Accountant

Accountant

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

โปรดทราบ!!! การเป็นผู้ทำบัญชีได้จะต้องดำเนินการดังนี้
          ลำดับที่ 1. สมัครเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชี หรือสมัครเป็นผู้ขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชี ก่อน
(ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชีขอแนะนำให้ท่านสมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี คลิ๊ก ดีกว่าการสมัครเป็นผู้ขึ้นทะเบียน ซึ่งท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษสำหรับการเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีมากมาย คลิ๊ก)
          ลำดับที่ 2. หลังจากนั้นให้ดำเนินการแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วยทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ website : www.dbd.go.th หัวข้อ ผู้ทำบัญชี ระบบงาน e-Accountant
          ลำดับที่ 3. เมื่อดำเนินการทั้งสองอย่างแล้วเสร็จ จึงจะสามารถประกอบวิชาชีพเป็นผู้ทำบัญชีได้
          หมายเหตุ หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมให้ประสานงานโดยตรงที่ ส่วนงานทะเบียน e-mail : tfacmember@tfac.or.thคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี (สวบช.2)


คำขอต่ออายุผู้ทำบัญชี (สวบช.4)
Post Date :
19 Oct 2017 13:58:04
 954637
Visitor
Create a website for free Online Stores