สภาวิชาชีพบัญชีประกาศร่างมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับใหม่ รหัส 250 (ปรับปรุง)

สภาวิชาชีพบัญชีประกาศร่างมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับใหม่ รหัส 250 (ปรับปรุง)

            สภาวิชาชีพบัญชีประกาศร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 (ปรับปรุง) การพิจารณากฎหมายและข้อบังคับในการตรวจสอบงบการเงินซึ่งเป็นการปรับปรุงให้สอดคล้องกับมาตรฐานจรรยาบรรณระหว่างประเทศที่กำหนดโดย IESBA เรื่อง “Responding to Non-Compliance with Laws and Regulations (NOCLAR)เพื่อให้แนวทางเพิ่มเติมสำหรับผู้สอบบัญชีที่ตรวจพบเรื่องผิดกฎหมายว่าควรตอบสนองต่อการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับอย่างไร และคาดว่าจะกำหนดให้มีผลบังคับใช้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ประกาศใช้ฉบับสากล (ถือปฏิบัติกับการตรวจสอบงบการเงินสำหรับรอบบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 15 ธันวาคม ค.ศ. 2017)

            ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างมาตรฐานได้ที่ Click  และหากท่านใดมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานที่ปรับปรุงดังกล่าว สามารถส่งได้ที่ auditing@fap.or.th ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560

โพสต์เมื่อ :
30 ต.ค. 2560 17:28:30
 5309
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์