มาตรฐานการบัญชีไทยและแนวปฏิบัติทางการบัญชี (TAS&Guidance)

มาตรฐานการบัญชีไทยและแนวปฏิบัติทางการบัญชี (TAS&Guidance)

มาตรฐานบัญชีไทย
ชื่อย่อ มาตรฐาน ฉบับที่ / เรื่อง วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ฉบับที่ 101 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 101 เรื่อง หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ (ฉบับที่ 11 เดิม) 30 ตุลาคม 2549
ฉบับที่ 103 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 103 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของ ธนาคารและสถาบันการเงินที่คล้ายคลึงกัน (ฉบับที่ 27 เดิม) 30 ตุลาคม 2549
ฉบับที่ 104* มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 104 การบัญชีสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545)
(ฉบับที่ 
34 เดิม)
20 ธันวาคม 2545
ฉบับที่ 105* มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน (ฉบับที่ 40 เดิม) ธันวาคม 2546
ฉบับที่ 106 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 เรื่อง การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจ เฉพาะด้านการลงทุน (ฉบับที่ 42 เดิม) 28 ธันวาคม 2543
ฉบับที่ 107* มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 เรื่อง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน (ฉบับที่ 28 เดิม) 28 ธันวาคม 2543
ตีความ-9 การตีความมาตรฐานการบัญชี เรื่องที่ 9 สินทรัพย์ที่ลูกหนี้โอนให้เพื่อชำระหนี้ พฤศจิกายน 2546
มาตรฐานการบัญชีไทยเหล่านี้ได้ถูกยกเลิก เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน (TAS 32, TFRS 7, TFRS 9, TFRIC 16, TFRIC 19) มีผลบังคับใช้

*มาตรฐานฉบับดังกล่าวมีการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น โดยเป็นฉบับปรับปรุง 2559 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click

แนวปฏิบัติทางการบัญชี
ชื่อย่อ เรื่อง วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
Insurance .FVTPL แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับธุรกิจประกันภัยในการกำหนดให้เครื่องมือทางการเงินเป็นเครื่องมือทางการเงินที่แสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ยกเลิก 28 พฤศจิกายน 2559
Derecognition แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน ยกเลิก 10 พฤษภาคม 2559
Bearer plant แนวปฏิบัติการวัดมูลค่าและรับรู้รายการของพืชเพื่อการให้ผลผลิต
(อยู่ระหว่างกระบวนการยกเลิก*)
พฤศจิกายน 2558
Stock Di แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการบันทึกบัญชีหุ้นปันผล (STOCK DIVIDEND) 23 กุมภาพันธ์ 2557
Transfer แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง การโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน 
(ถูกยกเลิกโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 5/2559)
17 มกราคม 2556
Building แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการบันทึกบัญชีสำหรับสินทรัพย์ประเภทอาคารชุด 
(อยู่ระหว่างกระบวนการยกเลิก*)
พฤษภาคม 2554
Govern แนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลสำหรับกิจการที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล 
(อยู่ระหว่างกระบวนการยกเลิก*)
พฤษภาคม 2554
Under C. แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน 26 มิถุนายน 2552
Share แนวปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับหุ้นทุนซื้อคืนของกิจการ
Revalue แนวปฏิบัติทางการบัญชีการบันทึกบัญชีเมื่อมีการตีราคาใหม่
(อยู่ระหว่างกระบวนการยกเลิก*)
พฤษภาคม 2554

*ทั้งนี้ได้ผ่านขั้นตอนการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี ในการประชุมครั้งที่ 34/2557-2560 (5/2560) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

โพสต์เมื่อ :
31 ต.ค. 2560 11:08:15
 182509
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์