แจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนา หลักสูตร และวิทยากร

แจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนา หลักสูตร และวิทยากร

         

            สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการปรับปรุงกฎหมาย กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนา ของผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนา ให้สอดคล้องกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งเพื่อยกระดับการจัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนาของผู้จัดการอบรมฯ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานยิ่งขึ้น โดยมีการแก้ไขปรับปรุงหลักการ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้

            ฉบับที่ 1 ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 6/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบเป็นผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนา หลักสูตร และวิทยากร

มีการแก้ไขและปรับปรุงหลักการ ดังนี้

            1. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนา
            2. ระยะเวลาของการเป็นผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนาและการต่ออายุการเป็นผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนา
            3. ขอบเขตเนื้อหาหลักสูตรการอบรมหรือการประชุมสัมมนา
            4. ค่าดำเนินการเกี่ยวกับการขอความเห็นชอบการเป็นผู้จัดการอบรม การขอความเห็นชอบหลักสูตรและวิทยากรและการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรและวิทยากร
            5. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ ขั้นตอนการจัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนา และระยะเวลาในการดำเนินการ

            โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  • ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 6/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบเป็นผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนา หลักสูตร และวิทยากร Click
  • เอกสารประกอบสรุปสาระสำคัญของประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 6/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบเป็นผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนา หลักสูตร และวิทยากร Click


            ฉบับที่ 2 ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 7/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติในการจัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนา

มีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติในการจัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนาสำหรับผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนา โดยแบ่งออกเป็น 4 หมวด ดังนี้

            หมวดที่ 1 ขั้นตอนการจัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนา
            หมวดที่ 2 การออกหนังสือรับรองการอบรมหรือการประชุมสัมมนา
            หมวดที่ 3 การแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือการประชุมสัมมนา
            หมวดที่ 4 ขั้นตอนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนา

            โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  • ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 7/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติในการจัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนา Click
  • เอกสารประกอบสรุปสาระสำคัญของประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 7/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติในการจัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนา Click


            ฉบับที่ 3 ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 8/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนาประเภทการเรียนการสอนออนไลน์ (Online Learning) สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำบัญชี

มีการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนาประเภทการเรียนการสอนออนไลน์ (Online Learning) สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำบัญชี แบ่งการดำเนินการเป็น 3 ส่วน ดังนี้
            ส่วนที่ 1 การขอความเห็นชอบหลักสูตร และวิธีการจัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนาประเภทการเรียนการสอนออนไลน์ (Online Learning)
            ส่วนที่ 2 การนับชั่วโมงการเข้ารับการฝึกอบรมหรือการประชุมสัมมนาประเภทการเรียนการสอนออนไลน์ (Online Learning)
            ส่วนที่ 3 การแจ้งรายชื่อและออกหนังสือรับรองให้แก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหรือการประชุมสัมมนาประเภทการเรียนการสอนออนไลน์ (Online Learning)

            โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  • ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 8/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนาประเภทการเรียนการสอนออนไลน์ (Online Learning) สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำบัญชี Click
  • เอกสารประกอบสรุปสาระสำคัญของประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 8/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนาประเภทการเรียนการสอนออนไลน์ (Online Learning) สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำบัญชี Click

สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำบัญชี

   สภาวิชาชีพบัญชี ได้กำหนดหลักเกณฑ์การจัดอบรมหรือการประชุมสัมมนาประเภทการเรียนการสอนออนไลน์ (Online Learning) สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำบัญชี เพื่อให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำบัญชีสามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพได้ ดังนี้
  • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เข้ารับการฝึกอบรมประเภทการเรียนการสอนออนไลน์ (Online Learning) ในหลักสูตรที่สภาวิชาชีพบัญชีให้ความเห็นชอบ สามารถนับเป็นชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่เป็นทางการได้
  • ผู้ทำบัญชีที่เข้ารับการฝึกอบรมประเภทการเรียนการสอนออนไลน์ (Online Learning) ในหลักสูตรที่สภาวิชาชีพบัญชีให้ความเห็นชอบ สามารถนับเป็นชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีได้
การนับชั่วโมง CPD นับได้ตามจำนวนชั่วโมงการเข้าอบรมหรือสัมมนาจริง

            ท่านสามารถตรวจสอบหลักสูตรอบรมหรือการประชุมสัมมนาที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาชีพบัญชีได้ที่ https://eservice.tfac.or.th/cpd_list/CPD_list.php
            ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนงานกำกับดูแลหน่วยงานอบรม โทร. 02-685-2500 ต่อ 2511,2531,2561,2574 หรือ e-Mail: cpd@tfac.or.th
โพสต์เมื่อ :
22 ก.พ. 2565 15:16:17
 5880
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์