มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปรับปรุงปี 2559

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปรับปรุงปี 2559

หน้าหลัก ฉบับปรับปรุง คู่มืออธิบาย บทความ/ข่าวสาร
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560
ก่อนปี 2560

            มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS) มีเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ขององค์กรมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS ® Foundation) ซึ่งมีการสงวนลิขสิทธิ์

            สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) ได้รับการอนุญาตจากองค์กรมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศให้ทำซ้ำและจำหน่ายภายในราชอาณาจักรประเทศไทยเท่านั้น ไม่มีการให้สิทธิแก่บุคคลอื่นที่ทำซ้ำ เก็บไว้ในระบบ หรือโอนให้ในรูปแบบต่าง ๆ หรือสื่ออื่น ๆ ปราศจากการได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากสภาวิชาชีพบัญชีและองค์กรมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ

            มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS) ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีมีไว้เพื่อนำมาถือปฏิบัติในราชอาณาจักรประเทศไทยเท่านั้น และไม่ได้มีการจัดทำหรืออนุมัติโดยคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (คณะกรรมการ IASB)

            มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยต้องไม่มีการจำหน่ายภายนอกราชอาณาจักรประเทศไทย

            Thai Financial Reporting Standards (TFRS) contain copyright material of the IFRS® Foundation (Foundation) in respect of which all rights are reserved.

            Reproduced and distributed by the Federation of Accounting Professions with the permission of the Foundation within the Kingdom of Thailand only. No rights granted to third parties to reproduce, store in a retrieval system or transmit in any form or in any means without the prior written permission of the Federation of Accounting Professions and the Foundation.

            Thai Financial Reporting Standards (TFRS) are issued by the Federation of Accounting Professions in respect of their application in the Kingdom of Thailand and have not been prepared or endorsed by the International Accounting Standards Board (Board).

            Thai Financial Reporting Standards (TFRS) are not to be distributed outside of the Kingdom of Thailand.

ฉบับที่มีการปรับปรุงในสาระสำคัญในปี 2559 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุง 2559 นี้ มีเพียง 15 ฉบับ และแนวปฏิบัติทางบัญชี 1 ฉบับ ที่มีการปรับปรุงในสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การปรับปรุง (Amendments)
TAS 1   (ปรับปรุง 2559) - การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
TAS 16 (ปรับปรุง 2559) - การชี้แจงวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายที่สามารถยอมรับได้
- พืชเพื่อการให้ผลิตผล (Bearer plant) ให้ถือเป็นรายการ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
TAS 19 (ปรับปรุง 2559) - การใช้อัตราคิดลด(Discount rate) สำหรับการประมาณผลประโยชน์หลังออกจากงาน
TAS 27 (ปรับปรุง 2559) - วิธีส่วนได้เสีย(Equity Method) บนงบการเงินเฉพาะกิจการ(Separate Financial Statements)
TAS 28 (ปรับปรุง 2559) - การขายสินทรัพย์หรือนำสินทรัพย์ไปให้แก่กันระหว่างนักลงทุน และบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า
- กิจการที่ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุน : การใช้ข้อยกเว้นงบการเงินรวม
TAS 34 (ปรับปรุง 2559) - การเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ในรายงานทางการเงินระหว่างกาล
TAS 38 (ปรับปรุง 2559) - การชี้แจงวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายที่สามารถยอมรับได้
TAS 41 (ปรับปรุง 2559) - พืชเพื่อการให้ผลิตผล (Bearer plant) ให้ถือเป็นรายการ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
TFRS 5   (ปรับปรุง 2559) - การเปลี่ยนแปลงในวิธีการของสินทรัพย์ที่จะจำหน่าย
TFRS 10 (ปรับปรุง 2559) - การขายสินทรัพย์หรือนำสินทรัพย์ไปให้กันระหว่างนักลงทุนและบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า
- กิจการที่ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุน : การใช้ข้อยกเว้นงบการเงินรวม
TFRS 11 (ปรับปรุง 2559) - การบัญชีสำหรับการเข้าซื้อกิจการของส่วนได้เสียในการดำเนินงานร่วมกัน
TFRS 12 (ปรับปรุง 2559) - กิจการที่ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุน : การใช้ข้อยกเว้นงบการเงินรวม

                     

            การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีไทย (ฉบับเดิม) จำนวน 3 ฉบับ ซึ่งไม่ได้แปลและเรียบเรียงจาก IFRS  และการจัดทำแนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับธุรกิจประกันภัย

