มาตรฐานการสอบบัญชี ปี 2557

มาตรฐานการสอบบัญชี ปี 2557

หน้าหลัก

ฉบับปรับปรุง
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
ปี 2555

   

ข่าวสาร
10 Apr 2014
25 Mar 2014

  

มาตรฐานการสอบบัญชี ปี 2557

มาตรฐานการสอบบัญชี จำนวน 36 ฉบับ
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการพิจารณาการทุจริตในการตรวจสอบงบการเงิน ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 การพิจารณากฎหมายและข้อบังคับในการตรวจสอบงบการเงิน ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260  การสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 265 การสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในไปยังผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและผู้บริหารของกิจการ ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 300 การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ โดยการทำความเข้าใจกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320 ความมีสาระสำคัญในการวางแผนและการปฏิบัติงานสอบบัญชี ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 วิธีปฏิบัติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้ ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 402 ข้อพิจารณาในกรณีที่กิจการใช้บริการขององค์กรอื่น ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 การประเมินการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่พบระหว่างการตรวจสอบ ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 หลักฐานการสอบบัญชี ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 501 หลักฐานการสอบบัญชี - ข้อพิจารณาเพิ่มเติมเฉพาะรายการ ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 505 การขอคำยืนยันจากบุคคลภายนอก ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 510 การตรวจสอบยอดยกมาในการสอบบัญชีครั้งแรก ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 520 การวิเคราะห์เปรียบเทียบ ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 530 การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 การตรวจสอบประมาณการทางบัญชี รวมถึงประมาณการทางบัญชีที่เกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 550 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 560 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 การดำเนินงานต่อเนื่อง ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 580 หนังสือรับรอง ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 ข้อพิจารณาพิเศษ – การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการรวมถึงงานของผู้สอบบัญชีอื่น ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 610 (ปรับปรุง) การใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 620 การใช้ผลงานของผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700  การแสดงความเห็นและการรายงานต่องบการเงิน ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 การแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706 วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์และวรรคเรื่องอื่นในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 710 ข้อมูลเปรียบเทียบ - ตัวเลขเปรียบเทียบและงบการเงินเปรียบเทียบ ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้อมูลอื่น ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 800 ข้อพิจารณาพิเศษ - การตรวจสอบงบการเงินที่จัดทำตามแม่บทเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 805 ข้อพิจารณาพิเศษ – การตรวจสอบงบการเงินงบใดงบหนึ่งและการตรวจสอบเฉพาะส่วนประกอบ หรือบัญชี หรือรายการในงบการเงิน ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 810 งานการรายงานต่องบการเงินอย่างย่อ ดาวน์โหลด
มาตรฐานงานสอบทาน จำนวน 2 ฉบับ
มาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2400 งานการสอบทานงบการเงิน (โดยผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งไม่ใช่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ) ดาวน์โหลด
มาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ ดาวน์โหลด
มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น จำนวน 4 ฉบับ
มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น รหัส 3000 งานที่ให้ความเชื่อมั่นนอกเหนือจากการตรวจสอบหรือการสอบทานข้อมูลทางการเงินในอดีต ดาวน์โหลด
มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น รหัส 3400 การตรวจสอบข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคต ดาวน์โหลด
มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น รหัส 3402 รายงานที่ให้ความเชื่อมั่นต่อการควบคุมขององค์กรที่ให้บริการ ดาวน์โหลด
มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น รหัส 3420 งานที่ให้ความเชื่อมั่นเพื่อรายงานต่อการรวบรวมข้อมูลทางการเงินเสมือนที่รวมอยู่ในหนังสือชี้ชวน ดาวน์โหลด
มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง จำนวน 2 ฉบับ
มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง รหัส 4400 งานการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันที่เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน ดาวน์โหลด
มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง รหัส 4410 งานการรวบรวมข้อมูล ดาวน์โหลด
แม่บทสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น จำนวน 1 ฉบับ
แม่บท แม่บทสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น ดาวน์โหลด
คำอธิบายวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบ จำนวน 1 ฉบับ
คำอธิบายวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบ รหัส 1000 ข้อพิจารณาเฉพาะในการตรวจสอบเครื่องมือทางการเงิน ดาวน์โหลด
โพสต์เมื่อ :
6 พ.ย. 2560 11:21:52
 17446
ผู้เข้าชม
ประกาศ!!! ปิดปรับปรุงระบบ ในวันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 12:00 - 13:00 น. จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์