มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปรับปรุงปี 2557

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปรับปรุงปี 2557

หน้าหลัก ฉบับปรับปรุง คู่มืออธิบาย บทความ/ข่าวสาร
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560
ก่อนปี 2560

ปรับปรุง 2557

            มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 2557 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นฉบับปรับปรุงตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 (Bound Volume 2013 Consolidated without early application) โดยมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 

ลำดับ ชื่อย่อ ชื่อมาตรฐาน วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
1 กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) 15 ตุลาคม 2557
2 TAS 1 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การนำเสนองบการเงิน 26 ธันวาคม 2557
3 TAS 2 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินค้าคงเหลือ 16 มกราคม 2558
4 TAS 7 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบกระแสเงินสด 26 มกราคม 2557
5 TAS 8 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด 26 ธันวาคม 2557
6 TAS 10 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 26 ธันวาคม 2557
7 TAS 11 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง 26 ธันวาคม 2557
8 TAS 12 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ภาษีเงินได้ 16 มกราคม 2558
9 TAS 16 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 16 มกราคม 2558
10 TAS 17 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาเช่า 16 มกราคม 2558
11 TAS 18 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง รายได้ 16 มกราคม 2558
12 TAS 19 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 26 ธันวาคม 2557
13 TAS 20 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 16 มกราคม 2558
14 TAS 21 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 16 มกราคม 2558
15 TAS 23 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม  26 ธันวาคม 2557
16 TAS 24 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 16 มกราคม 2558
17 TAS 26 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน 26 ธันวาคม 2557
18 TAS 27 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ 24 ธันวาคม 2557
19 TAS 28 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า 24 ธันวาคม 2557
20 TAS 29 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง 26 ธันวาคม 2557
21 TAS 33 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง กำไรต่อหุ้น 16 มกราคม 2558
22 TAS 34 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล 26 ธันวาคม 2557
23 TAS 36 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ 16 มกราคม 2558
24 TAS 37 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น 26 ธันวาคม 2557
25 TAS 38 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 16 มกราคม 2558
26 TAS 40 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 16 มกราคม 2558
27 TFRS 2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 16 มกราคม 2558
28 TFRS 3 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การรวมธุรกิจ 16 มกราคม 2558
29 TFRS 4 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาประกันภัย 26 ธันวาคม 2557
30 TFRS 5 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก 16 มกราคม 2558
31 TFRS 6 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 26 ธันวาคม 2557
32 TFRS 8 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน 26 ธันวาคม 2557
33 TFRS 10 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบการเงินรวม 24 ธันวาคม 2557
34 TFRS 11 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การร่วมการงาน 24 ธันวาคม 2557
35 TFRS 12 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น 24 ธันวาคม 2557
36 TFRS 13 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม 16 มกราคม 2558
การตีความ
37 TSIC 10 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน 26 ธันวาคม 2557
38 TSIC 15 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาเช่าดำเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า 26 ธันวาคม 2557
39 TSIC 25 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น 26 ธันวาคม 2557
40 TSIC 27 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 26 ธันวาคม 2557
41 TSIC 29 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ 26 ธันวาคม 2557
42 TSIC 31 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา 26 ธันวาคม 2557
43 TSIC 32 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์ 26 ธันวาคม 2557
44 TFRIC 1 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 16 มกราคม 2558
45 TFRIC 4 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 16 มกราคม 2558
46 TFRIC 5 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 16 มกราคม 2558
47 TFRIC 7 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง 16 มกราคม 2558
48 TFRIC 10 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)เรื่อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 16 มกราคม 2558
49 TFRIC 12 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ 16 มกราคม 2558
50 TFRIC 13 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 16 มกราคม 2558
51 TFRIC 14 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สำหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 26 ธันวาคม 2557
52 TFRIC 15 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 26 ธันวาคม 2557
53 TFRIC 17 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 16 มกราคม 2558
54 TFRIC 18 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 26 ธันวาคม 2557
55 TFRIC 20 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำหรับเหมืองผิวดิน  16 มกราคม 2558
โพสต์เมื่อ :
30 ต.ค. 2560 11:21:09
 35207
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์