บทความจาก IFAC เกี่ยวกับข้อพิจารณาในเรื่องการสอบทานการควบคุมคุณภาพงาน (EQCR)

บทความจาก IFAC เกี่ยวกับข้อพิจารณาในเรื่องการสอบทานการควบคุมคุณภาพงาน (EQCR)

            เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556 The Transnational Auditors Committee (TAC) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ IFAC ได้เผยแพร่เอกสาร Engagement Quality Control Reviews: Practical Considerations ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์สมาชิกของ Forum of Firms และข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะจากแหล่งต่างๆ เพื่อเป็นข้อพิจารณาสำหรับสำนักงานสอบบัญชีเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมคุณภาพงาน หรือ “EQCR”

ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมคุณภาพงาน มีดังนี้

  • งานที่จำเป็นต้องมีการสอบทานการควบคุมคุณภาพงาน
  • ลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตการสอบทานการควบคุมคุณภาพงาน
  • คุณสมบัติของผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงาน
  • การจัดทำเอกสารการสอบทานการควบคุมคุณภาพงาน
  • การจัดการเมื่อเกิดความคิดเห็นที่แตกต่าง
  • คำแนะนำเพื่อพัฒนาการสอบทานการควบคุมคุณภาพงาน

 

            ฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลคุณภาพผู้สอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ เห็นว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ จึงขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบวิชาชีพและสำนักงานสอบบัญชีได้นำไปศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการสอบทานการควบคุมคุณภาพงาน (EQCR) เพื่อก่อให้เกิดคุณภาพของงานสอบบัญชี โดยท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้ที่ : https://goo.gl/YUsuJH

โพสต์เมื่อ :
30 ต.ค. 2560 15:13:54
 4031
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์