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การปรับปรุง (Amendments)
TAS 104 (ปรับปรุง 2559) - ปรับปรุงคำนิยามของมูลค่ายุติธรรมให้สอดคล้องกับ TFRS 13 (ปรับปรุง 2559) 
TAS 105 (ปรับปรุง 2559) - ปรับปรุงคำนิยามของมูลค่ายุติธรรมให้สอดคล้องกับ TFRS 13 (ปรับปรุง 2559)
- ปรับปรุงการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม 
  หรือการร่วมค้าไปเป็นเงินลงทุนประเภทอื่น และจากเงินลงทุนประเภทอื่นไปเป็นเงิน
  ลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือการร่วมค้า
TAS 107 (ปรับปรุง 2559) - ปรับปรุงคำนิยามของมูลค่ายุติธรรมให้สอดคล้องกับ TFRS 13 (ปรับปรุง 2559) 
- ปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมให้สอดคล้องกับ IFRS 7
แนวปฏิบัติทางการบัญชี
สำหรับธุรกิจประกันภัยฯ
แนวปฏิบัตินี้กำหนดเกี่ยวกับ
- ทางเลือกในการกำหนดให้สินทรัพย์ทางการเงินวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน 
- การวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรก
- การวัดมูลค่าในภายหลัง
- ผลกำไรและขาดทุน
- การจัดประเภทรายการใหม่
- การเปิดเผยข้อมูลและการแสดงรายการ

            มตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและการอ้างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น (ปรับปรุงการอ้างอิงปี พ.ศ.) ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาอย่างเป็นสาระสำคัญแต่อย่างใด

หมายเหตุ ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ผ่านการพิจารณาหลักการโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี ท่านสามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้ในการศึกษาและเตรียมความพร้อมในการถือปฏิบัติได้

(ขั้นตอนการจัดทำมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย Click)

คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี ได้จัดทำและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นฉบับปรับปรุงตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (Bound Volume 2016 Consolidated without early application) โดยจะมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560

