มาตรฐานการสอบบัญชี ปี 2558

มาตรฐานการสอบบัญชี ปี 2558

หน้าหลัก

ฉบับปรับปรุง
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
ปี 2555

    

ข่าวสาร
22 Dec 2015
8 Oct 2015
8 Oct 2015

  

มาตรฐานการสอบบัญชี ปี 2558

มาตรฐานการสอบบัญชี จำนวน 36 ฉบับ
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการพิจารณาการทุจริตในการตรวจสอบงบการเงิน ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 การพิจารณากฎหมายและข้อบังคับในการตรวจสอบงบการเงิน ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260  การสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 265 การสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในไปยังผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและผู้บริหารของกิจการ ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 300 การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ โดยการทำความเข้าใจกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320 ความมีสาระสำคัญในการวางแผนและการปฏิบัติงานสอบบัญชี ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 วิธีปฏิบัติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้ ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 402 ข้อพิจารณาในกรณีที่กิจการใช้บริการขององค์กรอื่น ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 การประเมินการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่พบระหว่างการตรวจสอบ ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 หลักฐานการสอบบัญชี ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 501 หลักฐานการสอบบัญชี - ข้อพิจารณาเพิ่มเติมเฉพาะรายการ ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 505 การขอคำยืนยันจากบุคคลภายนอก ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 510 การตรวจสอบยอดยกมาในการสอบบัญชีครั้งแรก ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 520 การวิเคราะห์เปรียบเทียบ ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 530 การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 การตรวจสอบประมาณการทางบัญชี รวมถึงประมาณการทางบัญชีที่เกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 550 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 560 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 การดำเนินงานต่อเนื่อง ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 580 หนังสือรับรอง ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 ข้อพิจารณาพิเศษ – การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการรวมถึงงานของผู้สอบบัญชีอื่น ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 610 (ปรับปรุง) การใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 620 การใช้ผลงานของผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700  การแสดงความเห็นและการรายงานต่องบการเงิน ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 การแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706 วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์และวรรคเรื่องอื่นในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 710 ข้อมูลเปรียบเทียบ - ตัวเลขเปรียบเทียบและงบการเงินเปรียบเทียบ ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้อมูลอื่น ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 800 ข้อพิจารณาพิเศษ - การตรวจสอบงบการเงินที่จัดทำตามแม่บทเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 805 ข้อพิจารณาพิเศษ – การตรวจสอบงบการเงินงบใดงบหนึ่งและการตรวจสอบเฉพาะส่วนประกอบ หรือบัญชี หรือรายการในงบการเงิน ดาวน์โหลด
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 810 งานการรายงานต่องบการเงินอย่างย่อ ดาวน์โหลด
มาตรฐานงานสอบทาน จำนวน 2 ฉบับ
มาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2400 (ปรับปรุง) งานการสอบทานงบการเงิน (โดยผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งไม่ใช่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ) ดาวน์โหลด
มาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ ดาวน์โหลด
มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น จำนวน 4 ฉบับ
มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น รหัส 3000 งานที่ให้ความเชื่อมั่นนอกเหนือจากการตรวจสอบหรือการสอบทานข้อมูลทางการเงินในอดีต ดาวน์โหลด
มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น รหัส 3400 การตรวจสอบข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคต ดาวน์โหลด
มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น รหัส 3402 รายงานที่ให้ความเชื่อมั่นต่อการควบคุมขององค์กรที่ให้บริการ ดาวน์โหลด
มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น รหัส 3420 งานที่ให้ความเชื่อมั่นเพื่อรายงานต่อการรวบรวมข้อมูลทางการเงินเสมือนที่รวมอยู่ในหนังสือชี้ชวน ดาวน์โหลด
มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง จำนวน 2 ฉบับ
มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง รหัส 4400 งานการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันที่เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน ดาวน์โหลด
มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง รหัส 4410 (ปรับปรุง) งานการรวบรวมข้อมูล ดาวน์โหลด
แม่บทสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น จำนวน 1 ฉบับ
แม่บท แม่บทสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น ดาวน์โหลด
คำอธิบายวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบ จำนวน 1 ฉบับ
คำอธิบายวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบ รหัส 1000 ข้อพิจารณาเฉพาะในการตรวจสอบเครื่องมือทางการเงิน ดาวน์โหลด
โพสต์เมื่อ :
6 พ.ย. 2560 11:14:07
 7356
ผู้เข้าชม
ประกาศ!!! ปิดปรับปรุงระบบ ในวันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 12:00 - 13:00 น. จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์