คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

หน้าหลัก ฉบับปรับปรุง คู่มืออธิบาย คำชี้แจง/บทความ/ข่าวสาร

            คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ “ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน” จัดทำขึ้นโดยคณะอนุกรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบัญชีภายใต้คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี เพื่อช่วยให้คณาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นักบัญชี ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปสามารถศึกษาคู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี้เพื่อประโยชน์ในการทำความเข้าใจหลักการของมาตรฐานการรายงานทางการเงินแต่ละฉบับได้ง่ายขึ้นและสามารถนำความรู้นั้นไปใช้เป็นแนวทางในการทำงานต่อไปได้อย่างถูกต้อง

            เนื้อหาในคู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินจะประกอบด้วย สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ คำนิยามคำศัพท์ และคำอธิบายรายการหรือธุรกรรมที่สำคัญรวมไปถึงอธิบายหลักการบัญชีอย่างง่าย พร้อมการยกตัวอย่างประกอบ

ลำดับ ชื่อมาตรฐานฯ คู่มืออธิบายมาตรฐาน ฉบับที่ / เรื่อง วันที่เผยแพร่ ดูเพิ่มเติม
1 Framework-Manual คู่มืออธิบายกรอบแนวความคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน 17 ก.ย. 2558 ดาวน์โหลด
2 TAS  1-Manual คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน 27 ก.พ. 2563 ดาวน์โหลด
3 TAS  2-Manual คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ เรื่อง สินค้าคงเหลือ 15 พ.ค. 2563 ดาวน์โหลด
4 TAS  7-Manual คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 เรื่อง งบกระแสเงินสด 27 ก.พ. 2563 ดาวน์โหลด
5 TAS  8-Manual คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด 4 ก.พ. 2562 ดาวน์โหลด
6 TAS 10-Manual คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 25 ก.พ. 2564 ดาวน์โหลด
7 TAS 11-Manual คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 เรื่อง สัญญาก่อสร้าง ม.ค. 2559 ดาวน์โหลด
8 TAS 12-Manual คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ 26 มิ.ย. 2563 ดาวน์โหลด
9 TAS 16-Manual คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 27 ก.พ. 2563 ดาวน์โหลด
10 TAS 17-Manual คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า มิ.ย. 2559 ดาวน์โหลด
11 TAS 18-Manual คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่อง รายได้ เม.ย. 2559 ดาวน์โหลด
12 TAS 19-Manual คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 27 ก.พ. 2563 ดาวน์โหลด
13 TAS 20-Manual คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 4 ก.พ. 2562 ดาวน์โหลด
14 TAS 21-Manual คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 27 ก.พ. 2563 ดาวน์โหลด
15 TAS 23-Manual คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม 27 ก.พ. 2563 ดาวน์โหลด
16 TAS 24-Manual คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
19 ก.พ. 2559 ดาวน์โหลด
17 TAS 26-Manual คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 เรื่อง  การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน 30 ส.ค. 2559 ดาวน์โหลด
18 TAS 27-Manual คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ 13 มิ.ย. 2560 ดาวน์โหลด
19 TAS 28-Manual คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า 26 มิ.ย. 2563 ดาวน์โหลด
20 TAS 29-Manual คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง 10 ต.ค. 2559 ดาวน์โหลด
21 TAS 33-Manual คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 เรื่อง กำไรต่อหุ้น 4 ก.พ. 2562 ดาวน์โหลด
22 TAS 34-Manual คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 4 ก.พ. 2562 ดาวน์โหลด
23 TAS 36-Manual คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ 4 ก.พ. 2562 ดาวน์โหลด
24 TAS 37-Manual คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น 29 มี.ค. 2564 ดาวน์โหลด
25 TAS 38-Manual คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 เรื่อง  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 26 มิ.ย. 2563 ดาวน์โหลด
26 TAS 40-Manual คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 เรื่อง  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 27 ก.พ. 2563 ดาวน์โหลด
27 TAS 41-Manual คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง  เกษตรกรรม 13 มิ.ย. 2560 ดาวน์โหลด
28 TFRS 2-Manual คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 4 ก.พ. 2562 ดาวน์โหลด
29 TFRS 3-Manual คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ 26 มิ.ย. 2563 ดาวน์โหลด
30 TFRS 4-Manual คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย 27 ก.พ. 2563 ดาวน์โหลด
31 TFRS 5-Manual คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก 4 ก.พ. 2562 ดาวน์โหลด
32 TFRS 6-Manual คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 เรื่อง การสำรวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ ม.ค. 2559 ดาวน์โหลด
33 TFRS 8-Manual คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน 19 ก.พ. 2559 ดาวน์โหลด
34 TFRS 10-Manual คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม 13 มิ.ย. 2560 ดาวน์โหลด
35 TFRS 11-Manual คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน 27 ก.พ. 2563 ดาวน์โหลด
36 TFRS 12-Manual คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น 14 ก.พ. 2561 ดาวน์โหลด
37 TFRS 13-Manual คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม 26 มิ.ย. 2563 ดาวน์โหลด
38 TFRS 15-Manual คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า 27 ก.พ. 2563 ดาวน์โหลด
39 TFRS 16-Manual คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า 18 มี.ค. 2564 ดาวน์โหลด
โพสต์เมื่อ :
31 ต.ค. 2560 11:40:27
 274969
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์