TAS หมายถึง มาตรฐานการบัญชี TFRS หมายถึง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
TSIC หมายถึง การตีความมาตรฐานการบัญชี TFRIC หมายถึง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ลำดับ ชื่อย่อ ชื่อมาตรฐาน วันที่เผยแพร่ร่าง วันที่มีผลบังคับใช้ ความคืบหน้า วันที่ประกาศ
ราชกิจจานุเบกษา
หมายเหตุ
1 TAS 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน 6 ก.ค. 2559 1 ม.ค. 2560 6 28 พ.ย. 2559
2 TAS 2 เรื่อง สินค้าคงเหลือ 13 มิ.ย. 2559 1 ม.ค. 2560 6 15 พ.ย. 2559
3 TAS 7 เรื่อง งบกระแสเงินสด 27 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 6 15 พ.ย. 2559
4 TAS 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด 13 มิ.ย. 2559 1 ม.ค. 2560 6 15 พ.ย. 2559
5 TAS 10 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 13 มิ.ย. 2559 1 ม.ค. 2560 6 15 พ.ย. 2559
6 TAS 11 เรื่อง สัญญาก่อสร้าง 13 มิ.ย. 2559 1 ม.ค. 2560 6 15 พ.ย. 2559
7 TAS 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ 13 มิ.ย. 2559 1 ม.ค. 2560 6 15 พ.ย. 2559
8 TAS 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 3 มิ.ย. 2559 1 ม.ค. 2560 6 15 พ.ย. 2559
9 TAS 17 เรื่อง สัญญาเช่า 13 มิ.ย. 2559 1 ม.ค. 2560 6 15 พ.ย. 2559
10 TAS 18 เรื่อง รายได้ 13 มิ.ย. 2559 1 ม.ค. 2560 6 15 พ.ย. 2559
11 TAS 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 6 ก.ค. 2559 1 ม.ค. 2560 6 28 พ.ย. 2559
12 TAS 20 เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 13 มิ.ย. 2559 1 ม.ค. 2560 6 15 พ.ย. 2559
13 TAS 21 เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 13 มิ.ย. 2559 1 ม.ค. 2560 6 15 พ.ย. 2559
14 TAS 23 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม  13 มิ.ย. 2559 1 ม.ค. 2560 6 15 พ.ย. 2559
15 TAS 24 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 13 มิ.ย. 2559 1 ม.ค. 2560 6 15 พ.ย. 2559
16 TAS 26 เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน 13 มิ.ย. 2559 1 ม.ค. 2560 6 15 พ.ย. 2559
17 TAS 27 เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ 3 มิ.ย. 2559 1 ม.ค. 2560 6 15 พ.ย. 2559
18 TAS 28 เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า 3 มิ.ย. 2559 1 ม.ค. 2560 6 15 พ.ย. 2559
19 TAS 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง 13 มิ.ย. 2559 1 ม.ค. 2560 6 15 พ.ย. 2559
20 TAS 33 เรื่อง กำไรต่อหุ้น 13 มิ.ย. 2559 1 ม.ค. 2560 6 15 พ.ย. 2559
21 TAS 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  6 ก.ค. 2559 1 ม.ค. 2560 6 28 พ.ย. 2559
22 TAS 36 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ 13 มิ.ย. 2559 1 ม.ค. 2560 6 15 พ.ย. 2559
23 TAS 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น 13 มิ.ย. 2559 1 ม.ค. 2560 6 15 พ.ย. 2559
24 TAS 38 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 6 ก.ค. 2559 1 ม.ค. 2560 6 28 พ.ย. 2559
25 TAS 40 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  13 มิ.ย. 2559 1 ม.ค. 2560 6 15 พ.ย. 2559
26 TAS 41 เรื่อง เกษตรกรรม 3 มิ.ย. 2559 1 ม.ค. 2560 6 15 พ.ย. 2559
27 TFRS 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 13 มิ.ย. 2559 1 ม.ค. 2560 6 15 พ.ย. 2559
28 TFRS 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ 13 มิ.ย. 2559 1 ม.ค. 2560 6 15 พ.ย. 2559
29 TFRS 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย 13 มิ.ย. 2559 1 ม.ค. 2560 6 15 พ.ย. 2559
30 TFRS 5 เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก 6 ก.ค. 2559 1 ม.ค. 2560 6 28 พ.ย. 2559
31 TFRS 6 เรื่อง การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่  13 มิ.ย. 2559 1 ม.ค. 2560 6 15 พ.ย. 2559
32 TFRS 8 เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน  13 มิ.ย. 2559 1 ม.ค. 2560 6 15 พ.ย. 2559
33 TFRS 10 เรื่อง งบการเงินรวม  6 ก.ค. 2559 1 ม.ค. 2560 6 28 พ.ย. 2559
34 TFRS 11 เรื่อง การร่วมการงาน 3 มิ.ย. 2559 1 ม.ค. 2560 6 15 พ.ย. 2559
35 TFRS 12 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น 3 มิ.ย. 2559 1 ม.ค. 2560 6 15 พ.ย. 2559
36 TFRS 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม 13 มิ.ย. 2559 1 ม.ค. 2560 6 15 พ.ย. 2559
หมายเหตุ : กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) -- ไม่มีการปรับปรุงในปี 2559 --
การตีความ
37 TSIC 10 เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน 7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 6 15 พ.ย. 2559
38 TSIC 15 เรื่อง สัญญาเช่าดำเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า 7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 6 15 พ.ย. 2559
39 TSIC 25 เรื่อง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น 7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 6 15 พ.ย. 2559
40 TSIC 27 เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 6 15 พ.ย. 2559
41 TSIC 29 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ 7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 6 15 พ.ย. 2559
42 TSIC 31 เรื่อง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา 7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 6 15 พ.ย. 2559
43 TSIC 32 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์ 7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 6 15 พ.ย. 2559
44 TFRIC 1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 6 15 พ.ย. 2559
45 TFRIC 4 เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 6 15 พ.ย. 2559
46 TFRIC 5 เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 6 15 พ.ย. 2559
47 TFRIC 7 เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้ 29 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง 7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 6 15 พ.ย. 2559
48 TFRIC 10 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 6 15 พ.ย. 2559
49 TFRIC 12 เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ 7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 6 15 พ.ย. 2559
50 TFRIC 13 เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 6 15 พ.ย. 2559
51 TFRIC 14 เรื่อง ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สำหรับ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน (ปรับปรุง 2560) 7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 6 15 พ.ย. 2559
52 TFRIC 15 เรื่อง สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 6 15 พ.ย. 2559
53 TFRIC 17 เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 6 15 พ.ย. 2559
54 TFRIC 18 เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 6 15 พ.ย. 2559
55 TFRIC 20 เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำหรับเหมืองผิวดิน 7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 6 15 พ.ย. 2559
56 TFRIC 21 เรื่อง เงินที่นำส่งรัฐ 7 เม.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 6 15 พ.ย. 2559

 

มาตรฐานการบัญชีไทย

            นอกจากนั้นคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีอยู่ระหว่างปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีของไทยเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศในปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง โดยจะมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560

ลำดับ ชื่อย่อ ชื่อมาตรฐาน วันที่เผยแพร่ร่าง วันที่มีผลบังคับใช้ ความคืบหน้า วันที่ประกาศ
ราชกิจจานุเบกษา
หมายเหตุ
1 TAS 104 เรื่อง การบัญชีสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา 20 มิ.ย. 2559 1 ม.ค. 2560 6 28 พ.ย. 2559
2 TAS 105 เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน 20 มิ.ย. 2559 1 ม.ค. 2560 6 28 พ.ย. 2559
3 TAS 106 เรื่อง การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุน อยู่ระหว่างพิจารณาปรับปรุง 1 ม.ค. 2560 -
4 TAS 107 การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน 20 มิ.ย. 2559 1 ม.ค. 2560 6 28 พ.ย. 2559

 

โพสต์เมื่อ :
27 ต.ค. 2560 16:30:21
 135749
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์