประมาณการทางบัญชี รวมถึงประมาณการทางบัญชีที่เกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 550 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 560 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง) การดำเนินงานต่อเนื่อง ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 580 หนังสือรับรอง ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 ข้อพิจารณาพิเศษ – การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการรวมถึงงานของผู้สอบบัญชีอื่น ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 610 (ปรับปรุง) การใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 620 การใช้ผลงานของผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) การแสดงความเห็นและการรายงานต่องบการเงิน ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 การสื่อสารเรื่องสำคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง) การแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706 (ปรับปรุง) วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์และวรรคเรื่องอื่นในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 710 ข้อมูลเปรียบเทียบ - ตัวเลขเปรียบเทียบและงบการเงินเปรียบเทียบ ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง) ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้อมูลอื่น ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 800 (ปรับปรุง) ข้อพิจารณาพิเศษ - การตรวจสอบงบการเงินที่จัดทำตามแม่บทเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 805 (ปรับปรุง) ข้อพิจารณาพิเศษ – การตรวจสอบงบการเงินงบใดงบหนึ่งและการตรวจสอบเฉพาะส่วนประกอบ หรือบัญชี หรือรายการในงบการเงิน ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 810 (ปรับปรุง) งานการรายงานต่องบการเงินอย่างย่อ ดาวน์โหลด
มาตรฐานงานสอบทาน จำนวน 2 ฉบับ
มาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2400 (ปรับปรุง) งานการสอบทานงบการเงิน (โดยผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งไม่ใช่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ) ดาวน์โหลด
มาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ ดาวน์โหลด
มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น จำนวน 4 ฉบับ
มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น รหัส 3000 (ปรับปรุง) งานที่ให้ความเชื่อมั่นนอกเหนือจากการตรวจสอบหรือการสอบทานข้อมูลทางการเงินในอดีต ดาวน์โหลด
มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น รหัส 3400 การตรวจสอบข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคต ดาวน์โหลด
มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น รหัส 3402 รายงานที่ให้ความเชื่อมั่นต่อการควบคุมขององค์กรที่ให้บริการ ดาวน์โหลด
มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น รหัส 3420 งานที่ให้ความเชื่อมั่นเพื่อรายงานต่อการรวบรวมข้อมูลทางการเงินเสมือนที่รวมอยู่ในหนังสือชี้ชวน ดาวน์โหลด
มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง จำนวน 2 ฉบับ
มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง รหัส 4400 งานการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันที่เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน ดาวน์โหลด
มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง รหัส 4410 (ปรับปรุง) งานการรวบรวมข้อมูล ดาวน์โหลด
แม่บทสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น จำนวน 1 ฉบับ
แม่บท (ปรับปรุง) แม่บทสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น ดาวน์โหลด
คำอธิบายวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบ จำนวน 1 ฉบับ
คำอธิบายวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบ รหัส 1000 ข้อพิจารณาเฉพาะในการตรวจสอบเครื่องมือทางการเงิน ดาวน์โหลด
โพสต์เมื่อ :
30 ต.ค. 2560 17:55:11
 63255
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์