มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ

  

            มาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที่ 1 (TSQC 1) เรื่อง การควบคุมคุณภาพสำหรับสำนักงานที่ให้บริการด้านการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินและงานให้ความเชื่อมั่นอื่นตลอดจนบริการเกี่ยวเนื่อง นี้ เริ่มใช้ในต่างประเทศตามข้อกำหนดของ IFAC ตั้งแต่ปี 2548 และมีการปรับปรุงเนื้อหาในปี 2552 ส่วนในประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชี เริ่มเผยแพร่ร่างมาตรฐานนี้ในปี 2553 และประกาศเป็นมาตรฐานเมื่อต้นปี 2554 ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557

            TSQC1 กำหนดให้สำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีต้องจัดให้มีระบบการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี เพื่อให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า สำนักงานและบุคลากรปฏิบัติตามมาตรฐานทางวิชาชีพและข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรายงานที่ออกโดยสำนักงานหรือผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ ทั้งนี้จะส่งผลให้งานสอบบัญชีมีคุณภาพ ทำให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้รายงานทางการเงินและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทำให้วิชาชีพสอบบัญชีเป็นที่ยอมรับ และช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดข้อผิดพลาดจากการตรวจสอบ ซึ่งจะส่งผลเสียหายต่อตลาดทุนและระบบเศรษฐกิจโดยรวม

 

ดาวน์โหลดมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที่ 1 (TSQC 1)

สรุปองค์ประกอบที่สำคัญที่มาตรฐานฉบับนี้

  1. ความรับผิดชอบของผู้นำต่อคุณภาพภายในสำนักงานคือ สำนักงานต้องจัดให้มีนโยบายและวิธีปฏิบัติเพื่อให้ตระหนักว่าคุณภาพเป็นสี่งจำเป็นในการปฏิบัติงาน บทบาทของหัวหน้าสำนักงานสอบบัญชีเพื่อให้สำนักงานมีคุณภาพตามที่กำหนด
  2. ข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง คือ การกำหนดให้สำนักงานและบุคลากรของสำนักงานปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
  3. การตอบรับงานสอบบัญชี สำนักงานต้องมีกระบวนการและวิธีปฏิบัติในการตอบรับงานสอบบัญชี รวมถึงการคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์กับลูกค้าและงานที่มีลักษณะเฉพาะ
  4. ทรัพยากรบุคคล สำนักงานต้องออกแบบวิธีปฏิบัติเพื่อให้สำนักงานมีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีทักษะความรู้ ความสามารถ และยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณที่เพียงพอ
  5. การปฏิบัติงาน กำหนดวิธีปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  6. การติดตามผลคือ การติดตามผลเกี่ยวกับนโยบาย วิธีปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพที่

การประกาศบังคับใช้มาตรฐาน

สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ประกาศบังคับใช้ มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 การควบคุมคุณภาพสำหรับสำนักงานที่ให้บริการด้านการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงิน และงานให้ความเชื่อมั่นอื่นตลอดจนบริการเกี่ยวเนื่อง (ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฯ ที่ 9/2554) ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป

การพัฒนาและกำกับดูแลคุณภาพงานสอบบัญชี

เพื่อให้สำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีมีความเข้าใจ และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ สภาวิชาชีพบัญชี ตามคำสั่งคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีที่ 2/2555 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2555 ได้แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการด้านพัฒนาและควบคุมดูแลระบบควบคุมคุณภาพงานของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งได้กำกับดูแล ฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลคุณภาพผู้สอบบัญชีสภาวิชาชีพบัญชี ให้ดำเนินการโดยเน้นในเรื่องการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพให้กับผู้ประกอบวิชาชีพ

ปัจจุบัน คณะอนุกรรมดังกล่าวได้หมดวาระไปตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 สภาวิชาชีพบัญชี ตามคำสั่งคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีที่ 15/2559 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระ คณะอนุกรรมการกำกับดูแลคุณภาพงานสอบบัญชีเพื่อกำกับดูแลและให้คำปรึกษาแก่ฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลคุณภาพผู้สอบบัญชี ในการดำเนินการต่างๆ ด้านการกำกับดูแลสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพ และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชีเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และบรรลุเป้าหมาย

เป้าหมาย ภารกิจ และแผนการดำเนินงานหลัก

มติคณะกรรมการสภาวิชาชีพ ครั้งที่ 2/2556 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ได้ให้ความเห็นชอบกำหนดเป้าหมาย ภารกิจ และแผนการดำเนินงานหลักในการส่งเสริมและการกำกับดูแลคุณภาพงานสอบบัญชี ไว้ดังนี้ Click

เอกสารเผยแพร่

ผลการตรวจเยี่ยมการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุฒคุณภาพ ฉบับที่ 1 (TSQC1) ของสำนักงานสอบบัญชีในปี 2557 ดาวน์โหลด
ข้อแนะนำสำหรับการดำเนินการตามมาตรฐาน TSQC1 ดาวน์โหลด
ก.ล.ต. สหรัฐอเมริกา แสดงความสงสัยเกี่ยวกับการค่าบริการสอบบัญชีที่ลดต่ำลง ดาวน์โหลด
สรุปข้อสังเกตของ PCAOB ที่พบในการสอบทานการปฏิบัติตามมาตรฐานเรื่องการสอบทานการควบคุมคุณภาพงาน ดาวน์โหลด
การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในสหภาพยุโรป ดาวน์โหลด
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสอบบัญชี ดาวน์โหลด
สรุปข้อสังเกตจากรายงานการสอบทานตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (ISQC1) ของหน่วยงานกำกับดูแลในต่างประเทศ ดาวน์โหลด
Quick Win Solution ระบบการควบคุมคุณภาพสำนักงานสอบบัญชี TSQC1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
บทความจาก IFAC เกี่ยวกับข้อพิจารณาในเรื่องการสอบทานการควบคุมคุณภาพงาน (EQCR) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Newsletter ที่เกี่ยวข้อง

ฉบับที่ เรื่อง
ฉบับที่ 1 Gateway to Quality ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 2 TSQC1 ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 3 เดือนแห่งความรัก ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 4 ความรับผิดชอบของผู้นำต่อคุณภาพภายในสำนักงาน ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 5 ข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 6 การตอบรับงานและคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์กับลุกค้า และงานที่มีลักษณะเฉพาะ ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 7 ทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 9 การปฏิบัติงาน ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 10 การปฏิบัติงาน ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 11 การติดตามผล ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 12 สรุปภาพรวมของ TSQC1 ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 13 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นคุณภาพงานเป็นสำคัญ ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 16 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 18 คุณภาพงานสอบบัญชี ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 29 ข้อควรพิจารณาก่อนการแสดงความเห็นต่องบการเงิน ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 79 เค้าจะมากันแล้ว อ่านกันหรือยัง...ISQM2 ดาวน์โหลด
รู้จักมาตรฐานการบริิหารคุุณภาพฉบับใหม่ International Standard on Quality Management (ISQM) ที่่กำลังจะมา ดาวน์โหลด
โพสต์เมื่อ :
20 ต.ค. 2560 9:56:58
 67491
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์