มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

หน้าหลัก ฉบับปรับปรุง คู่มืออธิบาย คำชี้แจง/บทความ/ข่าวสาร

ขั้นตอนการจัดทำ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
(Due Process)

หนังสือแสดงความคิดเห็น
(Comment Letter)
มาตรฐานการบัญชีไทย และแนวปฏิบัติทางการบัญชี (TAS & Guidance)

     ทิศทางของมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย ปัจจุบันมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยนั้นจัดทำขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยนั้น จะมีผลบังคับใช้ภายใน 1 ปีนับจากวันที่ถือปฏิบัติของมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS)

     มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ผู้ถือปฏิบัติจะต้องนำไปใช้สำหรับการจัดทำรายงานทางการเงินในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ

     1. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ฉบับปรับปรุง): เป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS)

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน วันถือปฏิบัติ
  ฉบับปรับปรุง 2562 (ประกาศราชกิจจานุเบกษาฯ) 1 ม.ค. 2563
  ฉบับปรับปรุง 2561 (ประกาศราชกิจจานุเบกษาฯ) 1 ม.ค. 2562
  ฉบับปรับปรุง 2560 (ประกาศราชกิจจานุเบกษาฯ) 1 ม.ค. 2561
  ฉบับปรับปรุง 2559 (ประกาศราชกิจจานุเบกษาฯ) 1 ม.ค. 2560
  ฉบับปรับปรุง 2558 (ประกาศราชกิจจานุเบกษาฯ) 1 ม.ค. 2559
  ฉบับปรับปรุง 2557 (ประกาศราชกิจจานุเบกษาฯ) 1 ม.ค. 2558


     2. มาตรฐานการบัญชีไทย: เป็นมาตรฐานการบัญชีที่ใช้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น โดยหลักการของมาตรฐานนั้นอ้างอิงจากหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปของประเทศอื่น Click
     3. แนวปฏิบัติทางการบัญชี: เป็นแนวปฏิบัติที่ออกมาใช้เฉพาะในประเทศไทย เนื่องจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือมาตรฐานการบัญชีไม่ได้มีหลักการหรือแนวทางปฏิบัติกำหนดไว้ Click

     ทั้งนี้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ IASB ได้ประกาศแล้ว และสภาวิชาชีพอยู่ระหว่างการพิจารณาร่างมาตรฐานเพื่อนำมาถือปฏิบัตินั้น สามารถสรุปได้ดังนี้

IASB-Work Plan  ร่างมาตรฐาน วันที่คาดว่าจะถือปฏิบัติ
IFRS 17 Insurance Contracts
(See IASB-Work Plan)

ร่าง TFRS 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย

ม.ค. 2566
IFRS for SMEs
(See IASB-Work Plan)

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม

(อยู่ระหว่างการพิจารณาและทบทวน)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศที่อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (International Accounting Standards Board: IASB) นั้น สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ (See IASB-Work Plan)
 

การสมัครสมาชิก IFRS Foundation (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
            สมาชิกหรือผู้สนใจต้องการศึกษา IFRS สามารถเข้าถึงและดาวน์โหลดมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศของปีปัจจุบัน (the current year's consolidated IFRS® Standards) เฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อหามาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (Part A - Red book) รวมถึงกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน (the Conceptual Framework for Financial Reporting) และ IFRS Practice Statements ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครสมาชิก (Subscription) ในระดับ “Basic” ผ่านทางเว็บไซต์ของ IFRS Foundation (www.ifrs.org) สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Click

การสมัครสมาชิก IFRS Foundation (เสียค่าใช้จ่าย)
            นอกจากนี้ IFRS Foundation ยังเปิดให้ผู้สนใจสามารถสมัครสมาชิกในระดับสูงขึ้นคือ “Premium” โดยมีค่าใช้จ่ายซึ่งจะสามารถดาวน์โหลดมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศได้เต็มรูปแบบ รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ทั้งนี้ท่านสามารถศึกษาข้อมูลและสมัครได้ที่ Click

          เป็นที่ทราบกันดีว่าคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (International Accounting Standards Board : IASB) มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการกำหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) โดยจะทำงานร่วมกับคณะกรรมการการตีความ IFRS ( The IFRS Interpretations Committee (คณะกรรมการการตีความ) ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่อยู่ภายใต้ IASB เพื่อสนับสนุนการประยุกต์ใช้ IFRS โดยการดำเนินงานหลักของคณะกรรมการการตีความ คือ การพิจารณาการตอบประเด็นคำถามจากผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้มาตรฐานฯ เท่านั้น โดยจะมีเผยแพร่ Agenda decisions เพื่อรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ www.ifrs.org อ่านเพิ่มเติม Click

 

โพสต์เมื่อ :
20 ต.ค. 2560 9:53:20
 960248
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์