มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปรับปรุงปี 2560

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปรับปรุงปี 2560

หน้าหลัก ฉบับปรับปรุง คู่มืออธิบาย บทความ/ข่าวสาร
ปี 2564
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560
ก่อนปี 2560
 

            มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS) มีเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ขององค์กรมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS ® Foundation) ซึ่งมีการสงวนลิขสิทธิ์

            สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) ได้รับการอนุญาตจากองค์กรมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศให้ทำซ้ำและจำหน่ายภายในราชอาณาจักรประเทศไทยเท่านั้น ไม่มีการให้สิทธิแก่บุคคลอื่นที่ทำซ้ำ เก็บไว้ในระบบ หรือโอนให้ในรูปแบบต่าง ๆ หรือสื่ออื่น ๆ ปราศจากการได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากสภาวิชาชีพบัญชีและองค์กรมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ

            มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS) ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีมีไว้เพื่อนำมาถือปฏิบัติในราชอาณาจักรประเทศไทยเท่านั้น และไม่ได้มีการจัดทำหรืออนุมัติโดยคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (คณะกรรมการ IASB)

            มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยต้องไม่มีการจำหน่ายภายนอกราชอาณาจักรประเทศไทย

            Thai Financial Reporting Standards (TFRS) contain copyright material of the IFRS® Foundation (Foundation) in respect of which all rights are reserved.

            Reproduced and distributed by the Federation of Accounting Professions with the permission of the Foundation within the Kingdom of Thailand only. No rights granted to third parties to reproduce, store in a retrieval system or transmit in any form or in any means without the prior written permission of the Federation of Accounting Professions and the Foundation.

            Thai Financial Reporting Standards (TFRS) are issued by the Federation of Accounting Professions in respect of their application in the Kingdom of Thailand and have not been prepared or endorsed by the International Accounting Standards Board (Board).

            Thai Financial Reporting Standards (TFRS) are not to be distributed outside of the Kingdom of Thailand.

ปรับปรุง 2560

            คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี อยู่ระหว่างกระบวนการจัดทำและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นฉบับปรับปรุงตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (Bound Volume 2017 Consolidated without early application) โดยจะมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561

การจัดทำและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินปี 2560

            มาตรฐานการรายงานทางการเงินจำนวน 3 ฉบับที่มีการปรับปรุงในสาระสำคัญ คือ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 เรื่อง งบกระแสเงินสด มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การปรับปรุง (Amendments)
TAS 7 เรื่อง งบกระแสเงินสด ปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในหนี้สินของกิจการที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมจัดหาเงินทั้งที่เป็นรายการที่เป็นเงินสดและรายการที่ไม่ใช่เงินสด เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินการเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
TAS 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ ปรับปรุงการรับรู้และการวัดมูลค่าของหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หรือหนี้สินภาษีเงินได้ปัจจุบันหรือสินทรัพย์
ภาษีเงินได้ปัจจุบันสำหรับประเด็นเรื่องการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีในกรณีมีผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง โดยอธิบายให้ชัดเจนว่าการประเมินกำไรทางภาษีในงวดอนาคตเพียงพอที่จะนำมาใช้สำหรับการกลับรายการของผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีหรือไม่ (เช่น ขาดทุนสะสมยกไป 5 ปี) กำไรทางภาษีในงวดอนาคตที่ต้องนำมาเปรียบเทียบนั้นจะไม่รวมรายการหักทางภาษี (Tax deductions) และอธิบายให้ชัดเจนว่าการประเมินกำไรทางภาษีในงวดอนาคตของกิจการนั้น ให้รวมถึงกำไรที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มูลค่าของสินทรัพย์ของกิจการอาจจะสูงกว่าที่บันทึกอยู่ในขณะนี้
TFRS 12 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น อธิบายให้ชัดเจนว่าการเปิดเผยตามข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ให้ถือปฏิบัติกับส่วนได้เสียในกิจการอื่นตามขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 ทั้งนี้มีข้อยกเว้นเกี่ยวกับการไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลทางการเงินโดยสรุปสำหรับส่วนได้เสียในบริษัทย่อย การร่วมค้า หรือในบริษัทร่วมที่ถือไว้เพื่อขายหรือที่จัดประเภทเป็นไปตามการดำเนินงานที่ยกเลิก 

           

            นอกจากนี้ได้จัดทำแนวปฏิบัติทางการบัญชี จำนวน 1 ฉบับ คือ แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการจัดทำงบการเงินตามเกณฑ์อื่นที่มิใช่เกณฑ์การดำเนินงานต่อเนื่อง โดยกำหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินตามเกณฑ์อื่นที่มิใช่เกณฑ์การดำเนินงานต่อเนื่อง ดังนี้

  • การวัดมูลค่ารายการด้านสินทรัพย์ของกิจการ
  • วัดมูลค่ารายการด้านหนี้สินของกิจการ
  • การจัดประเภทรายการทั้งหมดของกิจการ
  • การนำเสนองบการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

หมายเหตุ   ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ผ่านการพิจารณาหลักการโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี ท่านสามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้ในการศึกษาและเตรียมความพร้อมในการถือปฏิบัติได้

(ขั้นตอนการจัดทำมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย Click)
TAS หมายถึง มาตรฐานการบัญชี TFRS หมายถึง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
TSIC หมายถึง การตีความมาตรฐานการบัญชี TFRIC หมายถึง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ลำดับ ชื่อย่อ ชื่อมาตรฐาน วันที่เผยแพร่ร่าง วันที่มีผลบังคับใช้ ความคืบหน้า วันที่ประกาศ
ราชกิจจานุเบกษา
หมายเหตุ
1 TAS 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน 7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2561 6 26 ก.ย. 2560
2 TAS 2 เรื่อง สินค้าคงเหลือ 7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2561 6 26 ก.ย. 2560
3 TAS 7 เรื่อง งบกระแสเงินสด 27 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2561 6 26 ก.ย. 2560
4 TAS 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด 7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2561 6 26 ก.ย. 2560
5 TAS 10 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2561 6 26 ก.ย. 2560
6 TAS 11 เรื่อง สัญญาก่อสร้าง 7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2561 6 26 ก.ย. 2560
7 TAS 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ 27 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2561 6 26 ก.ย. 2560
8 TAS 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2561 6 26 ก.ย. 2560
9 TAS 17 เรื่อง สัญญาเช่า 7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2561 6 26 ก.ย. 2560
10 TAS 18 เรื่อง รายได้ 7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2561 6 26 ก.ย. 2560
11 TAS 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2561 6 26 ก.ย. 2560
12 TAS 20 เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2561 6 26 ก.ย. 2560
13 TAS 21 เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2561 6 26 ก.ย. 2560
14 TAS 23 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม  7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2561 6 26 ก.ย. 2560
15 TAS 24 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2561 6 26 ก.ย. 2560
16 TAS 26 เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน 7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2561 6 26 ก.ย. 2560
17 TAS 27 เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ 7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2561 6 26 ก.ย. 2560
18 TAS 28 เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า 7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2561 6 26 ก.ย. 2560
19 TAS 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง 7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2561 6 26 ก.ย. 2560
20 TAS 33 เรื่อง กำไรต่อหุ้น 7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2561 6 26 ก.ย. 2560
21 TAS 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2561 6 26 ก.ย. 2560
22 TAS 36 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ 7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2561 6 26 ก.ย. 2560
23 TAS 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น 7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2561 6 26 ก.ย. 2560
24 TAS 38 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2561 6 26 ก.ย. 2560
25 TAS 40 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2561 6 26 ก.ย. 2560
26 TAS 41 เรื่อง เกษตรกรรม 7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2561 6 26 ก.ย. 2560
27 TFRS 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2561 6 26 ก.ย. 2560
28 TFRS 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ 7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2561 6 26 ก.ย. 2560
29 TFRS 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย 7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2561 6 26 ก.ย. 2560
30 TFRS 5 เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก 7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2561 6 26 ก.ย. 2560
31 TFRS 6 เรื่อง การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2561 6 26 ก.ย. 2560
32 TFRS 8 เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน  7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2561 6 26 ก.ย. 2560
33 TFRS 10 เรื่อง งบการเงินรวม  7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2561 6 26 ก.ย. 2560
34 TFRS 11 เรื่อง การร่วมการงาน 7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2561 6 26 ก.ย. 2560
35 TFRS 12 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น 27 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2561 6 26 ก.ย. 2560
36 TFRS 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม 7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2561 6 26 ก.ย. 2560
37 TSIC 10 เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน 7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2561 6 26 ก.ย. 2560
38 TSIC 15 เรื่อง สัญญาเช่าดำเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า 7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2561 6 26 ก.ย. 2560
39 TSIC 25 เรื่อง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น 7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2561 6 26 ก.ย. 2560
40 TSIC 27 เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2561 6 26 ก.ย. 2560
41 TSIC 29 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ 7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2561 6 26 ก.ย. 2560
42 TSIC 31 เรื่อง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา 7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2561 6 26 ก.ย. 2560
43 TSIC 32 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์ 7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2561 6 26 ก.ย. 2560
44 TFRIC 1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2561 6 26 ก.ย. 2560
45 TFRIC 4 เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2561 6 26 ก.ย. 2560
46 TFRIC 5 เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2561 6 26 ก.ย. 2560
47 TFRIC 7 เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้ 29 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง 7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2561 6 26 ก.ย. 2560
48 TFRIC 10 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2561 6 26 ก.ย. 2560
49 TFRIC 12 เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ 7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2561 6 26 ก.ย. 2560
50 TFRIC 13 เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2561 6 26 ก.ย. 2560
51 TFRIC 14 เรื่อง ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สำหรับ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน (ปรับปรุง 2560) 7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2561 6 26 ก.ย. 2560
52 TFRIC 15 เรื่อง สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2561 6 26 ก.ย. 2560
53 TFRIC 17 เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2561 6 26 ก.ย. 2560
54 TFRIC 18 เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2561 6 26 ก.ย. 2560
55 TFRIC 20 เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำหรับเหมืองผิวดิน 7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2561 6 26 ก.ย. 2560
56 TFRIC 21 เรื่อง เงินที่นำส่งรัฐ 7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2561 6 26 ก.ย. 2560

โพสต์เมื่อ :
27 ต.ค. 2560 10:32:48
 616157
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์